Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
KDYŽ SVĚT PROJEKTUJÍ DOPRAVÁCI II.
Česká dopravácko-inženýrská odysea

 

Nekriticky jednostranná podpora dopravní lobby, nízká úroveň dopravní politiky a kultury, dopravních řešení a staveb, politiků a jejich dopraváků ničí města a krajinu České republiky. Již nějakou dobu sleduji vzájemnou spolupráci politiků a jejich dopraváků. Občas se přidá i architekt. Pro inspiraci se chodí do zahraničí. Doma je podnětů k přemýšlení víc než dost. Z náhodně a nesystematicky sbíraných střípků posledních let vznikla česká dopravácko-inženýrská odysea. Opakující se příběh proměny světa kolem nás. Příběh šířícího se zmaru a ničení. Samozřejmě nelze paušalizovat a házet všechny politiky, dopraváky a architekty do jednoho pytle s nápisem horší životní prostor. Podle stavu české krajiny, měst a obcí mají tito lidé však navrch. A jak to vypadá, když svět kolem nás projektují politici a jejich dopraváci?

kapitoly:

O STAVITELÍCH DOPRAVNÍCH STOK A ZNIČENÝCH MĚST
O STAVITELÍCH OBCHVATŮ A SNU O LEPŠÍM ŽIVOTĚ V DOPRAVNÍCH MĚSTSKÝCH STOKÁCH
O STAVITELÍCH OBCHVATŮ A O ZNIČENÉ KRAJINĚ KOLEM MĚST
O NEEXISTUJÍCÍCH PĚŠÍCH CESTÁCH Z MĚSTA A KOLEM MĚSTA
POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU O STAVITELÍCH ZBYTEČNÝCH DOPRAVNÍCH KOMUNIKACÍ KOLEM MĚST
POLITIKŮV DOPRAVÁK A DOPRAVÁKŮV POLITIK
STAVITELÉ ULIC, CO NIKAM NEVEDOU. O BUDOVATELÍCH PTAČÍCH KOLONIÍ, KUCHAŘÍCH SÍDELNÍ KAŠE, O TVŮRCÍCH SATELITŮ
STAVITELÉ ASFALTOVÝCH EUROPOLŇAČEK
NIČITELÉ VESNIC A VENKOVSKÝCH NÁVSÍ
O SVĚTĚ, VE KTERÉM UŽ ANI S KLASIKEM NEJDE BLÍT DO ALEJÍ A O PODPOŘE SILNIČNÍ BIODIVERZITY
PODĚKOVÁNÍ, VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ A ROZDÁNÍ CEN 

O STAVITELÍCH DOPRAVNÍCH STOK A ZNIČENÝCH MĚST
Kolem potoků a řek vznikala kdysi města. Někde už zbyla jen zničená nábřeží uzavřená silnicemi a koryta připomínající stoky. Lidé přes nejrůznější protipovodňová opatření a kanalizované toky dnes pracně a upachtěně hledají opět cestu k vodě a ztraceným živým osám měst. Lidé se po staletích stále učí ve městech s vodou žít. Stejně tak doprava protekla do měst a během sto let trvající povodně si vytvořila novodobá koryta, která dravostí zničila města, stovky let trvající stavební vývoj, zbořila a pohřbila celé čtvrti, ustoupily jí domy a kde co. Doprava a pokleslá dopravní kultura si vytvořila také městské stoky. Regulované stoky zatím ničící vše kolem. Miliardy do obchvatů a městské stoky zůstávají bez nároků na lepší život a humanizaci.

Doprava zatím propůjčuje městům svou nezaměnitelně nevlídnou, nebezpečnou, hnusnou a odpudivou tvář. Politici a dopraváci zničili ve městech ohromná území. Navíc na dopravní stoky jsou navázány další tisíce metrů čtverečních zničených míst, demolic a asanací. Není to o tom vyloučit auta, ale jen o jiném pohledu na dopravní kulturu, kde auto není jejím středobodem. Kdy bude konečně možno uvažovat o citlivém doplnění městské zástavby?, o vytvoření příjemných bulvárů a korz, o náhradě obludného dopravního měřítka měřítkem lidským? Kdy bude možné obnovit a rozvíjet městský život a funkce?, prostor pro život a pobyt lidí? Kdy budou vytvořeny lepší podmínky těm, co tu bydlí a budou bydlet? Kdy vznikne živý a spojitý veřejný prostor města propojený s tím co už tady je? Kdy se uliční prostory a jejich kousky stanou součástí veřejného městského organizmu, místem běžného a přívětivého společenského života, místem nových možností? Kdy budou dopravní stoky proměněny na prostor věnovaný lidem, pobytu, společenskému životu, kultuře, umění, nejrůznějším aktivitám, hrám, procházkám nebo jen sezení a odpočívání, zeleni, rozvoji veřejných institucí, školám, podnikání, živnostníkům a jejich krámkům, drobným obchodům a službám, drobné vybavenosti, mikroekonomikám místa? Kdy se všechna ta hnusná místa dočkají lepšího života?, kdy už budou příjemná a především bezpečná? Dnes se pořád řeší to, kolik prostoru lidem k životu ponechají auta, ale kolik lidé nechají sdíleného veřejného prostoru města autům?

