Vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra - výsledky soutěže

Zdroj
Městské lesy Chrudim
Vložil
Tisková zpráva
08.06.2013 22:00
Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu urbanistického, architektonického, provozního, dispozičního, konstrukčního a technického řešení stavby Vzdělávacího a návštěvnického centra Podhůra, jako tzv. vstupní brány do Železných hor, parkoviště a vymezení plochy pro venkovní expozici, včetně částí pevně spojených se stavbou a orientačního rozmístění interiérového vybavení.

Jednokolová anonymní architektonická projektová soutěž
Vyhlašovatel: Město Chrudim a Městské lesy Chrudim spol. s r. o.
Porota: Radek Kolařík, Josef Smola, Michal Fišer, Miroslav Tejkl, Marek Janatka
Náhradníci: Lenka Zídková, Petr. Řezníček, Zdeněk Odvárka, Daniel Smutek, Vlastimil Peřina
Termín konání soutěže: 2.4. - 15.5.2013
Počet odevzdaných návrhů: 27
Ceny a odměny celkem: 150.000,- Kč

1. cena (100.000,- Kč) - návrh č. 9
Lukáš Pavlík, Tomáš Med

Hodnocení poroty: Silný a přesvědčivý koncept. Lineární uspořádání, nízká silueta, podtržená pásovým výkladcem, soudobý architektonický výraz, zároveň pokora a úcta vůči území, do něhož novostavba vstupuje. Ustoupení od hranice lesa umožňuje umístění parkingů v nerušící poloze a dostatek solárních zisků pro jižní průčelí. Práce dominuje holistickým přístupem, kdy je energetický koncept přirozenou součástí vtipné, ekonomické a prostorově úsporné dispozice a nápaditého architektonického i konstrukčního řešení. Moderní dřevostavba s nosnou konstrukcí panelů z vrstveného dřeva, se strukturou přiznanou do interiéru, kvalitně izolovanou, je dobrým předpokladem naplnění pasivního standardu, při preferovaném využití OZE. Investiční náklady jsou reálné a odpovídají limitům zadání. Návrh jednoznačně nejlépe vyhověl požadavkům vyhlašovatele, byl oceněn první cenou.
3. cena (25.000,- Kč) - návrh č. 2
Eugen Řehoř

Hodnocení poroty: Porota ocenila komplexní přístup autorů, kdy jednoduchá kompaktní hmota s archetypem dřevěné stodoly, či salaše vytváří adekvátní podnož horizontu lesního masivu a zároveň kvalifikovaný předpoklad nízké energetické náročnosti. Prostor ve stínu lesa je účelně využit pro parkující automobily, které tak nebrání výhledům do krajiny z bohatěji proskleného severního průčelí centra. Praktický je krytý prostor u vstupu, naopak poněkud diskutabilní se jeví princip „obytné chodby“ v přízemí a pouze formální tvarosloví sedlové střechy, s nevyužitým prostorem podkroví. Koncept tak generuje velký objem obestavěného prostoru a s tím související menší reálnost deklarovaných investičních nákladů. Lehký dřevěný sloupkový systém odpovídá cílům zadání a spolu s dalším vývojem v oblasti energetického hospodářství může být alternativou řešení. V principu vyhovuje požadavkům vyhlašovatele soutěže a je případně schopen další optimalizace. Práce byla proto oceněna třetí cenou.
3. cena (25.000,- Kč) - návrh č. 21
Petr Macek, Jakub Sedmík

Hodnocení poroty: Princip dvou hlavních hmot tepelně i funkčně zónované dispozice vyrůstající z dlážděné čtvercové platformy, spojené stínícím roštem transparentní střechy je možným, nicméně méně vhodným řešením zadání projektu. Otázky budí neuspořádaný způsob řešení parkoviště situovaný ve svažité části pozemku. Vyšší silueta stavby by dle názoru poroty nepůsobila vůči lesnímu masivu příliš harmonicky. Přínosem je jistě převýšený, centrální a variabilní krytý prostor pro expozice a zohlednění výhledů na město. Obecně kvalitní dispoziční řešení vyhovující vyhlašovateli. Dále celkový dojem vzdušného zahradního pavilonu, umocněný volbou konstrukčního systému v podobě moderní dřevostavby. Komplexní přístup autorů je dobrým předpokladem pro dosažení uváděného pasivního energetického standardu. Prezentovaná kubíková cena je při zvoleném řešení méně reálná. Koncept je však schopný po dílčích úpravách dalšího vývoje. Kvality návrhu byly ohodnoceny třetí cenou.

0 komentářů
přidat komentář

Související články