Vybrané předpisy stavebního práva

(podle stavu k 1. 6. 2013)

Nakladatelství: Informační centrum ČKAIT
Rok vydání: 2013
Formát: 436 stran, formát A5
Jazyk: česky
Běžná cena: 320 Kč
Naše cena: 300 Kč (bez 0 % DPH: 300,00 Kč)
  12,4 € (bez 0 % DPH: 12,40 €)
Skladem: 0 ks
 

Obsahem publikace je aktuální verze prováděcích právních předpisů, které se týkají přípravy a provádění staveb z hlediska veřejného stavebního práva.
 • Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 • Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • Vyhláška č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla
 • Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
 • Vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
 • Vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb