Přístavba mateřské školy Máj - výsledky soutěže

Jednofázová veřejná projektová architektonická soutěž

Zdroj
Česká komora architektů
Vložil
Tisková zpráva
23. 01. 17. 02:40
Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu přístavby mateřské školy Máj v Jičíně v rozsahu návrhu přístavby ke stávající budově mateřské školy, návrhu parkoviště pro učitele a rodiče žáků školy, zakomponování přístupové komunikace k parkovišti mateřské školy do návrhu, návrhu úpravy a vybavení zahrady mateřské školy.

Vyhlašovatel: Město Jičín
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: JUDr. Jan Malý – starosta města
Sekretář soutěže: Lenka Hollerová, DiS.
Datum konání soutěže: 26.9.2016 - 28.11.2016
Datum zveřejnění výsledků: 4.1.2017
Počet odevzdaných návrhů: 2
Ceny a odměny celkem: 120000,- Kč

Řádní členové poroty - závislí
Mgr. Petr Hamáček – závislý, místostarosta města Jičín
Bc. Lenka Černá - závislá, ředitelka MŠ Máj

Řádní členové poroty - nezávislí
Ing. Akad. arch. Jan Šépka
MgA. Jakub Chuchlík
Mgr. A. Marek Topič

Náhradníci poroty - závislí
JUDr. Jan Malý – závislý, starosta města Jičín
Ing. Jan Jiřička – závislý, místostarosta města Jičín

Náhradníci poroty - nezávislí
Ing. arch. Martin Misík
Ing. Miroslav Pyciak - nezávislý, zahradní a krajinná architektura,

Přizvaní odborní znalci: 

Ing. Ondřej Bodlák – závislý, vedoucí Odboru ÚPRM
I
ng. Miroslav Kazda - závislý, vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy
M
gr. Martin Mezera – závislý, vedoucí oddělení SPP
I
ng. arch. Radek Jiránek – závislý, městský architekt - Jičín
Karel Valnoha – nezávislý, rozpočtář Jičín
Porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání (dalších) odborných znalců pouze 
 výslovným svolením vyhlašovatele.

2. cena : 90000,- 
Kč
Autor: P6PA+Architects, s.r.o.
Hodnocení poroty: Návrh záměrně nenavazuje na stávající hřebínkovou strukturu areálu MŠ, naopak přináší novou koncepci uspořádání hmot i samotné typologie MŠ. Porota hodnotí kladně rozhodnutí umístit všechny třídy do přízemí objektu i s možností přímého kontaktu a přístupu na zpevněné terasy a zahrady. Celkový architektonický výraz je kultivovaný, ale nepřináší nové podněty. Dispoziční řešení je přehledné, jednotlivé třídy, situované v oddělených objemech, jsou velkoryse osvětleny v přední části. Vzhledem k velké hloubce dispozice se porota domnívá, že zadní partie nejsou dostatečně osvětleny. Řešení zahrady je schematické a nedostatečné. Vzhledem k orientaci tříd by bylo vhodné řešit rozhraní s veřejnou cestou důkladněji. Hrana a poloha plotu by neměla vytvářet rozpačitý zbytkový prostor.

Odměna : 30000,- 
Kč
Autor: Bianco architects, s.r.o.
Hodnocení poroty: Návrh navazuje na stávající strukturu areálu MŠ. Architektonický výraz je kultivovaný, ale nijak nepracuje s tématem a charakterem MŠ. Prostorová organizace navazuje na dvoupodlažnost stávající MŠ a nenabízí tak vyšší uživatelské kvality jako např. těsnější kontakt se zahradou. V dispozicích dochází ke křížení několika provozů, v návrhu chybí jednoznačné vyřešení šaten. Řešení zahrady je nedostatečné. Dimenze ani architektonická artikulace nového veřejného prostranství za hranicí areálu MŠ nepovažuje porota za adekvátní urbanistickému kontextu ani uživatelským požadavkům.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář