Soutěž o logotyp pro Národní radu zdravotně postižených ČR

Vložil

09.08.2006 01:00
Dne 20. 7. 2006 vyhlásila Národní rada zdravotně postižených ve spolupráci s CZECHDESIGN.CZ, o.s. veřejnou soutěž na vytvoření nového loga a logomanuálu Národní rady zdravotně postižených. Předmětem soutěže je navrhnout logotyp pro NRZP. Značka by měla sestávat z grafického symbolu a zkratky NRZP ČR.

1. kolo
Soutěž je koncipována jako dvoukolová. Zájemci o účast v soutěži předloží vyhlašovateli soutěžní dílo splňující požadavky zadání, a také návrhy na nosiči CD v elektronické podobě ve formátu jpg, tiff nebo eps, portrétem soutěžícího v tiskové kvalitě a CV, řádně vyplněnou písemnou přihlášku, nejpozději do 11. 9. 2006, do 18 hodin. Přihláška (na speciálním formuláři) spolu se soutěžním dílem a CD musí být do uvedené doby doručeny na adresu Národní rady zdravotně postižených Partyzánská 7, Praha7 - Holešovice 170 00, a to v uzavřené obálce označené nápisem „Logotyp NRZP". Vyhlašovatel uzavře přijímání návrhu do soutěže v určeném termínu a neodpovídá za pozdní doručení návrhů poštou. Soutěž je neanonymní. Zájemce o účast v soutěži předloží vyhlašovateli nejméně 1 návrh loga, maximálně 5 návrhů. Každé soutěžní dílo musí být předloženo na formátu A3, na papíře vyšší gramáži v základním barevném i černobílém provedení (tj. negativ - pozitiv). Logo musí být vyvedeno ve dvou variantách tj: v maximálním rozměru 150 x 150 mm a v minimálním rozměru 15x15 mm. Z druhé strany této A3 bude jméno a příjmení autora, rok narození, případně název firmy či studia.

2. kolo
Po vyhodnocení prvního kola stanoví vyhlašovatel soutěžícím ještě další požadavky na rozpracování soutěžního díla s tím, že jejich splnění je rovněž podmínkou účasti ve druhém kole soutěže. Jde o návrh logomanuálu, který se bude skládat zejména z náhledů na vizitky, hlavičkový papír A4, tiskovou zprávu A4, prezentační desky A4, obálky A4, A5, odznáčky, samolepky různých velikostí. Vyhlašovatel se se soutěžícími, kteří postoupí do 2. kola setká na osobní konzultaci a to před samotným vyhlášením 2. kola, z důvodů bližší a přesnější specifikace. Soutěžící předloží vyhlašovateli soutěžní dílo v druhém kole nejpozději do 10. 10. 2006, do 18 hodin na stejnou adresu NRZP na základě písemné výzvy vyhlašovatele se stanovenými podmínkami.

Specifikace zadání:
NRZP ČR vznikla v roce 2000 dohodou organizací občanů se zdravotním postižením a dnes je největším a nejreprezentativnějším zástupcem organizací osob se zdravotním postižením v České republice. Aktuálně sdružuje 99 členských organizací, které zastupují téměř 300 000 občanů se zdravotním postižením. NRZP ČR je hlavním poradním orgánem Vládního výboru pro zdravotně postižené občany. Je rovněž členem několika mezinárodních organizací. NRZP ČR má celostátní působnost s krajskými organizačními jednotkami. Základním posláním Národní rady zdravotně postižených ČR je obhajoba, prosazování a naplňování zájmů a potřeb zdravotně postižených občanů, a to na základě společného rozhodnutí organizací zdravotně postižených. Snahou NRZP ČR je prosazovat zájmy občanů se zdravotním postižením ve spolupráci a součinnosti s veřejnými institucemi, orgány státní správy a samosprávy v ČR i s mezinárodními organizacemi. O činnosti NRZP se více dočtete na webu www. nrzp.cz Momentálně NRZP mění název na Národní rada občanů se zdravotní postižením ČR a s tímto názvem musí soutěžící při navrhovaní počítat. Logotyp by měl vyjadřovat poslání a zaměření organizace. Reprezentovat jasně a výstižně u nás i v zahraničí. Logo a patřičný vizuální styl se posléze musí projevit na všech tiskovinách a materiálech, které vydává NRZP ČR. Logo by mělo explicitněji než dnes vyjadřovat danou problematiku, mělo by určitou formou znázorňovat propojení handicapovaných s většinovou společností.

Soutěžní díla posoudí a vyhodnotí hodnotící komise podle následujících kritérií:
a) splnění požadavků z hlediska předmětu soutěže a požadavků na obsah soutěžního díla, tj. logo by mělo být snadno identifikované s NRZP, problematikou zdravotního postižení, lehce zapamatovatelné, optimisticky laděné
b) originalita a výtvarná úroveň řešení
c) celková koncepce vizuální identity
d)  původnost soutěžního díla
e) jednoduchost a srozumitelnost
f)  nadčasovost řešení

Náklady, které vznikly soutěžícímu v souvislosti s účastí v soutěži, nese tento soutěžící. Vítěz soutěže získá právo uzavřít s vyhlašovatelem komplexní licenční smlouvu s garantovanou konečnou celkovou smluvní odměnou ve výši 50.000,- Kč. (Předmětem této smlouvy bude jak vytvoření grafického manuálu nového loga NRZP, tak i poskytnutí výhradních oprávnění vyhlašovateli dílo užít v neomezeném rozsahu). Termín pro předání zakázky vyhlašovateli, jakož i další smluvní podmínky, budou stanoveny po dohodě. Předpokládá se do 6 týdnů od podepsání smlouvy s vítězem (cca do 20. 11. 2006). Vyhlašovatel je oprávněn užít každé soutěžní dílo v rozsahu nezbytném pro realizaci soutěže a rozsáhlejší prezentaci jejích výsledků (dílčích i celkových). Všichni soutěžící jsou srozuměni s tím, že poskytnou své návrhy pro prezentaci této soutěže.

Určení soutěže:
Soutěže se mohou zúčastnit právnické i fyzické osoby, které splní zadání soutěže. Soutěže se mohou zúčastnit i registrovaní členové Občanského sdružení CZECHDESIGN.CZ.

Složení poroty:
Za vyhlašovatele:
Václav Krása, předseda NRZP ČR
Patrik Nacher, mediální poradce NRZP ČR
Otakar Tragan, akademický malíř
Za odbornou veřejnost:
Jan Kremláček (za CZECHDESIGN.CZ)
Pavel Šťastný
Pro bližší dotazy kontaktujte:
MgA. Veronika Loušová, předseda CZECHDESIGN.CZ, o.s.
veronika.lo@czechdesign.cz, +420 606 803 214
Patrik Nacher, mediální poradce NRZP ČR
patrik.nacher@seznam.cz, +420 605 200 068
0 komentářů
přidat komentář