Revitalizace dominikánského kláštera v Chebu - výsledky soutěže

Zařazena do projektu Ceny Petra Parléře 2014

Zdroj
Marta El Bournová / Společnost Petra Parléře, o. p. s.
Vložil
Tisková zpráva
25.03.2015 10:10
Jednokolová projektová veřejná anonymní architektonická soutěž
Vyhlašovatel:
 Společnost Petra Parléře, o.p.s.
Spoluvyhlašovatel:
město Cheb
Termín:
11. 12. 2014 - 2. 3. 2015

Předmětem soutěže
bylo zpracování architektonického návrhu na revitalizaci dominikánského kláštera v Chebu s návazností na Jánské náměstí, a to pro využití Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha. Zadání zahrnovalo též vhodné dotvoření přilehlé lokality, zejména území Jánského náměstí, ulice Kamenná a ulice Dominikánská. Účelem a posláním soutěže bylo nalézt nejvhodnější řešení předmětu soutěže a umožnit následně zadat zakázku jednomu z oceněných na zpracování navazujících výkonových fází projektových prací v JŘBU podle ustanovení § 23 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Odevzdáno bylo 27 soutěžních návrhů. Jeden návrh byl odevzdán po uplynutí soutěžní lhůty, a proto byl vyřazen z posuzování.
Porota
se sešla k hodnocení soutěžních návrhů dne 9. 3. 2015 v tomto složení:

Řádní členové:
Ing. Petr Navrátil, starosta města
Ing. Pavel Hojda, místostarosta města
Ing. arch. Aleš Burian
Ing. arch. Petr Hájek
Ing. arch. Michael Třeštík
Náhradník:
Ing. Pavel Šturc, vedoucí odboru investičního
Přizvaní odborní znalci:
Jiří Smitek, ředitel ZUŠ
Mgr. Jana Konůpková Horváthová, NPÚ Loket

Porotci rozhodli o ocenění následujících soutěžních návrhů:1. cena – návrh č. 14 – částka 300 000,-
A
telier Brandštetr s.r.o. / Marek Brandštetr, Ivo Chmelař, Jan Šárka, Lena Trpělková

Hodnocení poroty: Rozhodující kvalitou návrhu je velkoryse zvládnutý vstup, který otevírá prostor areálu do veřejného prostoru. Moderní tvarosloví přináší k historickému základu novou kvalitu, je zřetelně čitelné a zanechává uměřenou stopu současnosti. Návrh porota jednomyslně ocenila 1. cenou.
2. cena – návrh č. 2 – částka 150 000,-
M
ichal Říha, Tadeáš Říha, Martin Špičák, Kateřina Frejlachová

Hodnocení poroty: Kvalitou návrhu je snaha o řešení, které by nevytyčovalo pevnou definitivní hranici mezi školou, veřejnou a pronajímanou částí, ale naopak umožňovalo tuto hranici měnit a posouvat podle potřeb školy a možností komerčního využívání ostatních prostor. Pozornost věnuje venkovním a přilehlým volným prostorům, jako je nároží Úzké a Dominikánské ulice. Autoři několika přesně volenými minimalistickými zásahy harmonizují provozní vztahy v objektu, aniž zasahují do původních konstrukcí. Nově navržené prvky jsou ale výrazově autonomní a jasně přiznávají svoji funkci nejenom provozní, ale i estetickou.
3. cena – návrh č. 15 – částka 100 000,-

Masák & Partner, s.r.o. / Jakub Masák, Daniel Jeništa, Martin Růžička, Petr Němejc

Hodnocení poroty: Přínosem návrhu je originální a památkově citlivé řešení společenského sálu, které vychází z původního charakteru stavby a zajímavě ho dotváří a očisťuje od historických hmotových srůstů. To přináší výrazné zhodnocení obou hlavních sálů z hlediska denního osvětlení a zároveň pročišťuje a zpřehledňuje dispoziční řešení.


Více informací >
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
pochvala
Jitka Klozova
15.10.15 12:30
zobrazit všechny komentáře

Související články