Verejná anonymná súťaž na vypracovanie návrhu VYHLIADKOVEJ LAVIČKY PRE STARÉ MESTO

Zdroj
PUNKT. o.z.
Vložil
Tisková zpráva
29.03.2012 20:35
Vyhlásenie verejnej anonymnej súťaže na vypracovanie návrhu
v zmysle § 847 Občianskeho zákonníka

VYHLIADKOVÁ LAVIČKA PRE STARÉ MESTO

Vyhlasovateľ: o.z. PUNKT
zastúpené Mgt.art. Barbarou Zavarskou, ArtD. – predsedníčka
Garant: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
zastúpená Doc. Sylviou Jokelovou
Hlavný partner: Nadácia PROVIDA
zastúpená Mgr. Ladislavom Kossárom – zakladateľ
S podporou: Mestská časť Bratislava – Staré Mesto,
pod záštitou starostky Táne Rosovej,
v zastúpení Ing. Ernestom Huskom – vedúci oddelenia kultúry

Predmet súťaže: vytvorenie návrhu VYHLIADKOVEJ LAVIČKY

Dôležité termíny
 do 30. 4. 2012 odovzdanie návrhov
4. 5. 2012 zasadanie poroty
7. 5. 2012 vyhodnotenie návrhov / vyhlásenie víťaza
máj – jún 2012 realizácia víťazného návrhu
jún – august 2012 odhalenie Vyhliadkovej lavičky v rámci
otvorenia Bratislavského kultúrneho leta

Odborná porota:
Doc. Sylvia Jokelová – VŠVU Bratislava –
pedagóg, Trivjednom - produktová dizajnérka
Mgr.A. David Karásek – mmcité – zakladateľ, pedagóg
Mgr.art. Barbara Zavarská, ArD. – Punkt, o.z., architektka
Mgr. Ladislav Kossár – Nadácia PROVIDA - zakladateľ
Martin Ondreáš – 30/70 productions, sekcia výroby
Ing. Ernest Huska – Bratislava Staré Mesto, vedúci sekcie kultúry
Tajomník: Mgr. Katarína Trnovská – Punkt, o.z.

1. ) Účel súťaže

Víťazný návrh má zatraktívniť Rázusovo nábrežie v Bratislave a reagovať na problém znemožneného výhľadu na panorámu Dunaja – protipovodňový múr. (Vyhliadková lavička môže byť rovnako použitá aj na iných miestach s atraktívnym výhľadom.) Motiváciou pre realizáciu projektu VYHLIADKOVÁ LAVIČKA je iniciovanie väčšieho záujmu o verejný mestský priestor. V tomto prípade sa zameriavame na problematiku Rázusovho nábrežia v Bratislave. Mesto nedávno rekonštruovalo túto rozsiahlu zónu pozdĺž celého historické centra. Rekonštrukcia rieši predovšetkým problém záplav zdvihnutím protipovodňového múru. Osadené klasické mestské lavičky sú problematické a nevyhovujúce – neponúkajú benefit výhľadu na jedinečnú scenériu Dunaja. Nábrežná promenáda tak stráca na kvalite a atraktivite. Vyhlásením súťaže sme sa rozhodli reagovať na tento problém.

V prvej fáze projektu VYHLIADKOVÁ LAVIČKA plánuje Nadácia PROVIDA a Fond Táne Rosovej finančne podporiť výrobu 1- 6 ks lavičiek, ktoré budú inštalované na Rázusovom nábreží v Bratislave. Ďalšia výroba bude nasledovať v prípade dopytu a následne časť výnosu bude použitá na realizovanie ďalšieho ročníka súťaže.

2. ) Podmienky súťaže

VYHLIADKOVÁ LAVIČKA má spĺňať funkčné predpoklady pre pohodlné sedenie (minimálne dvoch osôb) a zároveň by mala uspokojiť dizajnové nároky požadované od súčasného mestského mobiliáru, ktorý sa už niekoľko rokov objavuje v uliciach európskych metropol. Vyhlasovateľ od prihlásených návrhov očakáva inovatívny prístup pri tvorbe mestského mobiliáru s cieľom vytvoriť lokálnu atrakciu, ktorú budú pozitívne hodnotiť obyvatelia mesta Bratislavy i zahraniční návštevníci.