O STAVITELÍCH OBCHVATŮ A SNU O LEPŠÍM ŽIVOTĚ V DOPRAVNÍCH MĚSTSKÝCH STOKÁCH
Stavitelé obchvatů jsou hrdinové dnešní doby. Kdo nastoupí do politiky a vedení města před plánovanou výstavbou obchvatu má minimálně na dvě volební období vystaráno. Nic moc jiného dělat nemusí a stádečko voličů to ocení. Stejně tak je výstavba obchvatů spojena s výmluvou politiků, že nějakou dopravní politiku města a dopravu v klidu nemá cenu do jeho dokončení řešit. Jak to vypadá, když krajinu projektují dopraváci, říká ŘSD. ŘSD a vůbec celá dopravní lobby a politika se stylizuje do role všeobecných zlepšovatelů životního prostředí měst a obcí a do role humanizace pozůstalých městských silničních průtahů.

Co to znamená postavit v Česku obchvat? To je zničená krajina bez celostního přístupu, bez cíleného a dlouhodobého nároku na obnovu. To je zničené město, to jsou dopravní městské stoky a silniční průtahy bez nároků na humanizace a vyhlídku na lepší život.

Jak vypadá život a městská stoka po dostavbě obchvatu? Změnilo se něco? Kde jsou sliby? Jak to vypadá s ohromným veřejným prostorem města, s obnovou a rozvojem lepšího městského a společenského života, s humanizací, urbanizmem, architekturou, stavbami, vybaveností, všemi lepšími možnostmi no zkrátka s lepším životem a podmínkami? Nějak! Auta si vesele frčí po houstnoucí a přehušťované síti silnic zničené sídelní krajiny kolem měst a bývalé dopravní stoky si dál smrdí svou zatuchlostí. Politici dostali kostičku, s kterou si nevědí rady. Není to tak populární jako obchvat. Není to jen předláždit chodníček pro spokojeného voliče. Proč by zatím řešili nějaké změny v dopravě a zlidštění obludných prostorů, když to zatím tak pěkně funguje, vždyť teď auta můžou jezdit konečně beze změn jak přes město, tak kolem města. Aby to mělo svou váhu a nepředběhla se náhodou doba, začne se o tom možná pomaličku uvažovat i s odborníky ze zahraničí.

O STAVITELÍCH OBCHVATŮ A O ZNIČENÉ KRAJINĚ KOLEM MĚST
Znič krajinu a pak se uvidí. Obchvatům totiž v tuzemsku nepředchází obnova krajiny a vesměs kromě pokračující devastace nepřichází ani při výstavbě, ani potom. Obchvaty, nové silnice a houstnoucí dopravní síť ničí zběsile krajinu kolem měst a obcí. O tom se na bilboardech politiků moc nemluví, tam se jen staví. Jak pohodlné. V Česku je zvykem dělat věci politicky a obráceně. Krajina není cíleně a celostně řešena v předstihu stavby! Obnova zničené krajiny se neřeší smysluplně od roku 1989, neřeší se před stavbou, ani v rámci stavby a co bude po stavbě? Totiž v obnovené krajině by člověk o podobných stavbách musel daleko více přemýšlet. Ale v rozvíjeném devastačním dědictví po roce 1989, kde česká krajina kolem měst připomíná jeden velký asanační prostor, se o tom moc dumat nemusí. Nejde o nějakou zeleň, ekodukt, stromeček a keříček na náspu či svahu kolem dopravních staveb. Žalostně chybí celostní obnova krajiny a území kolem českých měst, včetně všech dílčích krajinných složek a prvků, propojení a vybavenosti. Chybí lepší dopravní kultura, která by opravdu zlepšovala život lidí, měst a krajiny.

