Urbanistická soutěž "Transformace industriálního území Ruzyně na novou obytnou čtvrť Prahy 6"

Úřad městské části Praha 6, Odbor územního rozvoje
Vložil
Tisková zpráva
25. 05. 2010 07:00

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE

v y h l a š u j e


 
VEŘEJNOU JEDNOKOLOVOU URBANISTICKOU IDEOVOU SOUTĚŽ

TRANSFORMACE INDUSTRIÁLNÍHO ÚZEMÍ RUZYNĚ
NA NOVOU OBYTNOU ČTVRŤ PRAHY 6

Datum vyhlášení soutěže 25.5.2010
Datum odevzdání soutěžních návrhů  se stanovuje na 23.8.2010 do 12.00 hodin.

Soutěžní podmínky a podklady lze vyzvednout nebo vyžádat do 23.7.2010 na Úřadě městské části Praha 6, Odbor územního rozvoje, Československé armády 23, Praha 6, místnost č. 317, u sekretáře soutěže Petry Veselé - tel. 220 189 976, pvesela@praha6.czPŘEDMĚT A ÚČEL SOUTĚŽE

Vymezení řešeného území
Řešené území o rozloze cca 68 ha je vymezeno:
      - od západu ulicí Drnovskou
      - od severu ulicemi Vlastina a U Silnice
      - od východu ulicí Libocká a železniční tratí Praha - Kladno
      - od jihu železniční tratí Praha - Kladno

Popis stávajícího stavu
Řešené území se nachází v docházkové vzdálenosti Přírodního parku Šárka - Lysolaje a Přírodní památky Obora Hvězda. Stávající funkční využití území je vzhledem k jeho exkluzivnímu umístění v rámci Prahy naprosto nevhodné - nacházejí se zde plochy skladovacích areálů, betonárka a částečně využívaný areál Ministerstva obrany.

Výhledové dopravní řešení
Do budoucna se daná lokalita dopravně zpřístupní prodloužením metra "A" s plánovaným vestibulem (stanice Dědina) při severozápadní části řešeného území. Dále je počítáno s modernizací železniční trati Praha - Kladno. Zastávka této příměstské dráhy je situována při jihozápadním okraji území (stanice Ruzyně) a při východním okraji území (stanice Liboc). Výhledově se předpokládá prodloužení tramvajové trati z ulice Evropské směrem k železniční stanici Praha Ruzyně.

Požadovaný stavební program řešené lokality
Předmětem soutěže je transformace území na obytnou čtvrť Prahy 6. Návrhy by měly respektovat charakter návazných území řešené lokality.  Cílem je získat návrh na zástavbu obytné čtvrti s úplnou vybaveností (MŠ, ZŠ, obchody, služby a další nebytové prostory pro vznik zaměstnaneckých míst - vše v intencích příslušných vyhlášek).

Prioritou je získat názor na zástavbu plnohodnotné obytné čtvrti se základní vybaveností, fungující veřejnou dopravou a návrhem páteřní infrastruktury.

Při rehabilitaci dnešního území Ministerstva obrany ČR je vhodné respektovat záměr vojáků na využití areálu. Případné nedodržení požadavků musí být zdůvodněno záměrem zpracovatele, přinášející nové prostorové kvality do území. Záměr MO ČR předpokládá následné využití jednotlivých částí areálu:
  • Západní část areálu Ministerstva obrany ČR - objekt Řízení letového provozu, archivy, internáty (kapacita 380 lůžek - dle vyhlášky MPV 268/2009 turistická ubytovna 2. třídy) a tělocvičnu - zpřístupnit veřejnosti s ponecháním stávající funkce armády. Toto území vhodně začlenit do organismu nově vznikajícího městského prostoru. Prvorepublikové objekty Řízení letového provozu a archivů ponechat ve stávajícím objemu a přistupovat k nim jako k hodnotě území. V této (původní) části kasáren by bylo vhodné připomenout události zde konané 17. listopadu 1939 - popravení vysokoškolských studentů nacistickou armádou.
  • Severní část areálu Ministerstva obrany ČR - od tělocvičny po bývalý areál Tiskáren Naše vojsko plně zpřístupnit veřejnosti a nově zurbanizovat.
  • Jižní část areálu Ministerstva obrany ČR - do tohoto prostoru umístit uzavřený areál administrativních budov pro Ministerstvo obrany ČR o podlažní ploše cca 130.000m?. Polohopisně by bylo vhodné tento areál umístit v oblasti dnešního provozu betonárky v blízkosti ubytoven Ministerstva obrany.
  • Jihozápadní část areálu Ministerstva obrany ČR - ubytovny - o kapacitě 906 lůžek ponechat, či plně nahradit jejich kapacitu v území (dle vyhlášky MPV 268/2009 turistická ubytovna 1. třídy).
  • Pro potřeby Ministerstva obrany ČR požadujeme do území umístit lehkoatletický ovál, multifunkční hřiště a tenisové kurty, u kterých se nepočítá se zpřístupněním veřejnosti, neboť budou vytížené povinnými tréninky vojáků z povolání.
Případné nedodržení předloženého programu záměru Ministerstva obrany ČR není důvodem k vyloučení ze soutěže.

Ostatní (dnes skladové) areály budou transformovány bez ohledu na stávající využití, hranice jednotlivých areálů a dnes založenou infrastrukturu (včetně komunikace U Prioru). Z území budou odstraněny jednotlivé větve vlečky (při modernizaci dráhy se předpokládá zachování pouze jediné vlečky do areálu bývalého Prioru, pomocí které by bylo celé území zastavěno) - toto není podmínkou.

V řešeném území byl prověřován strategický záměr umístění VŠ kolejí o kapacitě cca 5.000 lůžek jako náhrada za Koleje Strahov ČVUT. Zpracovatel může zvážit umístění střednědobého bydlení (ve smyslu výše uvedeného) do řešeného území.

Řešení dopravního napojení lokality na stávající urbanistickou strukturu města (zejména prověření tramvajového propojení území se železniční zastávkou s plánovanou zastávkou metra) považujeme za prioritní.

Veřejnou vybavenost preferujeme situovat do parteru objektů, nikoli do jednotlivých funkčních ploch.
   
Účel a poslání soutěže
Účelem soutěže je získat návrh pro uvažovanou transformaci území jako podklad pro ověření nového záměru do vznikajícího Územního plánu Prahy.

Získat názor na možnou regulaci území, podklad pro možné kapacity zástavby a kapacitní podklady pro dimenzi potřebných sítí.

Vybrané návrhy řešení budou podkladem pro jednání s vlastníky jednotlivých areálů, pro majetkoprávní řešení území a další přípravné práce vedoucí k transformaci předmětného území.

ČLENOVÉ POROTY

Řádní členové poroty:
Závislí:
Ing. arch. Bohumil Beránek - místopředseda poroty (vedoucí Odb. územního rozvoje Městské části Praha 6)
Mgr. Tomáš Chalupa (starosta Městské části Praha 6)
Ing. Bořek Votava (ředitel Útvaru rozvoje hl.m. Prahy)
Nezávislí:
Prof. Ing. arch. Miroslav Masák Dr.h.c.  - předseda poroty
Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc.
Ing. arch. Jan Sedlák     
Doc. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.

Náhradníci poroty:
Závislí:
Prof. Ing. Jiří Fárek, CSc. (1. zástupce starosty  Městské části Praha 6)
Ing. arch. Kateřina Szentesiová (vedoucí Odb. URB Útvaru rozvoje hl. m. Prahy)
Nezávislí:
Doc. Ing. arch. Jan Jehlík
Doc. Ing. arch. Ivan Vorel CSc.

CENY A ODMĚNY

1. cena se stanovuje ve výši 300.000,- Kč

2. cena se stanovuje ve výši 200.000,- Kč

3. cena se stanovuje ve výši 100.000,- Kč

Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovují odměny v celkové výši 130.000,- Kč. Počet a výše odměn bude stanovena porotou na základě počtu a kvality odevzdaných návrhů.
0 komentářů
přidat komentář