Výběrové řízení na referenta/ku rozvoje veřejných prostor Prahy 10

Monika Chládková, Úřad městské části Praha 10
Vložil
Tisková zpráva
03. 01. 2017 09:00
Městská část Praha 10
zastoupená tajemníkem ÚMČ Praha 10 Ing. Martinem Slavíkem
vyhlašuje dne 3. 1. 2017 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

REFERENT/KA
VEŘEJNÉ PROSTORY, URBANISMUS
 referátu rozvoje veřejných prostor

v
oddělení koncepce a rozvoje MČ

 Odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10

sjednaný druh práce:
REFERENT/KA – VEŘEJNÉ PROSTORY, URBANISMUS
s místem výkonu práce Praha,
 v platové třídě 10

na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský,
c) způsobilost k právním úkonům,
d) bezúhonnost.

Další požadavky:
Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
Požadovaný obor, zaměření: technické, zaměření architektura a urbanismus
Požadované znalosti: portfolio prací, uživatelská znalost práce na PC (Adobe CS5 a vyšší, AutoCAD, MISYS, SketchUp apod.), znalost problematiky územního plánování a stavebního řádu v hl. m. Praze, znalost obecně závazných předpisů vztahujících se k činnosti referátu rozvoje veřejných prostor
Další dovednosti, schopnosti: organizační schopnosti, komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu), přesnost, spolehlivost, psychická odolnost, samostatnost

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:
- jméno a příjmení, titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
- datum a podpis

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:
- strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
- výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Další požadované přílohy:
- motivační dopis
- stručné portfolio


Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do  25. 1. 2017 v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa:

Úřad městské části Praha 10
Oddělení personální
Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení – pozice referent/ka – veřejné prostory, urbanismus v Odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10“

Kontakt:
Vendulka Nováková +420 267 093 454
Personální oddělení, Kanceláře tajemníka ÚMČ PRAHA 10

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
0 komentářů
přidat komentář

Související články