Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
BCA + GCA Kampus University Karlovy Albertov

Autor: znameniiii ARCHITEKTI | Juraj Matula, Richard Sidej, Martin Tycar
Adresa: Albertov, Nové Město, Praha, Česká republika
Investor: Universita Karlova v Praze
Soutěž: 2015 - 2016, 1. místo

Význam tradiční formy kampusu roste spolu s významem vzdělávání, vědy a výzkumu pro společnost. Novodobým trendem, zkvalitňujícím toto směřování, je hledání interakce mezi obory, sdílení informací a týmová spolupráce.
V případě Albertova není úkolem architekta pouze  dostavba dvou  objektů, ale  i  využití potenciálu této realizace k oživení celého areálu jako místa setkávání lidí a myšlenek.
Druhým důležitým poznáním je význam tradice a identity. Vyjádření vzájemnosti universitního společenství architektonickým jazykem má být zachováno a posíleno.
Areál má svou specifickou atmosféru,  vysokou urbanisticko - architektonickou kvalitu a je obklopen přírodním amfiteátrem v malebné konfiguraci. Díky relativně krátké době vzniku je Albertov jako celek velmi kompaktní a harmonický.
Zásadním pro vytvoření místně souladného návrhu je  pochopení významu stavby jako dokončení  silného a podmanivého místa. Zde je velmi důležitým kontextuální přístup.

OŽIVENÍ MÍSTA

K přeměně klasického uličního prostoru, sloužícího především dopravě v místo setkávání podobné antickému fóru je vhodný koncept pěší zóny. Sdílený prostor, založený na principech zklidnění dopravy a využívání celého uličního prostoru pěšími,  se u části města obklopené neprůjezdnými přírodními svahy přímo nabízí. Oživení pěší zóny je podepřeno otevřenými partery obou nových domů, ve kterých jsou  prioritně umístěny služby pro širší veřejnost.

PROVOZNÍ A EKONOMICKÝ KONCEPT

Užitná hodnota je vysokou prioritou ovlivněnou povahou a náplní obou  domů, žádá si nalezení racionálně organizovaného plánu. Plánu velmi přehledného, snadně komunikačně prostupného, umožňujícího důsledné zónování a universalitu. Zvoleným modem operandi je zokruhovaný disposiční tří nebo pěti trakt obklopující vnitřní nádvoří. S organizací prostorů nejtěsněji  souvisí požadavek úsporné stavby – nákladů pořizovacích i provozních. Nezbytný je především kompaktní objem, minimální plocha pláště, typizace fasád (zvláště výplní) a minimalizace atypických konstrukcí (s výjimkou velkých sálů). 

URBANISTICKÝ KONCEPT

Hlavním koncepčním principem je metaforicky řečeno „rozestoupení“ základního bloku, a to v jeho osách – v místech kde se též nachází veškeré albertovské vstupy do domů.  
„Rozestoupením“ vzniklé prostory jsou místy nejen vstupů lidí a světla, ale symbolicky otevírají tradiční dům svému okolí, umožňují interakci dění uvnitř a dění vně. 
Základní masivní, uzavřená, racionální hmota svým rozestoupením, a v případě BCA i posunutím jednotlivých hmot v půdorysném i výškovém smyslu, interpretuje tradiční formu albertovské instituce.
Členění se vstupem v ose a se zvýrazněnými nárožími zmenšuje měřítko, působí   malebně.

Převzetí tohoto konceptu umožňuje oběma novým domům komunikovat s okolní prostorovou matricí (předstoupené rizality, nedokončené uliční prostory, předsazené hmoty s loubím).
Místa „rozestoupení“ bloku, jsou koncipována jako maximálně otevřená/propustná, jsou logicky místy setkávání (konferenční, seminární, denní místnosti...) a jsou při nich umístěny veškeré vertikální cesty. Spolu s procházející horizontální okružní komunikací tak tato otevřená místa představují „křižovatky“.
Dům obklopující vnitřní nádvoří/atrium je poté možno vnímat jako čtyři nárožní křídla tvaru „L“   do kterých se vstupuje z těchto míst vstupuje.

