Referent/ka úseku územního rozvoje (architekt/ka)

Contact
Úřad městské části Praha 14
lenka.mynarikova@praha14.cz
tel. 225295242

Region
Prague
Inserted
22.05.2024 08:29
Pořizování nástrojů pro územně plánovací dokumentaci, koordinace přípravy a zpracovávání záměrů navrhování a koordinace všech účastníků investiční výstavby v území.

Další požadavky a požadované vzdělání:
- VŠ/Bc. obor architektura, urbanismus, stavitelství nebo další obory související s územním plánováním dle §24 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a dle zákona 283/2021 Sb. (stavební zákon - nový) v platném znění, případně jiný technický obor nebo obor s environmentálním zaměřením výhodou

praxe:
v oboru územního plánování a ve veřejné správě výhodou
požadované znalosti:
orientace v problematice územního plánování
organizační a komunikační schopnosti
samostatnost, pečlivost, osobní zodpovědnost
stylistické dovednosti, dobrá znalost českého pravopisu a základních pravidel
úřední korespondence dle platných norem
dobrá znalost práce s PC (MS Office, internet)
ochota soustavně se vzdělávat a učit se novým přístupům
řidičský průkaz skupiny ,,B“(výhodou)
časová flexibilita

Nabízíme:
příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění
zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravné, Flexi poukázka, příspěvek na
rekreaci dětí zaměstnanců)
25 dnů dovolené
4 dny placeného volna (Sick Days)
možnost dalšího vzdělávání

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úředních územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, jsou: jméno, příjmení,
titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského
průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum
a podpis.
K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona ě. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, nutno připojit
strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních
zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis
z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný
doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovských státem; pokud takový doklad domovský
stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ověřenou kopii dokladu
o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno zaslat na adresu:

Úřad městské části Praha 14
Kancelář úřadu
Bří Venclíků 1073,198 21 Praha 9

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení - pozice Referent/ka úseku územního rozvoje (architekt/ka), tř. 11“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu
nebo nevybrat žádného uchazeče.