Soutěž o návrh řešení revitalizace sídlištní krajiny v Třešti

Vložil
Tisková zpráva
21.03.2008 10:55
Soutěže

Město TŘEŠŤ

vyhlašuje

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
s přihlédnutím k ustanovení § 847 až 849 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů,

veřejnou architektonicko-urbanistickou soutěž O návrh řešení
REVITALIZACE ,,SÍDLIŠTNÍ KRAJINY“ V TŘEŠTI

a vydává k tomu tyto soutěžní podmínky.

V Třešti dne 5. března 2008


Obsah soutěžních podmínek

1. Vyhlašovatel soutěže
2. Předmět a účel soutěže
3. Druh soutěže a způsob jejího vyhlášení
4. Účastníci soutěže
5. Soutěžní podklady
6. Požadované závazné části soutěžního návrhu, jejich obsah, závazná grafická či jiná úprava
7. Společná ustanovení o závazných náležitostech úpravy soutěžního návrhu
8. Způsob odevzdání soutěžních návrhů
9. Kritéria hodnocení
10. Porota a odborní znalci
11. Ceny
12. Základní termíny soutěže
13. Řešení rozporů
14. Klauzule o akceptování soutěžních podmínek
15. Klauzule o autorských právech a zveřejnění soutěžních návrhů
16. Ustanovení o právních předpisech soutěže a schválení soutěžních podmínek
17. Schválení soutěžních podmínek

1. Vyhlašovatel soutěže

1.1. Vyhlašovatel
Název: Město Třešť
Sídlo: Revoluční 20/1, 589 14 Třešť
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Ing. Vladislav Nechvátal, starosta města
E-mail: starosta@trest.cz
Tel: 567 584 920
IČ: 00286753

1.2. Zpracovatelé soutěžních podmínek
Jméno: Ing. Vladislav Hynk, místostarosta města Třešť
Adresa: Revoluční 20/1, 589 14 Třešť
Tel: 606 743 539
E-mail: hynk@trest.cz

Společnost Petra Parléře, o.p.s.
Jméno: Ing. et Ing. Tomáš Jiránek
Adresa: Elektrárenská 129, 549 01 Nové Město nad Metují
Tel: 736 482 211
E-mail: tomjiranek@zahradanadmetuji.cz

1.3. Sekretář soutěže
Společnost Petra Parléře, o.p.s.
Jméno: Mgr. Barbora Lukešová
Adresa: Zavadilova 5, 160 00 Praha 6
Tel/fax: 233 323 411/233 323 413
E-mail: barbora.lukesova@cenapp.cz

1.4. Přezkušovatel soutěžních návrhů
Jméno: Ing. Vladimír Gabaš
Adresa: Nerudova 148, 253 01 Hostivice
Tel: 220 981 566/607 249 123
E-mail: gabas@radnice.hostivice.cz