URBANISMUS BCA

Návrh BCA sleduje tyto cíle:
◾zvýšení kvality centrální alejové třídy ul Albertov – pěší zóny - jako representačního a nástupního místa Kampusu – ustoupení z uliční čáry analogicky s protějším ústavem, umístění hl. vstupu a parteru se službami (kavárna, studovna), kašna Carolinum – symbol identity universitního společenství
◾dostavba  křižovatky Albertov/Votočkova, nejkvalitnějšího uličního prostoru
◾vymezení ul. Votočkova podél budov Ústavu imunologie a mikrobiologie
◾pro dálkové pohledy tvoří BCA hranu kampusu ze západního směru
◾ze severní strany tvoří úpatí přiléhající k zelenému svahu – kotlině Albertova
Hlavní vstupy všech ústavů Kampusu se nachází vždy v jejich osách. Tato orientačně/symbolická kvalita je analogicky dodržena i u obou budov  BCA a GCA viz osa č.1.
Vnitřní ulice Ústavu imunologie a mikrobiologie směřuje cca do středu pozemku viz osa č.2

ROZESTOUPENÍ BLOKU - PROSVĚTLENÍ, VSTUPY

Základní blok je v místě os „rozestoupen“, světlo je vpuštěno do středu, vznikají zde průhledy domem. Do těchto exponovaných, orientačně významných míst jsou umístěny vstupy. Čtyři nárožní hmoty jsou posunuty i vůči sobě a vůči uliční čáře – dle tvarových principů vystupujících nárožních hmot (kontext místa).

DISPOSIČNÍ, KOMUNIKAČNÍ A ORIENTAČNÍ SYSTÉM

Velikost programu znamená intenzivní využití/zástavbu pozemku. Prostorově nejúspornější systém disposičního 3 a 5-ti traktu umístěný po celém obvodu pozemku obklopuje centrální dvoranu/atrium. Horizontální komunikační systém je důsledně uzavřený/cirkulační (tvar 0), s možností dále propojit budovu vložením příčného můstku do atria (tvar 8). Tento systém zajišťuje universalitu vnitřního členění (dělení nebo propojení provozů).
V místech domovních os – tj. v pohledově/orientačně významných bodech -  se centrální chodba otevírá do společných jednacích/relaxačních prostor (meeting zón), při kterých jsou umístěna vertikální komunikační jádra. V přízemí jsou potom v těchto místech umístěny vstupy.

HMOTOVÉ ČLENĚNÍ

Půdorysná tvarová cézura vystupujících nárožních hmot, je podpořena výškovým členěním, kdy každý nárožní objem má jiný počet podlaží – komposice výškově stoupá severním směrem, resp. klesá směrem k pohledově citlivému nároží před vstupem do Purkyňova ústavu.
Nejcennější jižní fasáda na hlavní Albertovské ose analogicky zrcadlí protějším budovu Purkyňova ústavu.  Do křižovatky Albertov/Votočkova je navrženo v parteru loubí. Jihozápadní nároží je ustoupeno z uliční čáry. Před ním tak přirozeně vzniká rozšířený uliční prostor a „náměstí“ naznačené dvěma vnitřními rohy – tj. dnes chybějící střed Kampusu. Umístění vodního prvku – odkazu kašny před Karolinem – je duchovním sjednocením historické a novodobé University Karlovy.
Válcová hmota nároží tvoří spolu s protějším vzorovým válcem Purkyňova ústavu symbolickou “bránu” Kampusu.

URBANISMUS GCA

MÍSTO

Návrh GCA sleduje tyto cíle
Pozemek se nachází z pohledu hlavní třídy ul. Albertov v druhém plánu – za Purkyňovým ústavem, 
Nová budova GCA (vzhledem k programu musí cca využít celý stavební pozemek, část pozemku nelze zastavět – parková zeleň) sleduje tyto cíle:
◾hmotové dokončení místa zcela v souladu s danou uliční sítí, včetně ul. Korčákova – s osou Purkyňova ústavu zakončenou dominantou hmoty s přednáškovým sálem
◾vytvoření nejrozsáhlejší parkové/relaxační plochy Kampusu
◾uživatelsky kvalitní a provozně racionální umístění celoareálové menzy se zázemím

Osa č.1 v podélném směru přejímá silný princip symetrického protějšku – budovy ČVUT.
Západní strana je cenná svou orientací do parkové plochy a proto zde leží druhá osa č.2.

