Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Arnošt Hošek: Je melodie základem umění?

Pouhý umělecký cit není uměním, toliko diletantismem. Nynější doba neuznává však ani umění, ani diletantismus. Veřejnost podává proti umělecké myšlence žalobu modernímu soudci-psychiatrovi.
Věda pokračuje bez umění a normální člověk, jejž si vytvořila za ideál zdraví, není schopen umělecké tvorby.
Bude tento zjev překonán, a kdy?
Předpokládejme, že se tak již stalo; pak jest tedy umělec zase ideálem člověka, jehož soulad nervů jest dokonalou hrou a jeho tvorba dílo všech smyslů; toto nadání doplněno ještě melodií umožňuje mu pak v každém případě správné řešení.
Rozmanité epochy mají své historické i mytologické analogie. Snad není přespříliš vzdálen okamžik, kdy Apollo překoná zase Marsyase a melodie harmonii.
Jako umělecký základ vzdává se melodie všech samolibých zájmů, smí překročiti málokdy svůj přirozený rámec, kvartu neb architektonický obdélník, kvinta neb pětiúhelník jest její vnější hranicí a sexta, šestiúhelník jejím duševním domovem.
Slohem i duchem jest gotika hlučnou velmocí harmonie; melodie rozdává tichou poživotní slávu — účel života Lionarda da Vinci — oněm, kdož jsou schopni se vzdáti vlivů silné sedmé velmoci okamžiku, t. j. harmonie žurnalistické — gotiky soudobé. Melodie se podřaďuje pythagoreické symbolice čísla, tajemství čísla se skrývá nepozorovaně v ní jako cíl a průkaz umělecké dokonalosti.
Jak možno tomu rozuměti ?
Geometrie umělce — architektura — (podle Pythagora říše mezi přírodou a duší), může nejlépe zodpověděti tuto otázku.
Skromnost melodie budiž měřena jednoduchým způsobem.
Široký obdélník, snad čtyřpatrové průčelí o 25 okenních osách řešeno ve smyslu hudební stupnice = moll — tudíž nadměrným horizonitalismem rodu ženského (vyobrazení 1). Každé patro je děleno od druhého širokou průběžnou římsou. Schází mužnost rytmu, jenž se vyjadřuje nejsilněji v číslici 3, schází číslice 5, podle Pythagora symbol sňatku prvé číslice rodu mužského s prvou ženskou číslicí 2
2 + 3 = 5.
Tyto myšlenky zneklidňují cit, aniž by umožnily správné řešení. Do nejistoty zazní pak z hloubky podvědomí melodie:
a ihned se pozná souvislost se správným řešením, jež žádná exaktní věda nemůže nahraditi.
Analysou dospěje se k  tomuto výsledku:
Kvintola naznačuje dělení plochy na 5 dílů, čtvrttóny — svislé dělení vodorovnými díly. osminky vertikalismus, jenž jest nepostradatelný pro plastické dělení plochy, jednak, aby zadržený rytmus se spojil s výraznějším feminismem (dělení plochy), jednak, aby vchodu byl zajištěn vítací a přijímací tvar.
Má uvedené řešení praktický význam, proč naznačuje čtvrttón svislé dělení a osminka vodorovné? Možno odůvodniti omezenost původní melodie na objem kvarty, kvinty a sexty?
Tyto a jiné otázky naznačují, že činnost melodie není ještě ukončena.
Výsledek umělcových úvah vyzní pak v novou nepřirozenou melodii, jež. jest doplňujícím průkazem, že jeho řešení se jeví správným.
Ú v a h y:
Praktických a vědecky správných případů jest nesčíslně mnoho, toliko jeden má však uměleckou duši čili melodický ráz.
Variace melodie jsou pouhým kompromisem.
Umělecká hodnota jest, byla a bude vždy duchovním prvkem všech význačných věci.
Že čtvrttón dělí svisle, osminka vodorovně, toť souvislost hudby s matematikou a filosofii podle Descartesa, jenž zavedl coordinaty.
Původ toho možno však hledati již v nejstarších dějinách architektury.
Několik — mnoho.
Slovanské řeči znají na př. jeden dům, dva, tři, čtyři domy, pět domů, v číslici 4 končí snad pojem několik, původní rámec melodie, u číslice 5 začíná množství.
Rozdíl mezi číslicí rodu mužského (liché) a číslicí rodu ženského (sudé) byl již naznačen.
Zvláštní postavení má jednička, jež není ani rodu mužského ani ženského.
Číslicí sudou možno děliti, číslicí lichou nikoliv.
Prostora se stane rytmickou, když tři okna ji osvětlují, číslice 4 dělí plochu, číslice 5 jest opět rytmickou, avšak již zeslabena množstvím, atd.
Dvě sloučená okna románského slohu jsou rodu ženského, střední risalit barokové epochy, jenž vykazuje lichý počet okenních os, rodu mužského.
Melodie však chová sudé a liché stejnoměrně, přináleží plně říši snů, říši Androgyna.
Motorické vystřídání slohových epoch přestává v době naprosté vlády melodie. Mužnost doprovozena svislým směrem sloučí se s vodorovnou ženskostí, jde-li o číslice celé a omezené, šikmým, avšak rovným způsobem, jde-li o  číslice lineárně omezené, číselně však nekonečné (na příklad π = 3.1415..........) způsobem oblým. Kruh znázorňuje věčnou veselost; Empedokles nazývá kouli symbolem dokonalosti.
Že vodorovný směr přináleží slovanským národům, svislost vlastníkům germánské řeči, a že veselost kruhů jest značkou latinského rázu. jest názor, jenž není jistě
pravidlem bez výjimek, leč u kavkazských národů má přece určité oprávnění.
Kosmopolitický umělec Lionardo da Vinci sloučil veškeré uvedené zvláštnosti národů v sobě jako trojčlennost evropského individualismu.
Rozdíl mezi rovným a oblým nebyl Pythagorejcům tak běžný jako nám; pro ně byl význačnější rozdíl mezi obdélníkem a čtvercem. Řečený protiklad možno převésti též na oblé tvary (kruh — elipsa), časem se zase pozná, že prvý rozdíl jest citu nápadnější.
Prozatím je třeba si uvědomiti, že kruh je znamením veselosti. Sloup nepatří k ozdobě pomníků, toliko pilastr, jenž jest výrazu smutku bližší. Jinak je tomu u oněch národů, kde narození jest smutkem a smrt veselostí.
Konečně se hlásí nejdůležitější moment melodie — umělecká myšlenka, jež jest demokratickým množstvím, směřujícím ke konsonanci v rámci uvedeného pojmu „několik" 1, 2, 3, 4, (5), (6), kdežto dosavadní umění evropských šlechticů — i n d i v i-dualistů — hledalo disonanci, již pokládalo za původ veškeré tvorby.
U nich se skrývalo umění vždy v harmonii a jejich exklusivní tendence znehodnotila melodii k doprovázejícímu, nepřirozenému množství, neb k nenáviděné lehké hudbě „villanelly".
Pouze melodií nalezla umělecká myšlenka přístup k individualitě Lionardově — —
Vracejíce se po těchto všeobecných úvahách ke svému příkladu, opakujme si shora uvedenou melodii a poznáme, že rytmický doprovod pojme prvou osminku, že sedm kroků stačí, aby se objevila tato lichá číslice, jež symbolisuje podle Pythagora rozum, zdraví a světlo.
Docílí se opak prvého řešení (vyobrazení 3) ženskost zmenšená na minimum postačuje ještě, aby vchodům byl zachován přijímací tvar, zmizí-li zcela (vyobrazení 4.) zbývají toliko tři rytmycká pole, jež naznačují rozdíl mezi heteromerním tvarem obdélníka 3 X 7 = 21 a čtvercem 5 X 5= 25.
Disonance 21 — 25 jest pak základem harmonického řešení (viz vyobrazení 5.), jež se zdá býti melodii cizím, ne však úplně, poněvadž teď teprve zazní do relace nepřirozená melodie kompromisu, melodie množství, jež podléhá úplně harmonii.
Obsahuje 21 jednotek, číslici disonance.
V každém člověku tkví melodie, přirozeně nebo nepřirozeně, jest však otázkou, zdali se vynoří nad hladinu podvědomí.
Prakticky založené osoby, jímž prvé řešení (vyobrazení 1.) úplně postačuje, nejsou prosty však nebezpečí duševní jednotvárnosti. Architektura novoamsterodamské romantické skupiny Wendingen má svůj původ v nepřirozené melodii množství. (Schema č. 6.)
Při násilně odstraněné symetrii stane se melodie toliko trabantem harmonie.
Východisko daného příkladu byla plocha, kdežto vlastní říše melodie jest prostor.
Původ umělecké myšlenky se odhaduje toliko částečně tím, že dává konsonanci 5 X 5 = 25 přednost. Disonance 3 X 7 = 21 zmizí v harmonii, jako v nepřirozené vládě.
Teprve z prostoru zrozená melodie je pravou melodií.

Zdroj: Stavba V, 1926, s. 8, 121.
Vložil: Jakub Potůček, 11.01.07 17:35
Návštěvnost: 6114 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Komentáře
Předmět Autor Datum
show all comments add comment
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Prosinec 2017
arrow
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2017
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.