Vyjádření k jednání představenstva České komory architektů dne 14.1.2014

Josef Panna

Zdroj
Ing. arch. Josef Panna
Vložil
Tisková zpráva
27.01.2014 19:20
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem k tomu, že situace, kdy byl představenstvem odvolán předseda ČKA, navíc pouhé tři měsíce před konáním Valné hromady, je bezprecedentní a vydaná tisková zpráva neinformuje o podstatě věci a důvodech, dovolil jsem si napsat toto vyjádření. Přiznám se, že tak činím i proto, abych takto hromadně odpověděl na dotazy z posledních dnů.

K průběhu jednání představenstva
Na začátku jednání představenstva ČKA dne 14.1.2014 požádal Pavel Hnilička přítomné zaměstnance Kanceláře ČKA, aby opustili jednací místnost a vypnuli záznamové zařízení. Poté mne vyzval k rezignaci s tím, že pokud tak neučiním, skupina členů představenstva má přesně dostatečný počet hlasů na to, aby mě odvolala, a s tím, že důvody nemusí uvádět. Odpověděl jsem, že nevidím důvod rezignovat a tento druh nátlaku považuji za nepřijatelný. Takové kroky mohou navíc poškozovat ČKA navenek. Pokud tedy tato skupina dokáže své kroky obhájit, musí mě v souladu s Organizačním, jednacím a volebním řádem ČKA odvolat. Následně jsem byl bez řádného odůvodnění v tajném hlasování odvolán.

Důvody celého dění vidím nejen v ambicích některých členů představenstva ovládat Českou komoru architektů a v blížící se Valné hromadě ČKA, ale především v návrhu rozpočtu, který se měl na tomto jednání představenstva projednávat a přijmout. Tlak na rozpočet ČKA vnímám v tuto chvíli jako obrovský a prakticky bez skrupulí. Dle mého názoru se Česká komora architektů nyní snaží rozkročit příliš široce. Samozřejmě, že je řada aktivit, které by ČKA mohla provozovat a bylo by to případně i prospěšné, ale nyní na to nemá dostatek finančních prostředků. Je tedy třeba hledat priority a porovnávat je s možnostmi České komory architektů.

Rozpočet: výdaje jsme navrhovali o 1 milion nižší
V souladu s dosud platným principy jsme společně se zástupcem dozorčí rady Janem Drahozalem zpracovali k projednání návrh rozpočtu, který na výdajové stránce činil 22 315 235 Kč (20 051 900,-Kč bez započítání nákladů na grant CEC5). Požádali jsme ředitelku Kanceláře ČKA, aby zajistila umístění tohoto návrhu do podkladů představenstva 14.1.2014. Pak se ale stalo něco podle mě zcela nekorektního. Náš návrh výdajů nebyl zařazen do podkladů a objevil se v nich návrh rozpočtu zcela jiný (ve výši výdajů 23 420 477 Kč).Myslím si, že členové Komory by nyní měli bedlivě sledovat, v jaké výši bude představenstvem návrh rozpočtu přijat a jak bude na dubnové Valné hromadě zdůvodněn.

Na Valné hromadě roku 2012
v Brně jsem při kandidatuře do představenstva jasně řekl, co považuji za své priority: Jednak zklidnění situace, která nastala v představenstvu v roce 2011.Další má priorita byla úspornost ČKA a zefektivnění fungování kanceláře Komory. Byl jsem si vědom, že budu muset činit i kroky, které nebudou populární. Vzhledem k tomu, že jsem při volbě do představenstva obdržel druhý nejvyšší počet hlasů, myslím, že jsem k těmto krokům měl a mám mandát od členů. (Citát z provedeného auditu zpracovaného společností NEXIA AP a.s.: "Jsme toho názoru, že mzdové náklady pražské kanceláře jsou nadprůměrné a to zejména z pohledu odměny některých pracovních pozic. V agregované částce dosáhly roční hrubé mzdy pražské kanceláře 5,5 mil. Kč za rok 2011 na 11 zaměstnanců. Údaj uvedený u střediska Praha ve zprávě o hospodaření tj. 4,4 mil. Kč je neúplný a náklady pracovníků pražské kanceláře jsou zahrnuty i do ostatních středisek - zejména střediska hospodářská činnost." )

Náklady na Kancelář ČKA se podařilo snižovat následovně:
2010        9.617.219 Kč
2011        9.518.875 Kč
2012        8.768.192 Kč
2013        8.028.630 Kč (očekávaná skutečnost dle údajů kanceláře)
Ve výsledku skončilo hospodaření České komory architektů v roce 2012 po letech reálných ztrát opět v  zisku. Nyní doufám, že hospodaření Komory bude za rok 2013 ve výsledku opět ziskové a to i po zpětném vyplacení odměn, které odsouhlasilo představenstvo dne 14.1.2014 a po úhradě daní.

Hospodářské výsledky ČKA po zdanění:
2008        - 294 345 Kč
2009     - 1 502 147 Kč
2010        - 413 101 Kč
2011        - 343 842 Kč

2012       + 671 224 Kč

V čem mám rozdílné představy s některými členy představenstva ?
- Myslím si, že Česká komora architektů se za stávající nepříznivé situace musí soustředit na jádro své činnosti, které dokáže svým členům zajistit (legislativa, právní pomoc, autorizace, profesní vzdělávání, podpora soutěží).
- Představa, že bude nereálně navýšena příjmová stránka rozpočtu ČKA, by byla cestou ke zkáze.

- ČKA nemůže dále zvyšovat počet zaměstnanců Kanceláře, naopak si myslím, že je zapotřebí jejich počet snížit.

- Neměla by být znovu vytvářena pozice sekretáře Komory (mimo hlavního důvodu, že ČKA by měli zastupovat architekti volení členy) prakticky i proto, že na něj reálně Komora nemá prostředky.
- Předsedové pracovních skupin musí být zodpovědní za jejich činnost a výsledky, včetně dodržování termínů a finanční limitů. 
- Prioritami ČKA by mělo být pro tento rok dokončení (ve spolupráci s MMR a ČKAIT) Standardů profese a podpora architektonických soutěží.

- Nový vizuální styl není mezi hlavními prioritami ČKA, má být fakticky jakousi nadstavbou a na jeho aplikaci nemůže Komora utratit dalších 450.000,- Kč. (PS pro propagaci architektury, předseda Petr Janda)
- Stávající zpoždění prací na nových webových stránkách o více než rok je výrazné a výsledky neodpovídají vynaloženému času a prostředkům.
- Je nepřijatelné, že dochází k nárůstu finanční náročnosti tiskovin ČKA (například - ztráta z vydání nově pojaté ročenky je rekordních 160.000,-Kč). Zároveň přitom došlo k výraznému propadu příjmů z inzerce v komorových materiálech.

- Myslím si, že Komora nemůže v roce 2014 zdvojnásobit finance na pracovní skupinu pro zahraniční aktivity - 445 000 Kč. (PS pro zahraniční aktivity, předseda Josef Smutný)
- Jsem přesvědčen, že náklady některých pracovních skupin by měly být omezeny (PS pro propagaci architektury, PS pro zahraniční aktivity, PS granty).

- Komora může logicky pořádat jen ty akce, na které dokáže reálně zajistit financování.
Nově přijatým zaměstnancům Kanceláře se momentálně nedaří zajišťovat prostředky a partnery na konání i dlouhodobě plánovaných akcí.

- Nemělo by docházet ke kumulaci funkcí v různých profesních organizacích (ČKA, OA, NČA), nesouhlasil jsem s tím, aby současní členové představenstva ČKA Josef Smutný a Petr Janda kandidovali na obdobné funkce v Obci architektů, neboť v tom vidím střet zájmů.

- Neurvalé a agresivní jednání některých členů představenstva k zaměstnancům a k ostatním architektům (které je nutí z ČKA odcházet) je rozkladné a nepřijatelné.

- Dále považuji za krajně nešťastné, že jsou od roku 2011 zastrašováni a dehonestováni lidé, kteří pro Komoru pracovali či pracují, a jsou popírány výsledky jejich práce. Diskontinuita v činnosti může být zničující pro jakoukoliv organizaci.

- Hrubě se mi nelíbí neustálé třenice, rozhádanost a až vyslovená nenávist v řadách architektů (viz průběh Valné hromady Obce architektů). Možná tento stav vychází z naší soutěživosti a snahy se prosadit, možná to souvisí s aktuálním stavem společnosti. V každém případě to vypadá, že i v době zjevného ohrožení naší profese máme velké problémy táhnout za příslovečný jeden provaz.
 
Závěr
Situaci v ČKA vnímám v posledních třech letech jako extrémní. Do představenstva se dostali mimo jiné i lidé, jejichž činnost je (s poměrně detailní znalostí věci to, myslím, mohu tvrdit) destruktivní a rozkladná. Po čase jsem z  jejich praktických kroků pochopil, že hlavním zájmem některých z nich je především mocenské ovládání zdrojů a úzce osobní zájmy. V představenstvu ČKA zjevně převážili lidé s názory odlišnými od mých, předpokládám, že by je měli na blížící se Valné hromadě umět srozumitelně a nealibisticky obhájit. Kroky, které činí, jsou pro mě nepřijatelné.

Způsob provedení mého odvolání se mě samozřejmě osobně dotýká, na druhou stranu ze mě spadla poměrně velká tíže. Netajil jsem se tím, že na následující Valné hromadě ČKA, která se bude konat dne 26.4.2014, chci skončit s činností předsedy. Budu dál fungovat jako člen představenstva do konce svého mandátu v dubnu roku 2015.

Obávám se, že ČKA nyní vysílá poměrně špatné signály směrem navenek, ke členům, partnerům a k veřejnosti.

Děkuji.

S pozdravem
                                    Josef Panna                                

v Praze dne 17.1.2014
34 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
pozor komnatáři jedou
Dast
27.01.14 08:12
Buřty, pívo a nenávist
Dana
27.01.14 08:40
ČKA nic oficiálně nevysvětlila (?)
architektka na úřadě
27.01.14 11:35
veřejné věci
Tomáš Vích
28.01.14 12:43
co se tedy děje?
architekt, co volil Pannu
28.01.14 12:54
zobrazit všechny komentáře

Související články