2. Předmět a účel soutěže

2.1. Předmět soutěže
Předmětem soutěže je zpracování komplexního urbanisticko-architektonického návrhu revitalizace "sídlištní krajiny“ v Třešti.
2.1.1. Vymezení řešeného území: Řešeným územím je prostor sídliště v centru města, včetně hraniční zástavby zájmového území, kterou je městská obchodní zóna při ulici Revoluční. Prostor je vymezen ulicemi Revoluční, Franze Kafky, K. H. Máchy, Boženy Němcové, Kosmákova, Fialkova, železniční tratí při ulici Jungmannově a ulicí Nerudovou. Část přilehlá k centru města se nachází na území památkové zóny. V části doplňující, nikoliv dotvářející charakter památkové zóny.
2.1.2. Řešení bude zahrnovat analytickou část, která zhodnotí potenciál pro budoucí rozvoj. Vyhodnotí dnešní hodnotu urbánních struktur, kvalitu existující zástavby, dopravní a provozní charakteristiky. V neposlední řadě bude provedena rámcová analýza stavu vegetačních prvků v řešeném území s posouzením jejich potenciálu v krajinářsko urbanistickém kontextu.
2.1.3. Řešení území jako celku bude obsahovat návrh revitalizace ,,sídlištní městské krajiny“ v dílčím obsahu:
 • návrh urbanistické koncepce,
 • návrh architektonických úprav, funkčního a provozního řešení, včetně parkování,
 • návrh řešení vegetačních prvků jako jedné z významných architektonických substancí řešeného místa,
 • návrh a umístění městského mobiliáře /např. lavičky, informační systém, odpadkové koše, cyklistické stojany/ vycházející z typu stávajícího mobiliáře v centru města,
 • způsob úpravy povrchů a jejich materiálové určení,
 • umístění a formy veřejného osvětlení,
 • umístění sportovních a dětských herních prvků,
 • umístění a řešení odpadových a separačních kontejnerů,
 • umístění sportovního hřiště s povrchem (umělá tráva 40 x 20 m)
2.1.4. Součástí návrhu bude:
 • kvalitnější a účinnější propojení řešeného území s obchodní zónou města,
 • návrh řešení prostoru u kulturního domu,
 • kvalitnější zapojení sportovních ploch u základní školy do sídlištní krajiny,
 • kvalitnější a bezpečnější koncept dětských herních ploch, vhodné použití zeleně a mobiliáře (max. dvě stanoviště),
 • vyřešení parkování pro obyvatele, bezbariérové přechody, chodníky, zeleň,
 • návrh využití prostoru pod tratí /adaptace či demolice nefunkční kotelny není vyloučena/, včetně eventuelní dostavby
 • řešení jiného umístění uměleckého díla, dnes situovaného u místního učiliště, buď v okolí kulturního domu nebo za víceúčelovou budovou (za kinem).
2.1.5. Dopravní řešení
V prostoru sídliště bude řešeno parkování osobních vozidel pro místní obyvatele. Důraz bude současně kladen na pohodlný a bezpečný pohyb pěších a cyklistů, včetně návrhu mobiliáře pro cyklistickou dopravu.

2.2. Účel a poslání soutěže
2.2.1. Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, která splní požadavky vyhlašovatele, obsažené v těchto soutěžních podmínkách a soutěžních podkladech.
2.2.2. Nalezení nové podoby významných veřejných prostorů centra města slučující lépe, nežli je
tomu dnes, funkci bydlení v sídlišti v přímém kontaktu s centrem s dnešními kulturními, společenskými a komerčními aktivitami a vytvoření reprezentativnějšího místa k bydlení.

3. Druh soutěže a způsob vyhlášení soutěže

3.1. Druh soutěže
3.1.1. Podle záměru řešení se soutěž vyhlašuje jako ideová.
3.1.2. Podle předmětu řešení se soutěž vyhlašuje jako urbanisticko-architektonická.
3.1.3. Podle okruhu účastníků se soutěž vyhlašuje jako veřejná-anonymní.
3.1.4. Podle počtu vyhlášených kol se soutěž vyhlašuje jako jednokolová.

3.2. Způsob vyhlášení soutěže
Soutěž bude vyhlášena v jednom celostátním denním tisku, na internetových stránkách České komory architektů, města Třešť, dále na internetových stránkách Společnosti Petra Parléře, o.p.s., na internetových stránkách www.archiweb.cz a www.earchitekt.cz.

3.3. Náležitosti oznámení a vyhlášení výsledků soutěže
Výsledek soutěže oznámí vyhlašovatel všem účastníkům rozesláním soutěžního protokolu do vlastních rukou. Po konečném rozhodnutí soutěžní poroty vyhlásí vyhlašovatel výsledky soutěže obdobným způsobem, jakým vyhlásil soutěž samu.

3.4. Jazyk soutěže
Soutěž se vyhlašuje a bude probíhat v českém jazyce. Veškeré části soutěžního návrhu proto musí být vyhotoveny v českém jazyce.

4. Účastníci soutěže

4.1. Podmínky účasti v soutěži a požadovaná kvalifikace účastníků
Soutěže se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby, popřípadě jejich sdružení, které splňují tyto další podmínky:
a) nezúčastnili se definování předmětu soutěže a jejího vypsání;
b) nejsou řádnými členy nebo náhradníky poroty, sekretářem poroty, přezkušovatelem soutěžních návrhů nebo přizvaným znalcem poroty této soutěže;
c) nejsou manžely, příbuznými, trvalými projektovými partnery, bezprostředními nadřízenými či spolupracovníky osob, které se zúčastnily vypracování předmětu soutěže a vypsání této soutěže nebo řádných členů nebo náhradníků poroty, sekretáře poroty, přezkušovatele soutěžních návrhů nebo přizvaných znalců poroty této soutěže, pokud tito budou uvedeni v soutěžních podmínkách; tento požadavek se vztahuje i na členy zastupitelských a správních orgánů.

5. Soutěžní podklady

5.1. Soutěžní podklady poskytované soutěžícím
5.1.1. Soutěžní podklady jsou vyhotoveny v digitální podobě (texty ve formátu doc, grafické podklady ve formátech dwg, dxf, jpg, tif, pdf) a budou poskytovány na CD.
Přebírající se zavazuje používat předaná data výhradně pro účel své účasti v této architektonické soutěži, nevydávat je dalším zájemcům a zabezpečit data proti zneužití třetí osobou. Po dohodě může dojít ke změně formátu vydaných dat.
5.1.2. Seznam poskytovaných podkladů:

1 Vymezení řešeného území
2 Digitální zaměření řešeného území a ve formátu dxf (dgn)
3 Digitální foto s vyznačením stanoviště, určeného i výškopisně, pro zákres návrhu ve formátu dwg
4 Ortofotomapa ve formátu jpg
5 Výřez z hlavního výkresu s legendou z platného územního plánu
6 Fotodokumentace – soubor digitálních fotografií
7 Památková ochrana, vymezení památkové zóny, objekty zapsané v seznamu nemovitých kulturních památek (popis)
8 Strategický plán rozvoje města Třešť

5.2. Poskytování soutěžních podkladů
Soutěžní podklady si lze nechat zaslat poštou na dobírku nebo vyzvednout osobně po předchozí telefonické dohodě na čísle 233 323 411 každé úterý, středu nebo čtvrtek vždy od 13.00 do 16.00 hodin, nejpozději však osm dnů před termínem odevzdání návrhů, tedy do 27. května 2008.

6. Požadované závazné části soutěžního návrhu, jejich obsah, závazná grafická či jiná úprava

6.1. Grafická část
6.1.1. Grafická část soutěžního návrhu bude obsahovat závazně šest výkresů formátu A1 na šířku:
a) Situaci širších vztahů se schematicky zakresleným návrhem řešení v  měřítku 1 : 1000.
b) Základní výkres, architektonickou situaci obsahující celkové řešení úprav území se zakreslením prostorového, resp. funkčního řešení prostorů v měřítku 1 : 500.
c) Dopravní řešení v měřítku 1 : 500.
d) Návrh řešení prostoru Masarykova náměstí v měřítku 1 : 200, obsahující návrh povrchových úprav, městské veřejné zeleně, rozmístění městského mobiliáře a umístění veřejného osvětlení.
e) Návrh řešení charakteristického /obecně reprezentativního/ prostoru sídliště v měřítku 1 : 200, obsahující návrh materiálových povrchových úprav, městské veřejné zeleně, typické použití městského mobiliáře a veřejného osvětlení.
f) Volná prezentace návrhu ve zvoleném měřítku a grafickém provedení s rozdělením na tři části – Barvířská, Nerudova a kulturní dům.
6.1.2. Kromě výše uvedených závazných výkresů se připouští jeden další volný výkres. Grafická část soutěžního návrhu bude odevzdána v jednom vyhotovení. Výkresy budou odevzdány podlepené a nepřeložené. Připouští se černobílé i barevné provedení. Grafická část bude dodána i na CD/DVD ve formátu jpg nebo gif, 300 dpi.

6.2. Textová část
6.2.1. Textová část bude závazně obsahovat:
a) Zhodnocení vývoje území a jeho současného stavu.
b) Zhodnocení funkčního a provozního stavu území z pohledu využití objektů, především jejich parterů, a stavu organizace všech typů dopravy.
c) Popis zásad řešení území v širších souvislostech.
d) Stručné objasnění a zdůvodnění zvolených základních principů urbanisticko - architektonického řešení a úprav území, zejména prostorového uspořádání, funkční náplně a urbanistických vazeb z pohledu naplnění soutěžních podmínek.
e) Popis řešení jednotlivých prostorů.
f) Popis návrhu a rozmístění městského mobiliáře, úprav povrchů a úprav zeleně.
6.2.2. Textová část bude předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve formátu A4. Její rozsah nepřesáhne čtyři strany textu a bude označena způsobem uvedeným v odst. 7.1. těchto soutěžních podmínek.

