Transfuzní oddělení FN v Olomouci - výsledky soutěže

Novostavba transfuzního oddělení a centrální tkáňové banky

Zdroj
ČKA
Vložil
Tisková zpráva
22.01.2015 19:50
ateliér-r
ABM architekti s.r.o.
RadaArchitekti

Předmětem soutěže bylo předložení architektonického návrhu zpracovaného tak, aby podával základní představu o funkčním uspořádání stavby, její vnější podobě, funkčním a estetickém zapojení do struktury stávající objektové skladby areálu FNOL. Návrh měl obsahovat provozně dispoziční řešení v půdorysech jednotlivých podlaží s vyznačením navrhovaných stavebních funkcí a s orientačním zákresem zdravotnické /laboratorní/ techniky a vybavení. Měla být navržena koncepce napojení na komunikační a energetickou infrastrukturu a média – budou posouzeny případné dopady na dotčené rozvody a kapacity zařízení /např trafostanice, náhradní zdroje, meziplyny, apod./. Součástí návrhu měl být propočet nákladů stavebních prací z jednotkových cen objemových ukazatelů a nezdravotnických provozních souborů a schematické znázornění laboratorní /zdravotnické/ techniky a vybavení. Návrh měl také definovat další rozsah přípravných prací, průzkumů a specifikovat spolupráci s jinými profesemi při přípravě investiční akce.

Vyhlašovatel: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc 

Zástupce zadavatele: doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. - ředitel nemocnice
Sekretář soutěže: Ing. Aleš Houserek, Lazaretní 13, 615 00 Brno

Porota:
Řádní členové poroty:

Mgr. Martin Šamaj, MBA / závislý člen poroty 

Ing. Čeněk Merta, MBA / závislý člen poroty 

MUDr. Dana Galuszková, PhD., MBA / závislý člen poroty

Prof. ing. arch. Ivan Ruller / nezávislý člen poroty 

Ing. arch. Robert Štefka / nezávislý člen poroty

Ing. arch. Klára Steinhauserová / nezávislý člen poroty 

Ing. arch. Josef Pálka / nezávislý člen poroty Náhradníci poroty: 

Aleš Kotásek, DiS. / závislý člen poroty

Ing. Robert Bravenec / nezávislý člen poroty

Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc. / nezávislý člen poroty Datum konání soutěže: 15.8. - 14.10.2014
Datum zveřejnění výsledků: 9.1. 2015
Počet odevzdaných návrhů: 7
Ceny a odměny celkem: 800 000,- Kč1. cena (500 000,-
) atelier-r, s.r.o.
Hodnocení poroty: Celková kvalita návrhu přesvědčivě řeší urbanistické začlenění, dispoziční návrh i architekturu objektu v kombinaci s technickými prvky, které sníží energetickou náročnost budovy. Návrh respektuje tvar pozemku, jeho svažitost a počítá s výraznou zelení. Dopravní vazby navazují na stávající komunikační síť, pohyb osob i vozidel včetně zásobování je v souladu s požadavky provozu i území. Respektuje vazbu na FN. Dispoziční řešení je logické, čisté, respektuje požadavky investora. Jednotlivé půdorysy vykazují znalost problematiky, dimenzování prostor i vzájemných návazností. Architektura řešení je současná, elegantní, využívá kvalitních materiálů, vytváří čisté plochy ve spojení s technickými prvky ke snížení energetické náročnosti objektu. Návrh přináší řešení progresivní s použitím moderních technologií. Cena projektové dokumentace odpovídá pravidlům oceňování projektových prací. Investiční náklady jsou stanoveny odborným odhadem a jsou v souladu se současnými realizacemi.

2. cena (200 000,-
) ABM architekti s.r.o.
Hodnocení poroty: Návrh je vhodně začleněn do daného urbanistického prostoru a optimálně orientuje základní vstupy do objektu dle jejich významu. Vstup dárců je orientován do hlavní městské třídy a zásobování je vedeno z vnitřních komunikací. Dispoziční řešení je v souladu se všemi nároky složitého zdravotnického provozu a vytváří dobré prostředí zejména pro dárce. Architektonické pojetí je kultivované, avšak uplatnění výrazného detailu vertikálních slunolamů je dosti formální, jelikož nerespektuje rozdíly v orientaci jednotlivých fasád ke světovým stranám. Návrh odpovídá současným požadavkům na technickou úroveň provozu a umožňuje i další vývoj v přiměřeném časovém úseku. Náklady na projektové práce jsou přiměřené. Investiční náklady na vlastní stavbu patří vzhledem k určité hmotové složitosti návrhu k nejvyšším.

3. cena (100 000,-
) RadaArchitekti s.r.o.
Hodnocení poroty: Návrh představuje architektonicky výrazné a zdařilé řešení hlavní hmoty objektu s poněkud problematickým uspořádáním pozemku, které nevyužívá jeho svažitosti a hlavní fasáda do ulice I. P. Pavlova nepříliš komunikuje s parterem. Zásobování objektu se jeví jako předimenzované a je mu věnována značná část pozemku při severozápadní fasádě. I přesto je ještě jeden zásobovací přístup ze strany hlavního vstupu v průčelí budovy, kde dochází ke křížení s přístupem pacientů. Dispoziční řešení je přehledné a zcela splňuje zadání. V rámci laboratorního úseku není provozně vhodné situování expedice a CVP do úrovně 2.NP. Po stránce ekonomických parametrů investiční náklady nevybočují od ostatních návrhů.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář