Revitalizace Náměstí Karla IV. v Mělníku - výsledky soutěže

Zdroj
Městský úřad Mělník
Vložil
Tisková zpráva
25.03.2015 11:05
Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-urbanistického ideového návrhu na revitalizaci Náměstí Karla IV. - Mělník. Důraz měl být kladen na prostorové řešení náměstí včetně dopravních podmínek a  spojení - synergii s Náměstím Míru, s cílem znovuoživení celé lokality středu města.
Dalším úkolem soutěže bylo i řešení a rozhodnutí o náplni a regulačních prvcích formy těchto objektů: výchovně vzdělávacího střediska, domu služeb a obchodního střediska.
Návrh musel respektovat podmínky Územního plánu města, historické souvislosti, památkové podmínky i ekonomické možnosti vyhlašovatele.

Dvoukolová veřejná ideová architektonicko-urbanistická soutěž.

Vyhlašovatel: Město Mělník zastoupené Městským úřadem Mělník, Odbor výstavby a rozvoje 
áměstí Míru č.1 

Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Pavel Průcha 

Sekretář soutěže: Ing. Slavomír Vecko
Datum konání soutěže: 18. 9. 2014 - 2. 3. 2015
Datum zveřejnění výsledků: 23. 3. 2015
Počet odevzdaných návrhů: 17
Ceny a odměny celkem: 430 000,-

Porota:

Řádní členové poroty:

Nezávislí:
Ing. arch. Ludvík Grym
Ing. arch. Tomáš Bezpalec
Ing. arch. David Mareš
Ing. Alexandra Burešová

Závislí:
MVDr. Ctirad Mikeš, starosta města
Mgr. Milan Schweigstill, zastupitel
Ing . Ivan Hromádka, občan města 


Náhradníci poroty:
Nezávislý: Ing.arch. akad.arch. Vladimir Štulc
Závislý: Ing.arch. akad.arch. Jan Vrana


1. cena – částka 200 000,-

Ivo Pavlík, Lucie Kadrbanová, Vratislav Ansorge, Martin Málek, Jiří Polák, Mirka Baklíková
Hodnocení poroty: Návrh vyhověl nejlépe zadávacím podmínkám soutěže. Urbanistické řešení výborně zohledňuje měřítko a strukturu stávající zástavby historického centra města. Nově řešený blok namístě objektu VVS je členěn a vyskládán z menších hmot jednotlivých domů a vytváří vnitroblok věnovaný zeleným terasám. Tento vnitroblok je na mnoha místech propojen s vlastním náměstím Karla IV. Funkční náplň tohoto nového bloku zcela respektuje požadavky zadavatele a dále vnáší do řešení požadované objemy bydlení. Objekt domu služeb je zachován a vhodně doplněn drobnou novou zástavbou. Objekt obchodního střediska je opět zachován ve své funkci a formě a je propojen ve 2.NP s domem služeb. Návrh. č1 zklidňuje dopravu v centru města a uzavírá se průjezdné dopravě na náměstí Karla IV. Nicméně dopravní obslužnost náměstí je zajištěna oboustrannou průjezdností ulice Nové a Fibichovy a jednosměrným provozem na ulici Pražská a Tyršova. Parkovací možnosti jsou rovnoměrně rozmístěny v těchto ulicích a v hromadném parkování v novém severním objektu bývalého VVS. Měřítové, tvarové a architektonické řešení je velmi zdařilé, formuluje nejlépe požadované regulační prvky zástavby a nekonkuruje nevhodným způsobem okolní zástavbě. Řešení parteru a mobiliáře náměstí je velmi svobodné při akcentování prvku kašny do necentrální polohy a nechává prostor vlastnímu náměstí. Veřejné osvětlení je založeno na nepřímém nasvětlení korun stromů a je doplněno osvětlením nové architektury. Toto řešení je nedostatečné. Světelné akcenty bude mít i kašna a městský mobiliář. Řešení zeleně je koncentrováno do nového vnitro bloku a dále je situováno do lemujících ulic náměstí Pražská, Fibichova, Nová a Tyršova. Návrh číslo 1 velmi vhodně a úspěšně řeší dané urbanistické širší vztahy, všímá si pěších tras, průhledů a akcentuje i synergii s náměstím Míru. Komplexní a velmi kvalitní řešení rehabilitace náměstí Karla IV. v návrhu je zárukou pro zdařilou realizaci záměru zadavatele.