6.3. Digitální část
6.3.1. Soutěžící předá 1 × CD / DVD, obsahující:
a) jednotlivé výkresy grafické části ve formátu pdf, texty v doc, obrázky v jpg pro možné publikování soutěžního návrhu po uzavření soutěže
b) textovou část ve formátu doc a jpg pro obrázky (bez použití specifických úprav - caps lock apod.)
6.3.2. Nosič bude uložen v zalepené obálce s nadpisem „CD/DVD“. Obálka bude označena způsobem uvedeným v odst. 7.1. těchto soutěžních podmínek.

6.4. Obálka nadepsaná „Autor“
6.4.1. Obálka bude obsahovat následující dokumenty:
a) Údaje účastníka/účastníků soutěže: jména, adresy, vzájemný dohodnutý procentuální podíl na ceně, číslo bankovního spojení, popřípadě telefonní a faxová čísla, e-mailové adresy.
b) Kontaktní osobu a adresu pro komunikaci se sekretariátem soutěže.
c) Jména spolupracujících osob, pokud nejsou uvedeny mezi účastníky.
6.4.2. Obálka bude zalepena, neporušena a zcela neprůhledná a bude označena způsobem uvedeným v odst. 7.1. těchto soutěžních podmínek.

7. Společná ustanovení o závazných náležitostech úpravy soutěžního návrhu

7.1. Závazné označení návrhu a jeho částí
7.1.1. Všechny části soutěžního návrhu uvedené v článku 6 těchto soutěžních podmínek (panely, textová část, obálka „CD/DVD“ a „Autor“) budou v pravém dolním rohu opatřeny rámečkem 3x3 cm, do kterého sekretář soutěže vyznačí identifikační číslo návrhu.
7.1.2. Všechny části soutěžního návrhu uvedené v článku 6 těchto soutěžních podmínek (grafická, textová část, obálka „CD/DVD“ a „Autor“) budou v levém dolním rohu opatřeny rámečkem 3x3 cm, do kterého soutěžící umístí číslo dle seznamu příloh, který je součástí textové části.
7.1.3. Všechny části soutěžního návrhu uvedené v článku 6 těchto soutěžních podmínek (grafická, textová část, „CD/DVD“ a „Autor“) budou v dolní části uprostřed označeny textem „Návrh řešení revitalizace ,,sídlištní krajiny“ v Třešti“.

7.2. Podmínky anonymity soutěžního návrhu
7.2.1. Návrhy budou prezentovány anonymně. Proto žádná část soutěžního návrhu (s výjimkami výslovně uvedenými v těchto Soutěžních podmínkách) nesmí obsahovat podpis, heslo, ani jinou grafickou značku, která by mohla vést k porušení anonymity.
7.2.2. Vzhledem k nutnosti dodržení anonymity odesílatele bude u všech poštou zasílaných soutěžních návrhů uvedena tato jednotná adresa odesílatele:

Česká komora architektů
Josefská 6
118 00 Praha 1 - Malá Strana

7.2.3. Pokud bude soutěžní návrh zasílán poštou nebo jinou veřejnou přepravou zásilek z území mimo Českou republiku, uvede účastník soutěže, vzhledem k nutnosti dodržení anonymity odesílatele, jako adresu odesílatele název a adresu profesního sdružení, v němž je podle práva platného v zemi odesílatele evidován, nebo jiné veřejné organizace, s níž se o tomto postupu dohodne.

7.3. Obal návrhu
Všechny části návrhu (grafická část, zpráva, obálka „CD/DVD“, obálka „Autor“) budou vloženy do tuhých desek v zalepeném a neporušeném obalu s nápisem „Urbanisticko-architektonický návrh revitalizace ,,sídlištní krajiny“ v Třešti“.

