Spoluautor: Elsa Prochazka
Adresa: Wienerbergstrasse 11, Vídeň, Rakousko
Projekt:1996-99
Realizace:09.1999-01.2001
Užitná plocha:160000 m2


zpět na článek
2 komentáře
Elsa Prochazka kniha Architectureality vydavatel Birkhäuser Verlag GmbH , Basel 2018
Elsa Prochazka
| 20.02.20 12:59
Rakouská architektka Elsa Prochazka je profesorka Technické university ve Vídni a její tvorba je spojena s Rakouskem, především s Vídní. Její kniha Architectureality je věnována její tvorbě ve spojení s jejími tvůrčími postupy a názory. Věnuje se architektonické tvorbě založené na jejím posláním podle charakteru a zaměření. Jde o architekturu obytných souborů ve spojení s vybaveností nutnou pro naplnění životních potřeb obyvatel, ale věnuje se také realizacím veřejných objektů stavební architektury a také instalacím výstav či vnitřnímu vybavení prostor v architektuře podle zadání a účelu. Její tvorba je spojena s užitností podle druhu společenského účelu. Je civilistní a přívětivá, někdy je noblesně obohacena o zvýrazňující prvky umocňujícími vzhled architektonického díla ve spojení s posláním a účelem. Architektka Elsa Prochazka je nositelka ceny Adolfa Loose a rakouské ženské ceny za architekturu Wiener Frauenpreis 2013. Její kniha Architectureality obsahuje interpretaci osobních názorů, které ji vedou a doprovází při hledání odpovídajících řešení, vhodných pro zadaný úkol. Autorka bývá někdy řazena k představitelům minimalistické architektury, i když to není pro její dílo zcela odekvátní zařazení právě proto, že její architektura je sice svým způsobem jednoduchá, avšak bývá spojena s celou řadou prvků obohacujících její strukturu a vzhled. Kniha Architecturealitry má charakter monografie a vedle textu v němčině je paralelně doprovázena také anglickým textem. Uspokojí všechny zájemce o architekturu u nás, kterým nevadí, že text kmihy není psaný v českém jazyce.
Vladimír Procházka
Elsa Prochazka Publication Architectureality publisher Birkhäuser Verlag GmbH, Basel 2018
Elsa Procházka
| 20.02.20 12:22
The Austrian architect Mrs Elsa Prochazka is a professor at the Technical University of Vienna and her work is connected with Austria, especially Vienna. Her book Architectureality is dedicated to her work in conjunction with her creative practices and ideas. She devotes herself to architectural work based on a according, character and specialization. It is architecture of residential complexes in connection with the equipment necessary to meet the living needs of the inhabitants, but it also deals with the realization of public buildings of architecture and also with the installation of exhibitions or interior furnishing in the architecture according to the assignment and intention. Her work is connected with utility according to the type of social purpose. It is civilian and amiable, sometimes refined with enriching elements that amplify the appearance of the architectural work in conjunction with the mission and purpose. Architect Elsa Prochazka is the prize holder of the Adolf Loos Prize and the Austrian Women's Prize for Architecture Wiener Frauenpreis 2013. Her book Architectureality contains an interpretation of personal opinions that guide and accompany her in finding the appropriate solutions suitable for the task. The authoress is sometimes one of the representatives of minimalist architecture, although it is not quite an adequate inclusion for her work precisely because her architecture is in a way simple, but is associated with a number of elements enriching its structure and appearance. The book Architecturealitry has the character of a monograph and in addition to the text in German it is also accompanied by an English text. It will satisfy all those interested in architecture in our country and they do not mind the text what is not written in Czech.
Vladimír Procházka

Přidat nový komentář
Diskusní příspěvky vyjadřují stanoviska čtenářů, která se mohou lišit od stanovisek redakce. Všechny příspěvky musí být schváleny redaktorem dříve než budou zveřejněny.
Redakce archiweb.cz ctí v maximální možné míře svobodu slova, nicméně ve vyjímečných případech si vyhrazuje právo smazat nebo opatřit komentářem příspěvek, který se netýká tématu diskuse, porušuje platné zákony ČR nebo dobré jméno portálu, obsahuje vulgarismy nebo má reklamní charakter.

Více staveb od Massimiliano Fuksas