Životního prostředí se dle ŘSD zlepšuje pomocí dopravních staveb. ŘSD razí dobře zaplacené věci z pohledu automobilové, dopravní a silniční lobby, razí filozofii, že dopravní stavby bezvýhradně a na 100% zlepšují životní prostředí lidí. Tohle zlepšování životního prostředí předraženými silnicemi stojí miliardy. A tak, když někdo staví silnici či obchvat, už neřeší a zároveň neobnovuje ani minimální pruh zničené krajiny o šířce 2-5km kolem nové silnice! Podmínky staveb jsou někdy srandovní. Hlavně, že stavby mají EIA, správná razítka, a stříhat pásku přijede správnej papaláš z Prahy, se kterým si místní Pepíci potřesou rukou. Nejdřív musí mít radost auto, pak si možná odpočine město - jenže to by muselo mít kloudnou dopravní politiku.

Škoda, že krajině, kterou silnice zničí, není věnována stejná pozornost a prostředky. Do dopravní infrastruktury, obchvatů a silnic kolem měst tečou stovky miliónů. Miliardy do betonu, asfaltu, do aut, dopravy, dopravní a automobilové lobby jsou něco přirozeného. Je smutné, že tímto pohledem je stále nazíráno zlepšení životního prostředí. Je škoda, že stejné či větší prostředky nejsou se stejnou samozřejmostí a přirozeně vynakládány do zlepšení, celostního a cíleného rozvoje krajiny. Jak by vypadala česká krajina, pokud by cena obnovy 1m2 odpovídala ceně za 1m2 silnice, obchvatu, dálnice, mostu či mimoúrovňové křižovatky, tedy pokud by její obnova nedopadla stejně betonově? Snad přijde čas, kdy se nikdo nepozastaví nad tím, že stejná energie a stejné miliardy jako na kus asfaltky, křižovatky, či obchvatu budou vynaloženy se stejnou samozřejmostí do obnovy krajiny a zlepšení a rozvoje životního prostředí kolem nás. Do priorit bez asfaltu a aut Pokud je silnice jednou z věcí krajiny, kolik miliard je pak zapotřebí do ucelené obnovy krajiny?

Obchvat a každá velká dopravní stavba zničí chtě nechtě i pořádný kus krajiny. A když už se to stane, mělo by se opravdu bedlivě sledovat, jak se bude smysluplně obnovovat a zlepšovat zničená krajina kolem města, včetně obnovy drobností jako je prostupnost, hospodaření, krajinné a vegetační prvky, voda, návštěvnická a rekreační infrastruktura atd. Měla by se bedlivě sledovat dopravní politika města, nová městská dopravní kultura, humanizace městských dopravních stok, zlepšování života uličních a souvisejících veřejných prostorů, krásné proměny uličních parterů už jen k lepšímu. (Možná by se jen musel zakázat vstup dopravním inženýrům a jejich politikům zpět do města.)

Ovšem, jde o tzv. veřejně prospěšné stavby. Zapomíná se však na to, že celá krajina je jedním veřejně prospěšným územím, které se rozprostírá nad majetkovými vztahy a vytváří jeden sdílený životní prostor - Česko.

O NEEXISTUJÍCÍCH PĚŠÍCH CESTÁCH Z MĚSTA A KOLEM MĚSTA
Můžeš se projít kolem svého města? Kolem svého města neprojdeš! To je jedno z hesel dnešních politiků a jejich dopraváků. Jak vypadá pohodová procházka příměstskou krajinou kolem měst? Lze je obejít pěšky, objet na kole nebo jinak bez auta? Kolem měst roste přehušťovaná síť silnic a město nejde ani obejít?

Nevhodným a hloupým synonymem obnovy krajiny, která nahradila obyčejnou pestrost drobné cestní krajinné infrastruktury, poskytující zároveň ohromný a každodenní rekreační potenciál, se stalo slovo “cyklostezka“. Tenhle paskvil nahradil obyčejnou obnovu chybějící pěší průchodnosti. Slovo se rovněž stalo nevhodným synonymem pro cesty užívané lidmi, kteří nemusejí a nechtějí každodenně jezdit autem do práce. Jsou synonymem nesmyslného dotačního titulu, který ve velkém a bez rozmyslu mění pozůstatky a zbytky obyčejných polních cest a pěšin kolem měst v asfaltky. Město má naprojektovány obchvaty a silnice zahušťující namnoze zbytečně jeho okolí roky dopředu. Ta důležitější část, totiž celostní obnova okolní krajiny spojená s obyčejnou pěší průchodností chybí.

Doporučuji lidem si několikrát obejít své město. Neškodí si k tomu vzít pány politiky, aby měli ještě šanci vidět mizící veduty měst přes všechny průmyslové a obchodní zóny a všechnu tu okolní zástavbu. Lze být na viděné město hrdý při procházce novými silnicemi, obchvaty, mosty a ostatním dopravním balastem?

Místo obnovy zničené krajiny řada územních plánů měst plíživě připravuje asfalt a beton pro okolí, pro výstavbu dalších nových silnic kolem měst. Připravují nesmyslnou budoucnost zakořeněnou v nesmyslné minulosti, jeden nebo více soustředných kruhů silnic. I když to zatím není nutné, i když lze věci spojené s dopravou řešit dnes už jinými způsoby, na papírech to dobře vypadá a to stačí. Nikdo už nezkoumá hlouposti skrývající se v politicky líbivých řešeních. Východočeská města nejsou výjimkou. Než se krajina vzpamatuje a obnoví, tak se zničí. To je politika. Nejen developerům, silničářům a všem zbytečným stavebníkům v území, ale i všem postcocialistickým kolchozníkům agrárních pouští kolem měst tenhle stav vyhovuje. Je škoda, že okolí měst toho zatím lidem, kteří v něm chtějí trávit víc času, moc nenabízí. Naopak, je odpuzuje. Na lidi a na prostředí se při stavbě všech těch silnic nějak pořád zapomíná. Stejně jako na zbytky krajiny, dochované či nedochované cesty, na to co ještě zbylo. Městům chybí ucelený pohled na jejich okolí, na to co zůstalo stále ukryté a dodnes otištěné v katastru, překryté rádoby anonymní zničenou sídelní krajinou připomínající území nikoho. Jsou politické strany a politici, kteří se ve své omezenosti už ani neštítí brát historické veduty měst, které usilovně před i po roce 1989 ničí, do předvolení kampaně. Z vedut řady měst dneska už nic nezbylo. Jsou tu jen velkoplošné asanace, zóny a silnice. Obejít město a dívat se na něj začíná být zoufalství.

POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU O STAVITELÍCH ZBYTEČNÝCH DOPRAVNÍCH KOMUNIKACÍ KOLEM MĚST
Když kolem svého města už ani neprojdeš, musíš kolem svého města jezdit jen autem! Doprava a auta zničí celé okolí města dřív, než se jím vůbec někdy projde. Pokus obejít město navazující zpustošenou krajinou, po cestách co nikam nevedou, po neexistujících cestách a jejich špatně udržovaných zbytcích, které působí jako zjevení a přitom by mohly přibližovat lidi ke krajině, městu a k sobě navzájem je téměř utopie. Takže ten největší a nejparádnější prostor pro každodenní aktivity a úplně běžnou rekreaci, kde každý může zadarmo dělat něco pro své zdraví je zatím v tahu, stejně jako různorodost, pestrost a ostatní příležitosti. I obyčejné okolí města může nabízet lidem spousty věcí, které pak obdivují párkrát do roka někde v zahraničí.

Jaká je zažitá praxe současných dopravních plánovačů? Takovej pán se ráno probudí s kružítkem v kapse, sundá mapu města ze zdi a hodí ji přes radniční stůl, aby tu invenci všichni politici na vlastní oči viděli. Pak významně a sebevědomě přikročí k mapě a zapíchne do náměstí kružítko. A potom jedním tahem obkrouží silnici kolem města. Prý mu tuhle vizi nadiktovala postcocialistická, socialistická i ta nejstarší minulost zjevená ve snu. Dopravní inženýr zvítězil nad městem, politici tleskají, ve váčku zacinkaly zlaťáky, je konec představení. Může nastat očekávaná realita. Je jedno, jestli je to zrovna takhle třeba, nebo jestli to nejde řešit v jiných souvislostech území, nejlépe v těch stávajících, tedy v mezích přebujelé a neúsporné české dopravní infrastruktury a toho co v území už je.

Řada politiků se líbivých asfaltových korz kolem měst chytá. Přeleští auťáky a místo procházky kolem města vyrazí na největší asfaltové městské okružní korzo ukázat nové auto a potkat se s ostatními. Vždyť nové silnice jsou proboha tak potřeba a nikdy jich nebude dost, nové obchvaty nestačí a jak jinak se dneska na město dívat, než ze silnic? Jak jinak město obejít, než autem? Naši voliči to určitě ocení. Vždyť každý kus nové silnice je správný. Po nových silnicích nás mohou přijet volit a pro volební urnu postavíme nové parkoviště.

Zbytky polňaček kolem měst nahrazují územní plány asfaltkami. Je nutno nově propojit jednu a druhou a třetí zónu. Z malých kruháčků se vylíhnou kruháky a dopravní asfaltová korza kolem měst. Lze doufat, že generace kružítkových dopravních plánovačů odejde do penze a svět, který jejich zásluhou zestárl o další zbytečné silnice, bude v budoucnu poučenější. Krajina zůstala neřešena a byla zničena. Odpuzující a neprůchodná krajina doničená silnicemi, kterou člověk neprojde jinak, než opět po silnicích vzdálených pár kilometrů kolem města. Vyváží zničenou krajinu někdy příjemný život ve městě a kolem něj! Obnova od roku 1989 žádná. Proběhne obnova po postavení všech silnic kolem měst? Proč kolem měst dneska neprojdete? Protože se pořád čeká na nové silnice? Než okolím města lidé budou moci vůbec někdy projít, nahradí obyčejné polní cesty, pěšiny a jejich zbytky ve zničené krajině rovnou silnice, které město obklopí. Takže dříve než můžete kolem města vůbec začít chodit a než kolem něj projdete, rovnou se povezete po nových silnicích. Kdo si od roku 1989 počkal a zapomněl už chodit a jezdit na kole, má vyhráno. Ostatní mají smůlu. Města a jejich krajina stále čeká na své nové a nové silnice. Také jeden z důvodů, proč se krajina kolem města neobnovuje, proč se město nemůžete po roce 1989 obejít a proč je okolí města čím dál hnusnější.

Problém dnešní dopravní kultury je spojen s tím, že jakmile se auta a doprava někde povolí a zabydlí, tak vše zničí. Jenže to není problém aut, ale lidí. Žijeme v době zbytečného duplikování a zdvojování dopravních komunikací v území malého Česka. Žijeme v době budování novodobých politicko-dopravních okružních hradeb kolem měst, které se snaží důsledně zpřetrhat všechny vazby města a okolí a oddělit město od krajiny, lidi od svého okolí a přírodu od města. Původní opevnění a městské hradby měly aspoň svůj účel a dodnes urbanizmu a životu města nedělají ostudu. To o dnešních jednostranných dopravních řešeních říct nejde. Lidé jsou dnes schopni zničit krajinu předtím, než ji vůbec dokážou pochopit a smysluplně obnovit.

POLITIKŮV DOPRAVÁK A DOPRAVÁKŮV POLITIK
Když nevíte co s územím a krajinou kolem města, dejte tam silnici, anebo rovnou dvě. Politici to v Česku mají vyargumentované nejčastěji tak, že silnice umožní projet vzrůstajícímu počtu aut, zkrátí lidem čas, propojí nové a zbytečné zástavby v polích s městem a musí obkroužit všechna česká města a ze všech stran. U voličů co všude a za vším jezdí bez rozmyslu auty, stejně jako jejich vzor politik, se to počítá. Politika zatím podporuje tento úzký a nerozlučný kontakt lidí s autem jako životní styl, bez kterého se svět neobejde. Připomíná to svět třetích zemí, jen lépe politicky a legislativně vyargumentovaný.

V krajských i menších městech vznikají úžasné situace. Vedení města odsouhlasí novou silnici cenným přírodním prostorem. Aby toho nebylo málo, navrhuje i územní plán zničit krajinu vedle úplně zbytečnou silnicí či obchvatem, o silnici navíc není nutné v daných souvislostech třeba vůbec uvažovat, je přežitá. Výsledek – dvě zbytečné silnice. Aniž město ví co s prostorem a sídelní krajinou kolem, aniž má potřebu o ni celistvě pečovat a cíleně ji obnovovat, raději ji v předstihu rovnou zničí. Přitom jde vesměs o území s velkým potenciálem pro rozvoj přírodních, rekreačních a ostatních aktivit a hodnot, které tu poskrovnu z minulosti ještě zůstaly a lze je v příměstské krajině rozvíjet. Hold každej novej kilometr silnic je stále dobrej. Přežije příměstská krajina tuhle dopravní a stavební lidskou péči? V řadě měst lze doufat, že se na podobné věci nenajdou peníze hned, a že třeba lidé za tu dobu čekání na lepší silniční zítřky zmoudří, než něco zase nenávratně zničí.