8. Způsob odevzdání soutěžních návrhů

8.1. Přípustné způsoby předání soutěžních návrhů
8.1.1. Soutěžní návrhy lze odevzdat před uplynutím lhůty v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 13.00 hodin do 16.00 hodin, po předchozí telefonické dohodě, sekretáři soutěže (viz. 1.3) a v konečný den lhůty pro odevzdání soutěžních návrhů od 9.00 do 12.00 hodin. (viz. 12.4.). Místem pro odevzdání návrhů doručovaných osobně je sekretariát Společnosti Petra Parléře, o.p.s., Zavadilova 5, 160 00 Praha 6.
8.1.2. Místem pro odevzdání návrhů poštou či jinou veřejnou přepravou zásilek je sekretariát společnosti Petra Parléře, o.p.s., Zavadilova 5, 160 00 Praha 6. V případě odeslání návrhu poštou jsou účastníci ve vlastním zájmu povinni zajistit, aby byl jejich návrh doručen ve stanovené lhůtě k odevzdání návrhů.

8.2. Celní odbavení soutěžních návrhů
Celní odbavení při odeslání zajistí a veškeré s tím spojené náklady uhradí účastník soutěže.

9. Kritéria hodnocení

9.1. Závazná kritéria hodnocení
Závazná kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují v pořadí významnosti následně:
 • komplexní architektonická kvalita návrhu řešení
 • komplexnost a úplnost řešení
 • hospodárnost a ekonomická (finanční) přiměřenost zvoleného řešení
9.2. Důvody pro vyloučení ze soutěže
9.2.1. Porota vyloučí z posuzování všechny návrhy, které
a) nesplňují obsahové požadavky vypsání,
b) neodpovídají formálním požadavkům těchto Soutěžních podmínek,
c) nedošly v požadovaném termínu,
d) zřetelně ukazují na porušení anonymity.
9.2.2. Soutěžící berou na vědomí, že všechny soutěžní návrhy, které nesplní předepsané formální podmínky obsažené v těchto Soutěžních podmínkách je soutěžní porota povinna dle § 10 odst. 6 Soutěžního řádu ČKA vyloučit z řádného posuzování. Takové návrhy mohou být posuzovány pouze mimo soutěž a nemohou být oceněny.
9.2.3. Porota vyloučí z posuzování ty části soutěžního návrhu, které nebyly soutěžními podmínkami požadovány.

10. Porota a odborní znalci

10.1. Členové poroty
10.1.1. Řádní členové poroty:

Závislí vzhledem k vyhlašovateli:
Ing. Stanislav Bartoš
Ing. Vladislav Hynk
Ing. Vladislav Nechvátal

Nezávislí:
Ing. arch. Petr Holub
Ing. Tomáš Jiránek
Ing. Zdeněk Sendler
Ing. arch. Ivan Hnízdil

10.1.2. Náhradníci poroty:

Závislí:
Ing. Josef Kadlec

Nezávislí:
Ing. arch. Eva Špačková

10.2. Odborní znalci
Soutěžní porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání odborných znalců pouze s výslovným svolením vyhlašovatele.

11. Ceny

11.1. Ceny
1. cena se stanovuje ve výši 100 000,-Kč
(slovy: stotisíc korun českých),
2. cena se stanovuje ve výši 60 000,- Kč
(slovy: šedesáttisíc korun českých),
3. cena se stanovuje ve výši 40 000,-Kč
(slovy: čtyřicettisíc korun českých).

11.2. Podmínky pro případné rozhodnutí o jiném rozdělení cen, popřípadě neudělení některých cen
Za podmínek stanovených § 10 odst. 8 a § 12 odst. 1 Soutěžního řádu ČKA může soutěžní porota rozhodnout o jiném rozdělení nebo neudělení cen, popřípadě o jiném rozdělení, popřípadě neudělení v plné výši. Toto své rozhodnutí musí porota podrobně zdůvodnit do Protokolu o průběhu soutěže.

11.3. Náležitosti zdanění cen rozdělených v soutěži
11.3.1. Ceny udělené v soutěži fyzickým osobám a přesahující částku 10.000,- Kč budou podle § 36 odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, sníženy o daň z příjmu ve výši 20 procent, která bude vyhlašovatelem podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci daně.
11.3.2. Ceny udělené v soutěži právnickým osobám budou podle § 36 odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, vyplaceny v plné výši a zdaněny právnickou osobou samou v rámci řádného daňového přiznání.

11.4. Záloha na náhradu nákladů spojených s reprodukcí podkladů poskytovaných vyhlašovatelem soutěžícím
Za poskytnutí soutěžních podkladů je uchazeč povinen uhradit zálohu ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun). Částka je splatná v hotovosti proti předání podkladů nebo na účet Společnosti Petra Parléře, o.p.s. u Raiffeisenbank, č. účtu 100 111 8160/5500 a bude v termínu pro vyplacení cen vrácena všem soutěžícím, kteří odevzdají návrh splňující podmínky soutěže.