2. 1. ) Technické parametre

Výška časti určenej na sedenie musí byť navrhnutá tak, aby lavička umožňovala výhľad ponad protipovodňový múr, ktorého výška je 1,20 m; lavička však zároveň musí spĺňať bezpečnostné normy pre Vonkajší nábytok STN EN 581, Zariadenia a povrch detských ihrísk STN EN 1176, Vybavenie pre viaceré druhy športov s voľným prístupom STNEN 15312+A1.

Objekt je určený pre sériovú výrobu, u autora návrhu sa preto predpokladá základná znalosť výrobných technológií spoločnosti 30/70 productions (www.30-70.net, konzultácie sú možné v termíne od 10. 4. - 24. 4. 2012 u Martina Odreáša – kontakt: m.ondreas@30-70.net): trieskové obrábanie kovov, vyrezávanie kovov laserom, ohýbanie na ohraňovacom lise, väčšina dostupných drevoobrábacích procesov. Široká škála technológií dáva priestor pre originálne riešenia, avšak rovnakou mierou je podstatná vysoká efektivita výroby produktu.

Objekt by mal byť demontovateľný, prenosný a skladovateľný. Jednoduchý a spoľahlivý spôsob ukotvenia na pevný povrch.

3. ) Propozície súťaže

Súťaž je verejná, anonýmna, jednokolová. Cieľom súťaže je vytvorenie vyhliadkovej lavičky pre mestskú časť Bratislava – Staré mesto.

Verejnej súťaže sa nemôže zúcastnit vyhlasovatel, zamestnanci vyhlasovatela, členovia poroty a ich rodinní príslušníci.

Pocet prihlásených návrhov je obmedzený. Každý z prihlásených úcastníkov môže predložit najviac 2 návrhy. Vyhlasovatel bude akceptovat iba také návrhy, ktoré nebudú porušovat autorské práva iných autorov.

3. 1. ) Odovzdanie návrhu

Návrh je potrebné doručiť v zalepenej obálke oznacenej heslom “VYHLIADKOVÁ LAVIČKA – neotvárať” nasledovne:
- v prvej zalepenej obálke budú návrh/návrhy (bez mena, priezviska alebo inej identifikácie autora) podľa obsahových podmienok v dvoch vyhotoveniach,
- v druhej zalepenej obálke vo formáte A5 budú identifikacné údaje úcastníka: meno, priezvisko, adresa, mailová adresa, telefónne číslo a číslo bankového účtu. Druhá obálka bude vložená do prvej obálky.

Každý návrh dostane poradové číslo.

Návrhy je potrebné zaslat doporucene na adresu:
PUNKT, občianske združenie
Povraznícka 5
811 05 Bratislava 1

alebo odovzdať osobne na vrátnici OD Dunaj s označením na obálke:
“PUNKT, občianske združenie
VYHLIADKOVÁ LAVIČKA – neotvárať“
Nedbalova 3
811 01 Bratislava 1

Podmienkou zaradenia návrhu do sútaže je dorucenie prihláseného návrhu do 30. 4. 2012, 16.00 h (pri zasielaní poštou rozhoduje dátum na poštovej pečiatke), formou uvedenou v tomto vyhlásení, s riadne a pravdivo vyplnenou prihláškou. Podpisom prihlášky úcastník:
- potvrdzuje súhlas s podmienkami súťaže tak, ako sú tu uvedené,
- potvrdzuje súhlas s použitím svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko na účely prezentácie a vystavenia návrhu a pre potreby sprievodných aktivít bezprostredne súvisiacich so súťažou,
- potvrdzuje súhlas s bezodplatným použitím a vystavením ním zaslaného návrhu lavičky na účely prezentácie súťaže a jej výsledkov v zmysle podmienok tu uvedených, a to v súlade so zákonom c. 618/2003 Z.z. Autorský zákon v platnom znení,
- čestne prehlasuje, že je autorom predloženého návrhu/návrhov a že prihlásením návrhu do sútaže nie sú porušené autorské práva tretích osôb.

Do sútaže môžu byt zaradené iba návrhy, ktoré nie sú používané na iné úcely, co účastník potvrdzuje zaslaním prihlášky.

Vyhlasovatel sútaže neposkytne úcastníkom sútaže financné prostriedky potrebné na prípravu návrhov.

3. 2. ) Obsah návrhu

Prihlásený návrh VYHLIADKOVEJ LAVIČKY musí byť odovzdaný vo forme:

a) grafický návrh vypracovaný ľubovoľnou technikou na formátoch A3 – max. 2 ks, na ležato (420 x 297 mm). Návrh musí byt adjustovaný na pevnom podklade vo farebnom prevedení a musí obsahovať krátky vysvetľujúci popis (bod b),

b) krátky vysvetľujúci popis vo formáte A4, ktorý bude definovať materiál a výrobnú technológiu. Text musí byť umiestnený aj na grafickom návrhu (bod a),

c) grafický návrh (bod a) a popis (bod b) v digitálnej forme na CD nosici.
Akceptovanou formou digitalizácie pre grafický návrh je tlačové PDF v rozlíšení 300 dpi pri formáte A3 a pre popis PDF vo formáte A4,

d) podpísanú prihlášku.

Bez uvedených náležitostí nebude návrh akceptovaný.

3. 3. ) Posúdenie splnenia podmienok

Posúdenie splnenia podmienok verejnej súťaže VYHLIADKOVÁ LAVIČKA v odovzdaných návrhoch vykoná vyhlasovatel o.z. PUNKT. Toto posúdenie prebehne pred zacatím vyhodnocovania podaných návrhov odbornou porotou a odbornej porote predloží len návrhy splnajúce všetky kritériá.

3. 4. ) Vyhodnotenie a prezentácia

Vyhodnotenie návrhov vykoná odborná porota, ktorá bude zasadať 4. 5. 2012.
Odbornú porotu menuje vyhlasovatel v zložení 6 členov s právom vyhodnocovania, z toho 1 zástupca za vyhlasovatela a 5 odborných zástupcov. Členovia odbornej poroty si na začiatku svojho zasadnutia zvolia predsedu, ktorý bude mať právo dvoch hlasov. O výsledku vyhodnotenia bude spísaný záznam, ktorý je pre vyhlasovatela verejnej sútaže záväzný. Zasadnutie poroty je neverejné.

Výsledky práce poroty sú platné, ak písomný záznam z priebehu práce poroty a výsledkov jej hlasovaní podpíšu štyria zo šiestich clenov poroty na záverecnom protokole. Členovia poroty sú viazaní mlcanlivostou o výsledkoch hlasovania až do ich oficiálneho zverejnenia.

Základným kritériom hodnotenia kvality návrhov je originalita a inovatívnost kreatívneho nápadu. Ďalšími kritériami sú funkčnosť, bezpečnosť, zdravotná nezávadnosť, ľahká údržba a skladovateľnosť.

Na odporúcanie odbornej poroty si vyhlasovatel vyhradzuje právo nevyhodnotit žiadny z návrhov ako vítazný.

Odborná porota urcí vítazný návrh, ktorý bude ocenený odmenou. Prihlásené návrhy budú vystavené, zverejnené na webových stránkach o.z. PUNKT, Bratislava - Staré mesto a publikované v tlači. Realizovaný víťazný návrh bude oficiálne predstavený v rámci otvorenia Bratislavského kultúrneho leta 2012.

3. 5. ) Vyhlásenie výsledkov sútaže

Vyhlásenie výsledkov vykoná vyhlasovatel formou zverejnenia víťazného návrhu na svojej webovej stránke a taktiež písomne formou e-mailu adresovaného každému účastníkovi súťaže.

3. 6. ) Odmena

Vítazný návrh bude odmenený financnou odmenou vo výške 1 500 €. Čiastka bude vítazovi vyplatená do 30 dní od podpísania licencnej zmluvy.

Odmena pre víťaza zahŕňa licenčnú odmenu v zmysle autorského zákona a odmenu za návrh a spracovanie technických podkladov pre výrobu.

3. 7. ) Vrátenie súťažných návrhov

Po vyhlásení výsledkov môžu sútažiaci písomne požiadat vyhlasovatela o vrátenie všetkých nimi predložených návrhov. Vyhlasovatel sa zaväzuje vrátit sútažiacim všetky predložené návrhy po skoncení výstavy. Ak však sútažiaci o vrátenie návrhov nepožiada do 30 dní od vyhlásenia výsledkov, nie je vyhlasovatel povinný mu ich po tomto termíne vrátit.

3. 8. ) Prihlasovanie do súťaže

Prihláška, text sútažných podmienok a príloha (fotodokumentácia a popis lokality) sú k dispozícii na nasledujúcej adrese: www.punkt.sk.


V prípade ďalších doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte:
Katarína Trnovská, trnovska@punkt.sk, + 421 903 322 423
Barbara Zavarská, zavarska@punkt.sk, + 421 915 756 521
0 komentářů
přidat komentář