Cena Nadace PROMĚNY 2009 - výsledky

Vyzvaná urbanisticko-architektonická soutěž nadace Proměny a Města Česká Třebová

Zdroj
Společnost Petra Parléře
Vložil
Tisková zpráva
26.05.2009 13:15
Snad by se na začátku slušelo citovat jednoho z našich předních zahradních a krajinářských architektů profesora Ivara Otrubu, který v jedné ze svých esejí říká: „Vše tam, kde to patří tak, aby se dobře žilo,  jedlo i milovalo, aby tam bylo tajemství k objevování i trocha pošetilosti a aby v tom mohli s námi žít i jiní živáčci“ -  neboť to všechno respektoval tým architektů ve složení  Ing. Tomáš Jiránek (hlavní architekt), Ing. arch. Marek Lehmann, Ing. Vlastimil Koupal, Ing. Jitka Ryšavá, Ing. Jiřina Netopilová, Ondřej Černík, DiS, Bc. Jana Čiháčková a Bc. Kateřina Ludvíková ze ZAHRADY NAD METUJÍ s.r.o., který se stal laureátem prvního ročníku Ceny nadace Proměny, jejímž předmětem bylo zpracování urbanisticko-architektonického návrhu nového parku Benátky v České Třebové. Území leží v prostoru údolní říční nivy s meandrující Třebovkou mezi Skalkou a Parníkem.



Jak se praví v důvodové zprávě: „…navrhovaný park plně respektuje nabídnutý terén, biologické vývojové procesy a funkční urbanistické souvislosti sousedních městských částí… . Park je přírodním městským prostorem, kde cesty v pravém slova smyslu nahrazují vznášející se lávky v průměrné výšce  „nad ušima zajíce“. Neruší bylinné patro pro živočichy, lávky nejsou bariérou. Lávky jsou průvodcem po parku, cesty s lidmi komunikují, sdělení jsou otisknuta do cesty prostřednictvím nerezových informačních směrníků a naučných a informačních textů. Místo je bezbariérové lidem i živočichům… . Park je velmi neformální a svobodný, není rytmizován například umístěním klasického mobiliáře, lidem dovoluje uplatnit představivost a kreativitu při užívání parku.“
Porota ve složení Ing. arch. Jaroslav Wertig (předseda), Karel Komárek, Ing. Kateřina Vaculová, Ing. Ivana Vrbická, Ing. arch. Ivo Koukol, Ing. arch. Kateřina Miláčková a Ing. arch. Eva Špačková se  shodli na tom, že předností návrhu je, mimo vší pochybnost, fundovaná práce s biotickými prvky, ochrana a současně tvorba rozdílných biotopů. V přírodním duchu se nese i netradiční pojetí cestní sítě, která je tvořena lávkami kopírujícími terén a atypický mobiliář „vrůstající“ převážně do lávek. To je řešení šetřící přírodu a zároveň také finanční prostředky. V zásadě je to pojetí v městském parku neobvyklé, ale jinak velmi dobré, snad jen příliš monotónní tím, že je až moc důsledné.


1. cena  ve výši 100 000,- Kč
Soutěžní návrh č.1 -  Zahrada nad Metují s.r.o., Nové Město nad Metují

Autorský tým: hlavní architekt projektu: Ing. et Ing. Jiránek Tomáš, kolektiv spoluautorů: Ing. arch. Lehmann Marek, Ing. Koupal Vlastimil, Ing. Ryšavá Jitka, Ing. Netopilová Jiřina, Černík Ondřej DiS, Bc. Čiháčková Jana, Bc. Ludvíková Kateřina.

Návrh respektuje vazbu na městskou urbanistickou strukturu, provozní vztahy - mj. návaznost na cyklistickou stezku Česká Třebová - Ústí nad Orlicí, stejně jako nutnost zajistit průchod areálem technických služeb na hraně svahu. Autoři správně navrhují dvojí přechod přes řeku Třebovku - zřizují mostky v návaznosti na uliční síť.
Cena nebude vyplacena v případě, že ve lhůtě jejího vyplacení bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o dílo s autorem vybraného návrhu na vypracování projektové dokumentace.


2. cena ve výši 60 000,- Kč
Soutěžní návrh č.2 -  Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

Autorský tým: Ing. Sendler Zdeněk, Ing. Radilová Lucie

Prezentovaný návrh si dle autora studie dává za cíl vytvořit příjemný soudobý park založený na pocitu napětí a kontrastu přírodního výrazu se soudobým moderním pojetím na principu geometricky navržených parkových cest, zpevněných ploch a mobiliáře.


3. cena ve výši 40 000,- Kč
Soutěžní návrh č.4 - autor:  Architektonický ateliér AND s.r.o., Praha 8

Autorský tým: Ing. arch. Danda Vratislav, Ing. Hrách Zdeněk, Klimoszová Jiřina

Návrh dobře řeší důležité vazby parku Benátky na město - vstupy do parku vede přes lávku vedle hokejového hřiště, ze severní strany rovněž přes lávku k ulici Benátky a od průmyslové školy. Toto propojení považuje porota za vhodné a žádoucí.


Bez ocenění:
Soutěžní návrh č. 3 - Architektonická kancelář RAW s.r.o., Brno

Autorský tým: Doc. Ing. arch. Rusín Tomáš, Ing. Krejčířová Kamila, PhD, Ing. arch. Wahla Ivan, Ing. arch. Mutina Petr

Návrh je založen na výrazném sociálním konceptu - v centru jeho pozornosti stojí návštěvníci parku, důvod jejich návštěvy a charakter jejich pobytu.
Funkční struktura je založena na novém prvku - sezónní kavárně u řeky a umělém rameni tvořícím brouzdaliště. Podstatnou nevýhodou je neprůchodnost parku - neumožňuje propojení obytného území na SV s centrem na JZ a zaslepená promenáda tak ztrácí značnou část svého smyslu. Velká část území také není bezbariérově, a to ani alternativní cestou přístupná.

> Bližší informace naleznete na stránkách společnosti Petra Parléře
0 komentářů
přidat komentář