12. Základní termíny soutěže

12.1. Datum ustavující schůze poroty: 19. březen 2008

12.2. Datum vyhlášení soutěže: 20. březen 2008

12. 3. Dotazy
Dotazy soutěžících budou podávány pouze písemně poštou na adresu sekretáře soutěže nebo na jeho el. adresu: barbora.lukesova@cenapp.cz.
Dotazy lze odevzdávat do 21. dubna 2008
Lhůta k zodpovězení dotazů je 11. května 2008. Soutěžící sám odpovídá za to, že dotazy dorazí ve stanovené lhůtě.

12.4. Datum odevzdání soutěžních návrhů soutěžícími
Datum odevzdání soutěžních návrhů osobně, kurýrem nebo poštou se stanovuje na 9. června 2008 do 12.00 hodin do sekretariátu Společnosti Petra Parléře.

12.5. Datum konání hodnotícího zasedání soutěžní poroty
Datum zasedání soutěžní poroty k hodnocení soutěžních návrhů se stanovuje předběžně na 12. června 2008. Přesné datum konání hodnotícího zasedání bude stanoveno v průběhu soutěže.

12.6. Lhůta k oznámení výsledků soutěže a k zpřístupnění soutěžních návrhů soutěžícím k nahlédnutí
Lhůta k oznámení výsledků soutěže a k zpřístupnění soutěžních návrhů soutěžícím k nahlédnutí se stanovuje na dobu deseti dnů od rozhodnutí poroty o pořadí a udělení cen.

12.7. Lhůta k vyhlášení výsledků soutěže
Lhůta k vyhlášení výsledků soutěže se stanovuje na dobu patnácti dnů ode dne doručení posledního oznámení výsledku soutěže soutěžícím, nebylo-li podáno námitek, anebo ihned po uplynutí zákonem stanovených lhůt v případě podaných námitek či návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele.

12.8. Lhůta k proplacení cen
Lhůta k proplacení cen se stanovuje na dobu jednoho měsíce od vyhlášení výsledků soutěže.

12.9. Lhůta k veřejnému vystavení soutěžních návrhů
Datum zahájení veřejné výstavy soutěžních návrhů se stanovuje nejpozději na dobu do tří měsíců od vyhlášení výsledků soutěže.

13. Řešení rozporů

13.1. Námitky
13.1.1. Každý účastník soutěže může do 15 dnů ode dne doručení oznámení výsledků podat vyhlašovateli soutěže zdůvodněné námitky vůči formálnímu postupu poroty.
13.1.2. Námitky podává účastník soutěže (dále jen stěžovatel) písemně a musí v nich uvést, kdo je podává, proti kterému postupu poroty či vyhlašovatele námitky směřují, v čem je spatřováno porušení soutěžních podmínek a čeho se stěžovatel domáhá.
13.1.3. Vyhlašovatel přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do 10 dnů od obdržení námitek odešle stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, s uvedením důvodu. Vyhoví-li vyhlašovatel námitkám, uvede v rozhodnutí způsob provedení nápravy a oznámí tuto skutečnost všem účastníkům soutěže.

13.2. Návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů vyhlašovatele
13.2.1. Pokud vyhlašovatel námitkám nevyhoví, uvědomí stěžovatele v písemném rozhodnutí o možnosti podat ve lhůtě podle § 113 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů vyhlašovatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
13.2.2. V případě zahájení řízení o přezkoumání úkonů vyhlašovatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže postupuje stěžovatel podle ustanovení § 113 a násl. zákona č. 137/2006 Sb.

14. Klauzule o akceptování soutěžních podmínek

14.1. Souhlas vyhlašovatele, sekretáře, přezkušovatele, soutěžních porotců s podmínkami soutěže
Svou účastí v soutěži potvrzují vyhlašovatel, sekretář soutěže, přezkušovatel, porotci a odborní znalci, že se seznámili se všemi podmínkami soutěže, a zavazují se, že budou tyto Soutěžní podmínky jakožto smlouvu dodržovat a ctít.

