Soutěž Porotherm 2007 - Energeticky úsporný rodinný dům

9. ročník veřejné anonymní architektonické soutěže pro architekty, projektanty a studenty

Vložil
Tisková zpráva
27.02.2007 15:40
Soutěže

Druh soutěže:
veřejná anonymní jednokolová projektova architektonická soutěž

Vyhlašovatel:
Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., zastoupení: Ing. Roman Busta, ředitel prodeje a marketingu

Sekretář soutěže:
PhDr. Václav Chaloupecký – KOMUNIKACE & PROFIT
Revoluční 8, budova C, 110 00 Praha 1
tel.: 296 785 700; fax: 296 785 701; záznamník tel.: 272 659 532
e-mail: komunikace.pr@volny.cz

Předmět soutěže:
Předmětem soutěže jsou projekty energeticky úsporných rodinných domů navržených z cihlového systému POROTHERM. Rodinných domů, které budou poskytovat svým uživatelům to nejlepší, co může bydlení v cihlových rodinných domech nabídnout. Cihlových rodinných domů, které budou navrženy tak, aby svými tvary a dispozicí umožnily optimální využití, z hlediska energetické spotřeby byly maximálně úsporné a z hlediska kvality bydlení poskytovaly maximální komfort a pohodu. Kompletním systémem POROTHERM se rozumí výrobky, případně technická řešení, která jsou uvedena v příručce vyhlašovatele „Podklad pro navrhování – Kompletní cihlový systém POROTHERM, 10. vydání – duben 2006“. Podklad je možno získat u vyhlašovatele soutěže anebo v sekretariátu soutěže.

Projekty navrhovaných rodinných domů musí splňovat tyto závazné podmínky:
 • celá stavba je řešena z jednovrstvého zdiva v kompletním cihlovém systému POROTHERM včetně malt a omítek ( viz bod 2.2. ).
 • budova jako celek i její jednotlivé konstrukce musí odpovídat požadavkům ČSN 73 0540-2/Z1/2005, hodnotícím kriteriem pro klasifikaci tepelné náročnosti budovy je Stupeň tepelné náročnosti STN, vyjádřený v % (nižší než 80 % - budova energeticky úsporná).
 • řešení dopravy v klidu musí být v souladu s obecně technickými podmínkami a musí odpovídat zákonu čís. 183/2006 Sb. Zákonu o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) a jeho prováděcích vyhlášek:
 • 501 - Vyhláška o obecných požadavcích na využití území
 • 502 - Vyhláška, kterou se mění vyhl. MMR č. 137/98 Sb., O obecných technických požadavcích na výstavbu – uveřejněných ve SZ z 28.11.2006, částce 163.
Podmínky účasti v soutěži:
Soutěže se mohou účastnit fyzické i právnické osoby, popřípadě jejich sdružení.

Porota

Řádní členové závislí:
 • Ing. Antonín Horský, Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
Řádní členové poroty nezávislí:
 • Jana Gerhátová, Státní fond rozvoje bydlení
 • Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Ing. arch. Jan Kozel, Obec architektů
 • Ing. Pavel Křeček, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
 • Ing. arch. Jitka Pálková, Springer Media CZ
 • Ing. Irena Plocková, MPO ČR
 • Doc. Ing. arch. Jan Štípek, předseda České komory architektů
 • Ing. Lidmila Ziková, CSc., JAGA MEDIA
Náhradníci poroty nezávislí
 • Ing. arch. Jana Janíková, autorizovaný architekt
 • Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc.
 • Ing. Jan Žemlička, autorizovaný inženýr
Ceny a odměny celkem: 475 000,- Kč

Termíny
 • Vyhlášení soutěže - 26. února 2007
 • Termín pro podání dotazů - 6.4.2007
 • Zveřejnění odpovědí na dotazy - 23.4.2007
 • Odevzdání soutěžních návrhů - 18. 5. 2007
 • Závěrečné zasedání poroty - 20. 6. 2007
Bližší informace a soutěžní podmínky ke stažení:
Stránky České komory architektů
0 komentářů
přidat komentář