Vyhlášení ideové soutěže na řešení centra města Žlutice

Zdroj
Václav Slavík - starosta města Žlutice
Vložil
Tisková zpráva
25.09.2013 09:55
Město Žlutice
 vyhlašuje z rozhodnutí Zastupitelstva města ZM/2013/21/11 soutěž pro studenty vysokých škol se zaměřením na architekturu a urbanismus na téma: Ideové architektonicko-urbanistické řešení centra města Žlutice - Velké náměstí, Malé náměstí s návazností na přilehlé ulice. Vyhlašovatel soutěže očekává kreativní řešení obnovy historického centra a vytvoření atraktivního prostoru lákajícího zejména obyvatele a návštěvníky města.

Termín soutěže je stanoven: 23. 9. 2013 - 24. 1. 2014

Termín podání závazné přihlášky do soutěže: 11. 10. 2013 do 13:00 h

Způsob předání závazné přihlášky do soutěže:
-  osobně do podatelny Městského úřadu Žlutice, Velké náměstí 144, 364 52 Žlutice
-  poštou doporučeně na adresu Městský úřad Žlutice, Velké náměstí 144, 364 52 Žlutice
-  e-mailem na adresu: podatelna@zlutice.cz 


Konečný závazný termín předání návrhů: 24. 1. 2014 do 13:00 h

Způsob předání návrhů:
-  do podatelny Městského úřadu Žlutice, Velké náměstí 144, 364 52 Žlutice
-  poštou doporučeně na adresu Městský úřad Žlutice, Velké náměstí 144, 364 52 Žlutice 


Každý soutěžitel je povinen podat závaznou přihlášku (vzor dle přílohy č. 2) do soutěže nejpozději do uplynutí termínu podání závazné přihlášky a následně nejpozději do uplynutí termínu předání návrhu předat vyhlašovateli jím zpracovaný soutěžní návrh. 
Hodnocení soutěže proběhne předběžně v období: 27. – 31. 1. 2014 (vč. představení návrhů studenty). 
Návrhy bude posuzovat hodnotící porota složená ze dvou zástupců odborné veřejnosti a tří zástupců města:
Za odbornou veřejnost:
 Ing. arch. Břetislav Kubíček, Ing. arch. Jaroslav Jelínek 

Zástupci města:
 Ing. Jaroslav Růžek, MUDr. Hana Hnyková, Mgr. Libor Janíček

Kritéria hodnocení:
splnění všech zadaných podmínek
architektonicko-urbanistická hodnota
originalita řešení 


Vyhlášení výsledků bude zveřejněno na webových stránkách města Žlutice a ve  Žlutickém zpravodaji. Účastníci soutěže budou vyrozuměni na kontaktní e-mail uvedený v přihlášce. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo neudělit cenu v případě, že návrh nesplní veškeré zadávací podmínky. V případě, že žádný z předložených návrhů nedosáhne předpokládané úrovně a tím nesplní podmínky soutěže, vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž ukončit bez určení vítěze. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo návrhy soutěžícím nevrátit a právo veřejnou soutěž i bez uvedení důvodu kdykoliv zrušit.

Odměny v soutěži:
cena: 30 000 Kč
cena: 20 000 Kč
cena: 10 000 Kč

Náklady, které vznikly soutěžícímu v souvislosti s účastí v soutěži, nese tento soutěžící, a to i v případě, kdy došlo ke zrušení veřejné soutěže.
Předložením závazné přihlášky vyslovuje soutěžící souhlas s podmínkami této soutěže a s bezúplatným vystavením jeho (následně v rámci veřejné soutěže předloženého) soutěžního návrhu i s jeho publikováním pro účely propagace soutěže na náklady vyhlašovatele. Tímto nejsou dotčena autorská práva soutěžícího k jeho dílu.
Vítězům veřejné soutěže (vyhodnoceným jako tři nejlepší) vznikne dnem doručení oznámení o výsledcích veřejné soutěže povinnost uzavřít s vyhlašovatelem bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výsledcích veřejné soutěže, licenční smlouvu dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právu souvisejícím s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterou autor vítězného soutěžního návrhu postoupí vyhlašovateli výhradní a neomezenou licenci ke všem způsobům užití soutěžní díla.
Autorům vítězných návrhů bude vyplacena po uzavření licenční smlouvy shora uvedená odměna (v závislosti na pořadí v soutěži) jako autorský honorář za vytvoření díla a udělení svolení k jeho užití v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právu souvisejícím s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Honorář bude vyplacen do 30 dnů po podpisu smlouvy. Podmínkou poskytnutí odměny je uzavření citované licenční smlouvy podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právu souvisejícím s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více informací >
13 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
soutěž?
Petr Velička
30.09.13 10:30
Re: soutěž?
Petr Novák
03.10.13 06:02
dotaz
Petr Velička
04.10.13 12:20
Re: Soutěž?
Václav Slavík - starosta Žlutic
06.10.13 04:12
Pane starosto,
františek procházka
07.10.13 11:16
zobrazit všechny komentáře