Výsledky soutěže Sluneční město v Praze-Zbraslavi

Zdroj
Česká komora architektů (www.cka.cc)
Vložil
Martin Rosa
21.12.2009 11:05
Vyhlašovatel
MČ Praha-Zbraslav

Předmět soutěže
Vypracování urbanistického řešení předmětné lokality Sluneční město ve Zbraslavi s cílem zhodnocení území a vytvoření vize jeho rozvoje do roku 2030 / 2040 s akcentem na veřejný prostor, včetně prostoru pro zeleň, volnočasové aktivity, služby a občanskou vybavenost. Autor (autoři) vítězného návrhu mohou být vyzváni ke zpracování dokumentace regulačního plánu pro předmětnou lokalitu.

Termín konání
10. 8.–16. 10. 2009 (I. kolo)
30. 10.–4. 12. 2009 (II. kolo)

Porota
Řádní členové poroty
  • Ing. Renata Hůrková
  • Ing. arch. Ondřej Hofmeister
  • Ing. arch. Ivan Vavřík
  • Ing. akad. arch. Petr Hájek
  • Doc. ing. arch. Jakub Kynčl Ph.D
Náhradníci poroty
  • Ing. Dagmar Kobylková
  • Ing. Zuzana Vejvodová
  • Ing. arch. Jiří Knesl
  • Ing. arch. Pavla Pannová
Počet odevzdaných návrhů: 19

Ceny a odměny
Celkem:  570 000 Kč

1. cena (250 000 Kč) - TŘI ARCHITEKTI, MgA. Ing. arch. Michal Fišer, Ing. Štěpán Špoula, Ing. arch. Tomáš Bílek
Hodnocení poroty: Precizní znázornění postupu rozvoje místa. Jednoznačně stanovené základní kameny lokality, jež mohou být položeny bezodkladně. Souběh suverénního urbanismu, architektury i hierarchie funkcí. S přehledem zvládnuté urbanistické detaily lokality. Nelze než ocenit akcent prostoru před Husovým sborem a zároveň provázanost na historickou část Zbraslavi – i díky tomu jde o nejlepší interpretaci struktury místa. Kultivovaný, citlivý a realistický návrh, který bere v potaz realizaci v čase i s ohledem na finanční stránku.

2. cena (120 000 Kč) - Ing. arch. Jiří Valert, Ing. arch. Michal Valert, Ing. arch. Tomáš Petrášek
Hodnocení poroty: Porota vyzdvihuje analýzu lokality, včetně širších vazeb a měřítka návrhu. Výstupy analýzy byly precizně a citlivě promítnuty do návrhu, včetně symbiózy staré a nové zástavby. Porota ocenila propracovaný návrh školky, který se zjevně opíral o praktické zkušenosti, přestože její umístění není s ohledem na etapizaci optimální. Zajímavá je škála objektů i typů veřejných prostor. Mínusem je obytný charakter vertikály (dominanty), která by měla významově spadat do množiny veřejných staveb.

3. cena (100 000 Kč) - A.LT ARCHITEKTI v.o.s., Ing. arch. Petr Lacko, Ing. arch. Filip Tittelbach, Ing. arch. Lenka Dvořáková, Ing. arch. Markéta Burešová, Ing. arch. Tereza Schneiderová
Hodnocení poroty: Jako celek jde o přesvědčivý urbanistický koncept, který přináší nosné, kreativní prvky, jako jsou variabilní objekt v prostoru náměstí („Deštník“), případně „kontejnery“ v severní zahradě (Centrum volného času). „Patchwork“ je inspirativní myšlenka struktury řešení prostoru, ale porota hodnotí jako problematické měřítko vzhledem k okolní zástavbě. Z obecného hlediska může, a to zásadně, vadit absentující souvislejší plocha zeleně.

Odměna (50 000 Kč) - A1Architects, MgA. Lenka Křemenová, MgA. David Maštálka, Vít Svoboda
Hodnocení poroty: Porota ocenila jasné a razantní řešení nového urbanismu. Zvolený koncept však klade větsí důraz na architekturu domů než na dotvoření souvztažnosti v místě. Příkladem je prostorově zajímavý návrh mateřské školky s pobytovou střechou a vnitřní zahradou. Daní za toto inovativní řešení je obtížná splnitelnost příslušných typologických norem. Paradoxně nejsilnjší i nejslabší stránkou návrhu je jeho kompaktnost a z toho vyplývající ozolace od okolní městské struktury.

Odměna (50 000 Kč) - MgA. Ing. arch. Petr Uhlík, MgA. Tamara Volná, Ing. arch. Tomáš Petrášek
Hodnocení poroty: Porota vyzvihuje zohlednění funkcí poptávaných veřejností, analýzu lokality i základní koncept, jehož předností se však nepromítají do výsledného detailního řešení. Umístění školky výrazně omezuje rozvoj lokality, zejména její etapizaci. Vymezením (oplocením) prostoru pro školku a zahradu by autoři přišli o plochu zamýšlenou pro budoucí park Slunečního města. Tím pádem by se zřejmě rozpadl celý koncept řešení této části lokality. Negativem je umístní bytového domu, jakkoliv lze autory pochválit za vyřešení parkování, a to i pto kulturní dům a plavecký bazén s kavárnou.

> http://www.cka.cc/souteze/vysledky/praha_zbraslav091215.html
0 komentářů
přidat komentář

Související články