ROZESTOUPENÍ BLOKU – PARTER, VSTUPY, PARK

Díky poloze stavby není jednoznačné umístění jednoho hlavního vstupu. Analogicky k budově ČVUT se místo vstupu nachází na severní fasádě – v ose č.1, z ul. Hlavova. Západní fasáda má ale mnohem kvalitněji  dimenzovaný předprostor s parkovou plochou. Potenciál obou míst je natolik podobný, že je potřeba použít oba vstupy.
Dělením bloku v místech os vzniká v parteru nárožní prostor (kavárna,obchod), který obchozí vně loubím a uvnitř halou. Tím jsou oba vstupy “spojeny”.
Parkový předprostor tvoří motiv dvou kopců (viz. Albertovská kotlina).

ROZESTOUPENÍ BLOKU - PROSVĚTLENÍ

Základní blok je v místě os „rozevřen“, světlo je vpuštěno do středu a vzikají zde průhledy domem. Do těchto exponovaných a tedy orientačně významných míst jsou umístěny hlavní a vedlejší vstupy

DISPOSIČNÍ, KOMUNIKAČNÍ A ORIENTAČNÍ SYSTÉM

Velikost pozemku a program směřují k potřebě jeho intenzivního využití. Tedy použití prostorově nejúspornějšího systému dvou disposičních 3-ti traktů, propojených středovým komunikačním uzlem. V tomto pohledově/orientačně významném bodě se nachází společné jednací/relaxační prostory (meeting zóny) a vertikální komunikace. Delší jižní křídla uzavírají atrium, horizontální komunikační systém je zde uzavřen/cirkulační (tvar 0).

HMOTOVÉ ČLENĚNÍ, MENZA A PŘILEHLÉ PARKOVÉ PLOCHY

Základní hmota je jednoduchá, analogická k budově ČVUT. Půdorysný tvar ctí uliční čáry, výšková hladina je jedna.
Kompaktní blok menzy a jejího zázemí je oddělen od GCA. Prioritou bylo umístění vstupu a orientace menzy do parkové plochy (západní fasáda)  a situování menzy i zázemí vzhledem k intenzitě vstupů do přízemí. Zásobovací vstupy jsou potom z ulice Korčákova.  

ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT

BCA+ GCA

Doplnění velmi kvalitního areálu analogicky koncipovanou architekturou je nepochybně hodnotnější řešení, než přidáním jakkoliv zajímavých soliterů. Vnímání celku je pro kampus důležité nejen z pohledu harmonie prostředí, ale má i důležitou rovinu vzájemnosti universitního společenství a jeho vztah k tradicím. Oba domy BCA + GCA jsou navrženy v kontextu s místem jako variace na principy albertovské architektury.

HMOTOVÉ ŘEŠENÍ

Základní principy jsou popsány v kapitole  Urbanismu. Umístění staveb respektuje uliční síť, ale reaguje i na subtilnější lokální prvky (předsazené hmoty s loubími, boční ulice, válcová nároží, ustoupení z uliční čáry).
Domy dodržují místní, poměrně jednotnou výškovou hladinu. Zatímco GCA ležící v jednodušší situaci má jednu výšku, BCA na členitější hlavní ose Albertov má sochařsky výraznější členění v půdorysu i siluetě. Rozdělení do tří výškových hladin stoupajících od Albertova k úpatí příkrého svahu  zmenšuje měřítko vstupní partie a potřebný objem technických provozů, včetně rozsáhlého zvířetníku, umísťuje do zadní části pozemku. 
Střechy domů jsou technické – ploché.

FASÁDY

Koncept vyžaduje dva typy fasád.

