Česká komora architektů reaguje na stanovisko Oddělení územního plánování v Hradci Králové ve věci územního plánu

Vložil
Tisková zpráva
01.11.2013 22:00
ČKA reaguje na současné koncepty územního plánu města Hradec Králové a také na postoj tamního Oddělení územního plánování. Aktuální návrhy textové části územního plánu totiž vypouštějí spoluúčast autorizovaných architektů, jejichž zapojení do urbanistického konceptu města považuje ČKA za zcela zásadní. Podle ČKA se jedná o nebezpečný precedens, který v důsledku může znamenat výrazné zhoršení architektonické a urbanistické kvality našich měst. 

Nepříznivá královéhradecká situace je přesným obrazem problému, na nějž ČKA Ministerstvo pro místní rozvoj dlouhodobě upozorňuje. Zavádějící formulace Stavebního zákona, konkrétně pak vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (příloha č. 7, část I., odst. 2, písm. f) jasně definuje požadavky, které musí textová část obsahovat (vymezení zastavěného území, urbanistickou koncepci, koncepci veřejné infrastruktury, atd.). Dále pak předkládá i jistá doporučení, která mohou být brána v potaz, pokud je to účelné. Je opravdu nešťastné a ve vyspělých evropských zemích nemožné, že právě přítomnost osoby autorizovaného architekta je při tak podstatném procesu, jakým je územní plánování, zahrnuta pouze v oblasti účelových doporučení, a není tak pro města plně závazná. Ve vyhlášce O územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti přímo stojí: "Pokud je to účelné, textová část územního plánu dále obsahuje: (…) vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt (…)."

Nejasně vymezená pozice autorizovaného architekta v příloze stavebního zákona může mít za následek obcházení profese architekta. Ukázku tohoto počínání můžeme nyní pozorovat právě při tvorbě územního plánu Hradce Králové. Ačkoliv příslušné oddělení územního plánování rozpracovalo dvě varianty textové části, ani v jedné z nich nefiguruje zmiňovaná možnost vybídnout ke spolupráci autorizovaného architekta. Podle ČKA by přítomnost autorizovaného architekta neměla být pouze možná, nýbrž daná zákonem. Jeho působení a odpovědnost při vytváření veřejného městského prostoru hraje klíčovou roli. "Vypuštěním zásadní role autorizovaných architektů by stát zcela otevřeně rezignoval na kvalitu prostředí," dodává Radim Václavík, člen představenstva ČKA a předseda pracovní skupiny pro Standardy výkonu povolání.

V úvahu musíme vzít i to, že územní plánování je značně složitý proces, který nutně vyžaduje zapojení specialistů z různých oborů a jejich vzájemnou spolupráci. "Ani autorizovaný architekt neřeší všechny oblasti výstavby sám a jednotlivé kroky konzultuje například se statikem či stavebním inženýrem. K dobrému výsledku je nezbytné zapojení všech těchto profesí navázaných na autorizovaného architekta. Orientace na kvalitu výsledné architektury a urbanistického řešení je primární zejména u  staveb v pohledově exponovaných polohách, u společensky významných budov, v lokalitách památkových rezervací a zón, jako je právě historické centrum Hradce Králové," upřesňuje Milan Košař, člen představenstva ČKA a předseda pracovní skupiny pro Územní plánování, urbanismus a krajinu.

ČKA proto apeluje na Ministerstvo pro místní rozvoj, aby zaujalo jasný postoj, tyto závažné obsahové nedostatky ze Stavebního zákona odstranilo a jasně formulovalo pozici specializovaných odborníků v rozvoji našich měst a obcí.
0 komentářů
přidat komentář