14.2. Souhlas soutěžících s podmínkami soutěže
Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas se všemi podmínkami soutěže jakožto smlouvy a s rozhodnutími soutěžní poroty, učiněnými v jejich rámci a v souladu s nimi.

14.3. Práva zadavatele
14.3.1.Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit tuto soutěž o návrh bez výběru či určení pořadí
návrhů. Při zrušení popř. odvolání soutěže je vyhlašovatel povinen poskytnout přiměřené odškodné soutěžícím, kteří před zrušením soutěže její podmínky převážně nebo zčásti splnili.

15. Klauzule o autorských právech a zveřejnění soutěžních návrhů

15.1. Autorská práva soutěžících
Autoři soutěžních návrhů mohou své soutěžní návrhy publikovat a mohou jich, s výjimkou případů uvedených v článku 15 odst. 15.2., opět využít v jiném případě.

15.2. Svolení k užití autorského díla pro účely této soutěže
Oceněné návrhy se stávají majetkem vyhlašovatele soutěže. Autoři těchto návrhů udělují vyhlašovateli souhlas užít jejich autorská díla pro účely této soutěže. Užití autorského díla pro jiné účely, než byly uvedeny v těchto Soutěžních podmínkách, je však vázáno na výslovné svolení autorů. Neoceněné návrhy budou uloženy v archivu vyhlašovatele a na písemné vyžádání autorů vráceny zpět.

15.3. Souhlas soutěžících s vystavením soutěžních návrhů
Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas s bezplatnou reprodukcí a vystavením svých soutěžních návrhů v rámci propagace soutěže a jejích výsledků.

15.4. Závazek vyhlašovatele uspořádat výstavu soutěžních návrhů
Vyhlašovatel se zavazuje uspořádat do tří měsíců po vyhlášení výsledků soutěže veřejnou výstavu všech soutěžních návrhů v rozsahu stanoveném v těchto Soutěžních podmínkách.

15.5. Protokol o průběhu soutěže
15.5.1. Ze zasedání bude pořizovat sekretář, popřípadě jiná osoba pověřená předsedou poroty protokol. Protokol o průběhu soutěže a jeho správnost ověří svým podpisem předseda nebo předsedající a potvrzuje osoba zapisující.
15.5.2. Protokol o průběhu soutěže obsahuje zejména zápisy z jednání poroty včetně hlasování, rozhodnutí o vyloučení návrhů ze soutěže, seznam všech posuzovaných soutěžních návrhů, posouzení všech soutěžních návrhů, rozhodnutí o rozdělení cen a udělení odměn včetně jeho zdůvodnění a prezenční listiny z jednotlivých zasedání poroty. Protokol stvrdí na závěr svým podpisem všichni řádní členové poroty.
15.5.3. Do Protokolu o průběhu soutěže budou zaznamenány odlišné názory členů soutěžní poroty, jestliže o to tito členové výslovně požádají.
15.5.4. Kopii Protokolu o průběhu soutěže opatří vyhlašovatel průvodním dopisem a zašle ji všem účastníkům soutěže (do vlastních rukou) a zároveň na vědomí České komoře architektů.

16. Ustanovení o právních předpisech soutěže a schválení soutěžních podmínek

16.1. Právní předpisy, podle nichž se soutěž koná
Architektonická soutěž byla vyhlášena v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů. Soutěž se vyhlašuje a bude probíhat v českém jazyce a podle právního řádu platného v České republice.

16.2. Odsouhlasení Soutěžních podmínek členy soutěžní poroty a Českou komorou architektů
Před vyhlášením soutěže byly Soutěžní podmínky odsouhlaseny všemi členy soutěžní poroty na její ustavující schůzi a Českou komorou architektů. Písemné doklady jsou k nahlédnutí v sídle vyhlašovatele nebo u sekretáře poroty.

17. Schválení soutěžních podmínek

Tyto Soutěžní podmínky byly projednány a odsouhlaseny porotou na ustavující schůzi poroty, konané 19. března 2008. Tyto Soutěžní podmínky byly schváleny v konečném znění vyhlašovatelem.
Tyto Soutěžní podmínky byly shledány regulérními a schváleny Českou komorou architektů
dopisem ze dne 20. března 2008 pod č. j. 542-2008.


> Stránky města Třešť
> Stránky Společnosti Petra Parléře
0 komentářů
přidat komentář