HLAVNÍ FASÁDA

Racionální fasádní mřížka těžké fasády s hlubokým ostěním oken, je odvozena z tradičního člení. Pravidelný rytmus oken a ostění na dlouhých fasádách  je typickým znakem instituce a  jeho vnímání z ostrého úhlu při pohledu rovným uličním prostorem patří k nejpůsobivějším kvalitám Albertova.  Rozmístění oken je zcela v souladu s potřebami modulového systému vnitřních disposic. Atypické prostory konferenční sálů, menzy či parteru s loubím, jsou zvýrazněny velkými okny. Harmonický výraz celku dává použití jediné proporce oken – tedy běžných i zvětšených.
Povrch fasády je omítkový na KZS, s důrazem na hrubý až teracový vzhled (více viz níže).
Okna mají dvě části – prosklenou neotvíravou, velkoformátovou, bezrám a úzké plné větrací křídlo. Okno je hliníkové, pohledově se uplatňuje pouze plné křídlo v odstínu patinované mědi. Okna jsou na osluněných fasádách opatřena předokenním zastiňovacím roletovým systémem (screen) napojeným na inteligentní systém domu MaR. Dle potřeby je doplněn vnitřní zatemňovací roletový systém.

CELOPROSKLENNÁ FASÁDA

V místech „rozestoupení“ domovní hmoty se vždy nachází komunikační uzly – vertikální a horizontální křižovatky a na ně navazující společné prostory (konferenční centra, jednací místnosti, denní místnosti...). Přes tato „otevřená“ místa se v maximální možné míře propojuje vnitřní zastřešené nádvoří s okolním uličním prostorem. Vizuální spojení a prostup denního světla je zároveň orientačním principem obou domů. Celoprosklenná fasáda je systémová hliníková předsazená konstrukce zasklenná strukturálně velkoformátovým sklem.  Většina těchto fasád je zapuštěna do hlavní hmoty a tím chráněna před sluneční zátěží. Fasáda je zevnitř opatřena vertikálními mechanicky otočnými panely, variabilně redukujícími množství světla.  (více níže)

FASÁDA DVORANY - ATRIA

Lehká vnitřní fasáda je variací na vnější fasádu, pouze s hustším rastrem oken bez větracího křídla. Neotevíravé výplně mají akustickou a částečně i tepelně-izolační funkci.  Povrch fasády  je koncipován v kontrastu k vnější fasádě jako interierový - dýhovaný, při zohlednění bezpečnostních požadavků.

ZASTŘEŠENÁ DVORANA – ATRIUM

Centrální prostor obou domů chápeme jako kryté nádvoří. Je to prostora navazující na vnější ulici a je jí svým charakterem podobná – je to především živý komunikační prostor. Centrální místo setkávání, křižovatka hlavních cest a předprostor velkých konferenčních sálů.  Zastřešení prostoru je potřebou ekonomickou, tvořenou porovnáním nákladů pořizovacích a provozních. Jeho přesnou polohu je potřeba stanovit v podrobnějším ověření ekonomie.

INTERIER

Koncept interieru běžného patra harmonizuje s   přehledností racionálně organizovaného prostoru. Hlavním motivem je denní světlo, které je intenzivní v místech komunikačních uzlů a sdílených prostor – v místech „rozestoupení“ bloku. Tato místa s celoprosklenými fasádami jsou koncipována jako otevřená a variabilní. Mohou být podle velikosti a potřeb kombinací nástupního předprostoru, haly, haly s jednacími boxy, konferenčního centra, denních místností atp.
Z tohoto živého, světlého místa se vstupuje do klidové zóny - vlastního nárožního „křídla“. Zde jsou pracovny a laboratoře přístupné z přímé okruhové centrální chodby. Sekundární přisvětlení chodby prosklenou dveřní výplní či částí příček je vedle kvality prostoru žádoucí i z pohledu podpory vizuální komunikace. Přesný rozsah pohledového propojení chodby a místností je možno stanovit až po konzultacích s uživateli.Zdroj: Autorská zpráva
Vložil: Kateřina Lopatová, 07.11.16
Návštěvnost: 4672 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Komentáře
Předmět Autor Datum
show all comments add comment
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Leden 2018
arrow
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2018
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.