Revitalizace brownfieldu po Libeňském pivovaru

Revitalizace brownfieldu po Libeňském pivovaru
Spolupráce:Jiří Hnízdil
Project:2018


Navržená konfigurace obytných budov areálu je inspirovaná geometrickým tvarem parcely. Na nároží hmotu objektu záměrně prolamujeme a tuto část odsouváme do dvora. Tím vytváříme prostor pro osvětlení i výhledy z domů (i těch ve dvoře) na zeleň náměstí Doktora Václava Holého. Tento průhled funguje i v opačném směru z náměstí, odkud zeleň postupně graduje přes dvůr areálu se stromy až k popnutým fasádám objektu "B" navazujících tak na zarostlý svah za areálem.
Výsledná proluka nad obchodním parterem mezi objekty "A" a "C" je prvek pro dané území typický. Obdobně byl v roce 1934 postaven podle návrhu architekta Františka Havleny nedaleký Palác Svět (na opačné straně náměstí), dále například i nedaleké budovy Subterry a Metrostavu, (stará i nová) od architekta Josefa Pleskota.

Společným znakem navržených objektů jsou lodžie – zapuštěné balkony na jihozápadních a západních fasádách, které vytvoří soukromí pro pobyt obyvatel. Dělící příčky mezi balkony je možné využít jako skladovací skříně. Záměrně různě architektonicky ztvárněné balkony jednotlivých domů spoluvytvoří odlišný charakter budov.

Dům "A" – CIHELNÝ
Nejnižší objekt (6 podlaží nad parterem, celkově tedy 7 np) výškově navazuje na stávající frontu sousedících domů. Obložen bude, stejně jako celé zvýšené přízemí – parter, světlým režným zdivem, které se tak stane sjednocujícím prvkem areálu a na jeho opačné straně naváže na cihelný pivovarský komín. Při tomto řešení vycházíme z prověřené myšlenky architekta Adolfa Loose – že lidé nejintenzivněji vnímají budovy pouze do výšky parteru. Kompozice fasád vychází z půdorysných tvarů objektů. Otvory přes několik pater pak celý tento dům opticky zmenšují.

Dům "C" – KOVOVÝ
Tento objekt situovaný v jižní části parcely má 7 podlaží nad parterem (celkem tedy 8 np). Od cihelné podnože je v úrovni 2.np oddělen tak, aby jeho celková hmota působila subtilnějším dojmem. Plášť od 3.np výše má technicistní kovovou strukturu, která je dána především tyčovým zábradlím v barvě stříbrnozlaté metalízy. Jeho konkávně-konvexním prolamováním spolu s přesahem pod spodní okraj balkonů vzniká dojem vlající textilie. Tento dojem navrhujeme zvýraznit použitím textilních rolet u lodžií. Byty v horních patrech navrhujeme díky svému krásnému výhledu obohatit o výstupy na vlastní střešní terasu.

Dům "B" – ZELENÝ
Nejvyšší, dvorní dům s devíti podlažími a jedním ustupujícím podlažím (celkem 10 np + ustupující podlaží) byl koncipován tak, aby byl co nejvíce zarostlý zelení. Do svého 5. nadzemního podlaží je obložen cihelným zdivem, ve vyšších patrech navrhujeme k dělícím příčkám mezi balkony umístit květináče se samozavlažováním s popínavými rostlinami. Díky použití popinavé zeleně dům v dálkových pohledech splyne se zelenými svahy v pozadí.
Byty v horních patrech domu budou mít nejhezčí výhledy do pražské kotliny.
Na střechu umisťujeme společnou terasu obyvatel pro pikniky, grilování, slunění a pro aktivní odpočinek (vířivka).

Vnitřní dvůr jsme navrhli s výhledem na dominantu celého areálu - komín. V nejširší části jsme umístili terasovitý pahorek s vícekmennými stromy, který bude vytvářet optickou bariéru pro znemožnění průhledu mezi okny bytů nižších pater domů. Dalším odpočinkovým místem dvora je v jeho východní části u paty komínu drobný objekt pavilonu (pergoly) se skladovacímy prostory pro údržbu dvora. Umístění co nejdále od všech fasád objektů je zvoleno s ohledem na možnou hlasitější zábavu uvnitř pavilonu. Za pavilonem navrhujeme umístit komunitní zahrádku se záhony a kompostem, popř. i se skleníkem.

Jímanou dešťovou vodou bude zavlažována zeleň celého areálu. V parteru každého domů bude umístěn prostor na mytí kol či domácích mazlíčků. Doporučujeme na nároží vytvořit restauraci s minipivovarem, které by odkazovaly na historii území. Parkoviště pro zákazníky velkého retailu (uzamykatelné po skončení pracovní doby) navrhujeme v úrovni ulice a je přes něj přístupné i jeho zásobování. Mezi parkovištěm a upraveným okolím komínu – "japonskou zahradou" – je sjezd do garáží rezidentů.
0 comments
add comment

more buildings from Chmelař architekti