2. cena – částka 120 000,-

Marie Hlavatá, Josef Hlavatý, Lenka Hlavatá
Hodnocení poroty: Návrh je založen na velmi dobré urbanistické koncepci náměstí a jeho bezprostředního okolí. Ulice Nová, která je navržena jako obousměrná spolu Fibichovou nahrazuje původní průjezdní trasu náměstím ulicemi Pražskou a Tyršovou a slouží obsluze prostoru náměstí. Tyršova a Pražská jsou naopak jednosměrné a jejich význam je tak potlačen. Vjezd by mohl být omezen jen na dopravní obsluhu a speciální vozidla (policie, ambulance, hasiči atd.). Tím dojde ke zklidnění prostoru na náměstí a jeho uvolnění pro pěší. Všechny stávající objekty (VVS, DS a OD) jsou navrženy k demolici. Nově navrhované objekty mají formu bloků, které dobře zapadají do historického prostředí a jasně definují ulice a prostor náměstí v uličních čarách historické zástavby. Polyfunkční využití pro obchodní vybavenost, služby, hotel, společenský dům, administrativu a bydlení s rozmístěním na logických místech dává dobrý předpoklad vytvoření živého a životaschopného prostředí. Náměstí je řešeno jako celek v jednoduchém zadláždění s minimálními dekorativními prvky a slouží celé jako pěší zóna s přímou vazbou na náměstí Míru vyznačenou jednotnou dlažbou. Prostor náměstí a jeho tvar zdůrazňují stromy vysázené po jeho obvodu, kde jsou umístěny i lavičky a doprovodné prvky. Pozitivní přírodní prvek zeleně navržený ve všech vnitroblocích a jako stromořadí i po severní straně náměstí a ve Fibichově ulici zpříjemňuje památkové prostory vlastní náměstí i vnitrobloky. V centru náměstí umístěná kašna akcentuje prostor a dává mu orientační bod, ale mohla by i omezovat zcela volné multifunkční využití náměstí. Parkování až na drobné výjimky je z náměstí vyloučeno a je soustředěno do podzemí bloku bývalého VVS (kapacita 300 aut) a spolu s parkováním na terénu v blízkém okolí (115 aut) řeší potřeby návštěvníků a rezidentů v lokalitě. První fází bude pravděpodobně demolice objektů VVS a nová výstavba tohoto bloku, který je využit pro objekt kulturně společenského využití doplněné na blok v parteru službami a administrativními prostory v patrech, s parkingem v podzemních patrech. Jeho realizace spolu s náměstím vyřeší nejpalčivější problémy lokality a umožní postupnou realizaci navrženého konečného řešení (náhradu domu služeb a obchodního domu) do několika etap i v delším časovém horizontu. Bloky DS a OD mohou, případně po modernizaci či úpravách sloužit svému nebo adaptovanému účelu až do realizace cílového řešení. Jednotlivé bloky jsou členěny na jednotlivé drobnější objekty umožňující rozlišení domů různého určení a vytvoření živé uliční fronty. V některých případech by bylo vhodné členění ještě zdrobnit, aby se více přiblížilo historickému měřítku stávajících ulic. Návrh splňuje podmínky zadání druhého kola, navrhuje i dlouhodobější výhled a vytváří předpoklad vzniku kvalitního městského prostředí v oblasti navazující na historické centrum města.

3. cena – částka 80 000,-
I
gor Kovacević, Yvette Vašourková, Marco Marinelli, Cristiano Zanello, Eliana Fischer, Nicoletta Petralla, Iva Tomková, Karin Grohmannová, Petra Holubová, Chiara Buccieri, Nerea Madariaga Mugica
Hodnocení poroty: Návrh dobře splňuje zadávací podmínky pro druhé kolo. Zachovává a přínosným způsobem upravuje objekty DS a OS. Odstraňuje objekt VVS. Do čela náměstí správně umísťuje Městský dům velkého měřítka. Severní a východní frontu náměstí sjednocuje velkorysým motivem podloubí. Výška a měřítko upravovaných a nových objektů je dobře určeno. Uspořádání automobilového provozu umožňuje řádnou dopravní obsluhu, aniž by obytný prostor náměstí nepřiměřeně zatěžovalo. Výškový rozdíl terénu mezi východní a západní frontou náměstí návrh řeší střídáním organicky tvarovaných pruhů trávníku a kamenné dlažby prořezaných geometrickým systémem předpokládaných pěších tahů. Změny výšky terénu využívá k sezení. V názoru na vhodnost a způsob použití zeleně a stupňovitosti terénu, jako úpravy povrchu náměstí se porota neshodla.

Odměna – částka 10 000,-

Petr Bouřil, Václav Petrus, Michaela Turková
Hodnocení poroty: Porota u tohoto návrhu ocenila snahu o nalezení hodnoty stávajícího objektu VVS a jeho kultivaci. Tento přístup je, spolu se zachováním Obchodního centra a části Domu služeb, z ekonomického hlediska pozitivní. Porota dále ocenila posílení bydlení v této lokalitě, které je v návrhu umístěno v nástavbách na Domě služeb a Obchodním centru. Z dopravního hlediska není příliš vhodné ponechání jednoho směru průjezdu přes náměstí. Navržený počet parkovacích míst splňuje zadání. Motiv průniku přilehlých ulic do náměstí kontrastními obdélníky je samoúčelné a zneklidňující.

Odměna – částka 10 000,-

Pavel Suchý, Martin Burian, Tomáš Vlasák, Filip Fišer
Hodnocení poroty: Vhodné řešení navrácení blokové zástavby na severní straně náměstí s akcentem nároží a prvkem podloubí. Na rozbití blokové zástavby směrem ke kostelu svaté Ludmily s vloženým parkem se členové poroty neshodli. Celkově vhodné měřítko zástavby reagující na svažitost terénu a vhodné umístění parkovacího domu. Přínosné je řešení náměstí jako shromažďovacího prostoru včetně uspořádání dlažby a vodního prvku. Jako negativní je vnímáno vedení dopravy na východní straně náměstí, která prostor odděluje.

Odměna – částka 10 000,-

Jan Jaroš, Jan Jaroš, Anna Sigmundová, Martin Poláček, Štěpán Jablonský
Hodnocení poroty: Návrh správně zklidňuje neuspořádanou strukturu zástavby na východní straně náměstí novým kompaktním blokem, VVS nahrazuje městským sálem ve vnitrobloku, nároží uměřené čtyřpodlažní fronty decentně zvýrazňuje ustoupeným pátým podlažím. Díky znalosti konstrukčního systému člení těžkopádnou hmotu Domu služeb jednoduchými prostředky na dva objekty, pozitivní je, že se zabývá střešní krajinou. Porota se neshodla na vhodnosti rastru stromů z hlediska rehabilitace významného středověkého náměstí. Koncepce dopravního řešení odpovídá zadání, umístění dvaceti parkovacích stání do náměstí však považuje porota za nevhodné. Koncept reprezentačního hlavního náměstí Míru v kontrastu s rekreačním náměstím Karla IV. nepovažuje porota za žádoucí.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články