Revitalizace "Římského náměstí" v Brně - 1. cena

Ing. arch. Lukáš Fišer, Ing. arch. Kristýna Casková

Vložil
Tisková zpráva
24.09.2010 00:40
Záměrem návrhu je vytvořit fungující městský prostor, plochu pro pěší umožňující průchod mezi okolními obchodními ulicemi a zároveň nabízející důvod k zastavení. Důležité je zachování historického charakteru místa, atmosféry ovlivněné blízkostí kostela a přilehlého kláštera a související s uzavřeností, ale i dostupností z okolních ulic. Oživení místa je navrženo pomocí fungujících stávajících i navržených objektů v prolukách, které prostor vymezují
a vložením nových funkcí, prvků a aktivit. Náměstí by mělo fungovat jako živý městský prostor, vnitroblok má být naopak místem pro odpočinek.
Funkčnost veřejných ploch úzce souvisí s náplní objektů, které je vymezují. Římské náměstí a ulice Františkánská jsou z jižní strany vymezeny stěnou kláštera, který se do městského života nezapojuje, ale vytváří cennou historickou kulisu a dává místu jedinečný charakter.  Náměstí využívá parteru budov na třech zbývajících stranách, které zahrnují restaurace, kavárny a obchody a navazuje na ně poloveřejná plocha zahrádek restaurací
a kaváren. Nové objekty respektují stávající historickou parcelaci, měřítko a členění okolních historických budov. Objekty při ústí ulice Františkánské (A) a Josefské (B) zužují průchod a dotváří uzavřenost náměstí. Propojení pasážemi z ulice Masarykova a Orlí (Dům u kamenné panny) je zachováno a začleněno do nových objektů (C,D). Vnitroblok náležící k domům na ulici Orlí je od náměstí oddělen průchodem v objektu dětského centra (D).
Vložením pevných prvků je plocha náměstí rozdělena na části předurčené k různým aktivitám. V místě často využívaného průchodu do ulice Josefské je navrženo pítko. Pod stávající mohutný strom je v návrhu umístěna lavička. Další strom s posezením je navržen v blízkosti nároží obchodního domu Josefínka. Jižní část plochy náměstí je oživena vodním prvkem na pozadí historické kulisy kláštera. Tři vodní trysky v rovině dlažby jsou doplněny třemi kamennými kvádry ve vazbě na historický portál kláštera. Voda bude stékat po velice mírně nakloněné dlažbě, v chladné části roku nebude vodní prvek patrný a nebude členit plochu náměstí. Na začátku ulice Františkánská je umístěn výtvarný prvek umožňující sezení.
Přízemí objektu při ústí ulice Františkánské (A) zahrnuje vstup do historického podzemí pod náměstím. Vstupní prostor by měl obahovat i expozici o historii místa. Nové podsklepení objektů je navrženo s ohledem na historické podzemní prostory.
Plocha náměstí bude dlážděna menšími žulovými kostkami s hrubým povrchem, v návaznosti na parter budov proloženými pásy z hladkých žulových kvádrů. Odvodnění plochy náměstí bude řešeno liniově  místě přechodu jednolité dlažby na dlažbu proloženou pásky. Vzhledem k různým aktivitám, které plocha náměstí umožňuje bude dlažba v celé ploše pojížděná.
Osvětlení plochy náměstí bude uličními lampami v prodloužení vstupu z ulice Josefské a podél západní strany náměstí. Východní strana náměstí bude osvětlena svítidly na fasádách objektů, stejně jako prostor kolem pítka a vstupu z Josefské. Ulice Františkánská bude osvětlena svítidly zavěšenými na lanech přes šířku ulice. Zvláštní nasvícení u třech kamenných kvádrů bude zvýrazňovat vstup do kláštera a vodní prvek. Nasvícená bude i socha v nice stěny kostela v ulici Františkánská.
Vnitroblok je doplněn polyfunkčním objektem (C) v proluce na východní straně a objektem dětského centra (D) vymezující jižní a západní stranu. Objekt dětského centra směrem do náměstí vytváří nový vstup do pasáže směrem do ulice Masarykova a průjezd do vnitrobloku. Centrum je místem pro aktivity dětí, mateřské centrum a související služby např. hlídání dětí. Vzhledem k potřebě parkování obyvatel je navrženo podzemní parkování s automatickým zakládacím systémem. Vjezd parkování je sdružen s přeloženou trafostanicí a je překryt zeminou. Vzniklý terén vytváří prostor pro odpočinek, dětské hřiště a zeleň.
Přínosem pro vnitroblok by bylo odstranění dočasné stavby kliniky, kterou lez přesunout do některého z navrhovaných objektů. Vznikla by tak možnost zvětšení plochy zeleně v návaznosti na bytový dům a prodloužení objektu dětského centra po celé západní délce dvora nebo rozšíření podzemního parkování.

SCÉNÁŘ VYUŽITÍ ÚZEMÍ V PRŮBĚHU CELÉHO ROKU
Volná plocha náměstí a rozmístění pevných prvků umožňuje volný průchod mezi přilehlými obchodními ulicemi, pořádání malých trhů v létě i v zimě v severní části náměstí nebo přímo na hlavní ploše. Skladování prodejních stánků je možné v přilehlém objektu (A). V jižní části náměstí lze umístit podium - trysky vodního prvku v rovině dlažby nepůsobí jako překážka. V zimním období je možné plochu náměstí využít pro kluziště, v létě pro sportovní aktivity.
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
*
tovyx
24.09.10 09:53
...
Kaker
24.09.10 08:01
zobrazit všechny komentáře

Související články