Odpovědnost za nezávislost na vypisovateli soutěže je především na porotcích samých

Vyjádření ČKA ke zprávě Kontrolního výboru městské části Praha-Zbraslav

Zdroj
Česká komora architektů
Vložil
Tisková zpráva
09.02.2010 11:15
V prosinci loňského roku byly vyhlášeny výsledky soutěže na návrh urbanistického řešení lokality Sluneční město na Zbraslavi, jejímž cílem bylo nalezení vize rozvoje oblasti do roku 2010/2040. Kontrolní výbor Městské části Praha-Zbraslav zveřejnil 2. února 2010 zprávu k průběhu a regulérnosti této soutěže a zpochybnil některé kroky, především výběr managera a sekretáře soutěže, složení poroty, zápisy ze stavební komise atd.


> Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 20. 1. 2010 naleznete zde> (.pdf, 580 KB), otázek regulernosti soutěže se týkají strany 8-10.


Česká komora architektů nebyla zatím oficiálně vyzvána ke stanovisku k únorové zprávě kontrolního výboru, nicméně již nyní může konstatovat, že schvalování soutěžních podmínek a vydání doložky regulérnosti soutěže probíhalo standardním způsobem.

Již v srpnu 2009 měl kontrolní výbor pochybnosti ohledně nezávislosti porotců na vypisovateli a obával se, že budou průběh i výsledky soutěže zpochybněny. Požádal tedy 27. srpna 2009 o vyjádření k nezávislosti porotců ČKA. Komora doporučila kontrolnímu výboru kontaktovat nezávislé porotce a ujistit se tak o jejich vztahu k vypisovateli soutěže, celou věc s nimi prodiskutovat a přesvědčit se o jejich nezávislosti. O tom, zda tak výbor učil, či nikoliv nebyla ČKA informována.
Připomeňme, že porotu si každý vypisovatel soutěže sestavuje sám, ČKA může v případě výslovné žádosti vypisovatele doporučit seznam proškolených porotců. ČKA neposuzuje ani nemůže posuzovat nezávislost porotců, protože jí nejsou známy úplné informace o všech činnostech jednotlivých autorizovaných architektů. Tato odpovědnost je ponechána na porotcích samých.

Na prvním zasedání poroty konaném po termínu odevzdání soutěžních návrhů si předseda vyžádá ode všech členů poroty a pomocných orgánů prohlášení, že budou vykonávat svou funkci nestranně, že se ani přímo, ani nepřímo nezúčastnili prací na předložených soutěžních návrzích a že u veřejných a kombinovaných soutěží neznají jména autorů předložených návrhů. V případě nezávislých členů poroty je prohlášení doplněno rovněž zárukou jejich nezávislosti na vyhlašovateli. Tzn. že je za závislého považován každý, který je k vyhlašovateli v zaměstnaneckém nebo jemu na roveň postaveném poměru, popřípadě jehož postavení mu umožňuje v rámci budoucího správního řízení rozhodovat ve věci, která byla předmětem soutěže.

Kontrolní výbor Městské části Praha-Zbraslav považoval architekty Ivana Vavříka a Petra Hájka za závislé členy poroty, jelikož dlouhodobě spolupracovali s touto městkou částí a byli členy stavební i posudkové komise. Podle vyjádření Mgr. Karla Tejkala z kontrolního výboru se jedná o porušení § 8 odst. 4 Soutěžního řádu ČKA, v němž je stanoveno, že nadpoloviční většina členů poroty musí být nezávislá na vyhlašovateli.

S podobnými případy sporné závislosti či nezávislosti porotců na vypisovateli soutěže se ČKA setkává stále častěji. Uvažuje proto o zdokonalení systému posuzování složení porot a závislosti či nezávislosti členů, nicméně osobní odpovědnost jednotlivých porotců bude i nadále považována za samozřejmost.

Markéta Pražanová
tisková mluvčí České komory architektů
V Praze 8. února 2010
0 komentářů
přidat komentář

Související články