Návrh urbanistické koncepce obce Úholičky – výsledky soutěže

Zdroj
Česká komora architektů
Vložil
Tisková zpráva
13.12.2013 20:35
Jednokolová ideová veřejná anonymní urbanistická soutěž
Předmětem soutěže bylo zpracování strategie územního rozvoje, urbanistické koncepce a koncepce uspořádání krajiny celého správního území obce Úholičy tvořeného katastrálním územím 773239 Úholičy.
Vyhlašovatel: Obec Úholičy
Zpracovatel soutěžních podmínek a sekretář soutěže: RNDr. Milan Svoboda, U Lomu 139, 338 42 Hrádek
Přezkušovatel soutěžních návrhů: Romana Klusoňová, Roztocká 6, 25264 Úholičy
Termín konání soutěže: 25. 9. – 3. 12. 2013
Porota: Václav Škarda, Jiří Plos, Marek Tichý, Terezie Kořínková, Jan Vaněk; náhradníci: Jan Sedlák, Petra Studecká
Ceny a odměny celkem: 120 tis. Kč1. cena (70.000,- Kč) - Ing.arch. Michal Dvořák, Ing.arch. Ivan Gogolák, Ing.arch. Lukáš Grasse, Ing.arch. Pavel Grasse
Hodnocení poroty: Návrh ze skupiny reflektující přírodně krajinné podmínky v urbánním kontextu, s ucelenou představou o možném koncepčím rozvoji obce, s uceleným názorem na hierarchickou strukturu obce, s dobře uchopenou metodou zpracování, s velmi kvalitní formální prezentací a s odpovídající vypovídací hodnotou. Návrh respektuje základní předpoklady obce, zachovává nejcennější partie a nabízí citlivý rozvoj lokalit s rozvojovým potenciálem (místa se skrytou krásou). Porota považuje za ne zcela využitou příležitost pojetí nivy a práce s vodou, resp. zřízením případných vodních ploch v území.
2. cena (50.000,- Kč) - Projektis, s.r.o., Ing. arch. Lucie Cutáková, Ing. Arch. Michal Leňo
Hodnocení poroty: Návrh obsahuje kvalitní a široce založené analýzy urbánní, krajinné i sociální, které promítá do úsporného, v jistém smyslu minimalistického podání s minimálními intervencemi do dosud nezastavěného území. Některé závěry však nepostrádají určtou schematičost. Nejslabší stránkou návrhu jsou poněkud nezralá řešení detailu, například rozmístění soch při cestě na Velké Přílepy.
3. cena (40.000,- Kč) - Ing. arch. Zdeněk Rothbauer, Ing. arch. Vojtěch Sosna, Ing. arch. Jakub Straka, Ing. arch. Michal Zaremba
Hodnocení poroty: Další z návrhů vycházejících především z krajinářských analýz a východisek, zaměřený podstatně na detail s návrhy na lokální intervence a řešení některých jednotlivých prostorů, které autoři považují za nosné a určjící pro rozvoj obce, které však nemají oporu ve skutečé situaci. Porota ocenila na soutěžním návrhu snahu o konkrétnost; za určtou slabinu však porota považuje, že tyto konkrétní návrhy postrádají lepší ukotvení v ověřené celkové koncepci budoucího rozvoje obce.


Více informací >
0 komentářů
přidat komentář