FA ČVUT v Praze přijímá uchazeče do doktorského studia

Zdroj
FA ČVUT
Vložil
Tisková zpráva
12.05.2015 09:00
Fakulta architektury ČVUT v Praze zve do konce května 2015 všechny zájemce o studium v doktorském studijním programu k podání přihlášky. Uchazeči si mohou vybrat z atraktivní nabídky bezmála sedmdesáti vyhlášených výzkumných témat.

Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Standardní doba doktorského studia je 4 roky. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou dizertační práce. Absolventům doktorského studia se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“, uváděné za jménem).

Studenti doktorského studijního programu na FA ČVUT mají k dispozici výhody zázemí největší technické univerzity v České republice. Mají možnost publikovat a účastnit se významných mezinárodních konferencí i domácích akcí a workshopů nebo navštěvovat série přednášek špičkových zahraničních architektů a profesionálů z příbuzných oborů. A především se mohou  zapojit do unikátních výzkumných aktivit, probíhajících na pracovištích Fakulty architektury ČVUT v Praze.

V rámci operačního programu Praha – Adaptabilita (OP PA) došlo v uplynulých letech k prohloubení mezinárodní spolupráce v rámci doktorského studia, díky které mj. hostí letos Fakulta architektury tři zahraniční oponenty disertačních prací. V návaznosti na tyto aktivity budou i v letech 2014 – 2020 na FA ČVUT realizovány projekty v rámci Operačního programu Věda, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Tento program slouží jako impuls k prohloubení spolupráce na mezifakultních projektech a k podpoře pracovišť excelentního výzkumu. Fakulta architektury v současnosti spolupracuje například s Fakultou dopravní, Fakultou elektrotechniky, Fakultou stavební a Kloknerovým ústavem ČVUT.

V rámci specializovaných pracovišť dlouhodobě probíhá na FA ČVUT výzkum v oblastech:
•    staveb ve vztahu k současným potřebám společnosti (doc. Ing. arch. Michal Kohout)
•    procesů a nástrojů územního plánování (doc. Ing. arch. Jan Jehlík)
•    výzkum udržitelného rozvoje urbánních a regionálních struktur (prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.)
•    teorie a dějin architektury (prof. Ing. arch. Matúš Dulla, Dr.Sc.)
•    pokročilých stavebních materiálů (doc. Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D.)
•    spolehlivosti nosných konstrukcí historických staveb (doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. a Ing. Martin Pospíšil, Ph.D)
•    průmyslového dědictví a architektury (PhDr. Benjamin Fragner a doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.)
•    moderních technologií – performance a udržitelnost (doc. Dr. Henri Hubertus Achten, Ing. arch. Jiří Pavlíček, MA)

Mezi významné výzkumné úspěchy posledních let, na kterých se podíleli doktorandi Fakulty architektury, patří Laboratoř ticha, součást expozice českého pavilonu na EXPO 2015 v Miláně, nebo funkční prototyp solárního domu AIR HOUSE, za který studentský tým obdržel třetí místo v celosvětové soutěži Solar Decathlon 2013 v Kalifornii.

Uchazeči o doktorské studium se mohou přihlásit do jednoho ze čtyř studijních oborů: Architektura, teorie a tvorba, Urbanismus a územní plánování, Architektura, stavitelství a technologie a Dějiny architektury a památková péče, a to v prezenční či kombinované formě studia. Vybírají si jedno z vyhlášených výzkumných témat, které budou zpracovávat pod vedením zkušených školitelů – profesorů a docentů Fakulty architektury.

Do doktorského studijního programu je na FA ČVUT každoročně přijímáno kolem třiceti doktorandů. Přihlášku včetně požadovaných příloh uchazeč podává do 31. května 2015; výběrové řízení se koná 18. června 2015.

Vypsaná témata disertačních prací a formulář přihlášky jsou ke stažení na webových stránkách: http://fa.cvut.cz/Cz/Studium/Ds.
Více informací o výzkumu na FA ČVUT a o studiu v doktorském studijním programu je možné najít na webové stránce doktorského studijního programu FA ČVUT a na nově zpřístupněném portálu Výzkumu a rozvoje fakulty:

http://fa.cvut.cz/Cz/VyzkumARozvojhttp://fa.cvut.cz/Cz/Studium/Ds
0 komentářů
přidat komentář