STAVITELÉ ULIC, CO NIKAM NEVEDOU. O BUDOVATELÍCH PTAČÍCH KOLONIÍ, KUCHAŘÍCH SÍDELNÍ KAŠE, O TVŮRCÍCH SATELITŮ
Politika, územní studie, šikovný architekt a dopravák a je tu podhoubí, z kterého vyroste nová polní čtvrť za městem se spoustou nesmyslných ulic a silnic co nikam nevedou. Nezřídka jsou takovými developery už i města. Pro tohle příměstské zoufalství není územní plánování vůbec nutné, při dodržování pravidel a zdravého rozumu je zbytečné. Dopraváci plní na přání politiků okolí měst cestami, které nikam nevedou. Jak příznačné pro dnešní dobu. Jen drahá a zbytečná infrastruktura. Kilometry zbytečné dopravní a technické infrastruktury, silnic, zpevněných ploch a všeho toho, co doprovází smutnou architekturu ptačích kolonií, hnízdiště příměstských ptáků, satelity a všechnu tu příměstskou kaši, velkoplošnou asanaci příměstské krajiny a polní staveniště.

Praxe v některých městech: Politik na přání podnikatele s krajinou či stavbami vydá povel ke zničení území, někdy je to sám politik-architekt, který si povel vydá a územní plán obce či změnu nakreslí. Někdy kreslí ÚP obce přímo spřátelená dopravní firma. Pak sobě, nebo kamarádovi zadá prostřednictvím obce či města územní studii. Přitom všichni zúčastněni zcela nepokrytě spolupracují s konkrétní developerskou či realitní firmou. A ČKA kouká, jakpak se ti její šikovní členové činí. Ti nejšikovnější pak zasedají i v porotách soutěží. A pak už se staví sen. Vzniká kolem slepých silnic, co nikam nevedou. Společenským snem je zatím zničené okolí města. Možná se jednou bude za tohle zavírat, aby lidé měli klid rozjímat nad zničeným prostředím a přemýšlet o lepších řešeních.

STAVITELÉ ASFALTOVÝCH EUROPOLŇAČEK
Dědictví kolektivizace a družstevního hospodaření pokračuje dneska devastací krajiny ve velkém. Nejde jen o velkoplošnou asanaci krajiny pro výstavbu všeho druhu. Jde i o drobnosti. Tabulky v polích nás informují, že jde skutečně o nové dotační polní cesty. Živičná čtyř nebo pětimetrová silnice zemědělskou krajinou obehnaná pořádnými příkopy a mohutnými propustky připomíná inženýrské veledílo, než obyčejnou polní cestu. Cesty nezřídka končí tak znenadání, jako začínají, nezřídka vedou odnikud nikam. Celostní a cílený přístup k obnově krajiny od roku 1989 stále chybí. Tohle obludárium pak supluje obnovu chybějící obyčejné a všední průchodnosti krajiny. Cesty k hospodaření v krajině jsou hold různé.

Dotační lingvistika rovněž povýšila výše zmíněné cyklostezky z obyčejných cest do práce na český program obnovy prostupnosti krajiny. Málokdo se pozastaví nad tím, proč jsou asfaltové, proč jsou někdy zbytečné či špatně trasované, proč vedle skomírá a zaniká původní pestrá síť odstínů cest našich předků, polňaček, pěšin, úvozů, průhonů . . .

NIČITELÉ VESNIC A VENKOVSKÝCH NÁVSÍ
Dopravním inženýrům nestačí, že ničí města. Pokračují v socialistickém příběhu přiblížit vesnici městu a řada autorizovaných architektům jim zdárně sekunduje. Nebo je to naopak? Výsledkem je stavebně zničené okolí vesnic. Výsledkem jsou zničené návsi. Výsledkem je rozvoj vesnic za dotační peníz. Řada návsí už nevydržela blbnutí politiků, jejich architektů a dopravních inženýrů. Náves byla ponížena na bazar použitých a vyjetých městských detailů, které už zničily okrajové i historické čtvrtě měst. Prostory návsi a vesnice ztratili identitu a spojení s minulostí, lidé pak jakoukoli hrdost. Starosta, který dostal dotaci a pozval firmu udělat zámkové dlažby, zničit původní prostory návsi, vyložit herní prvek, lavičku, světýlko a vůbec plnej náklaďák vší té městské mobiliární veteše a městského harampádí bude zvolen. Proč bydlí lidé na vesnici, když se za ni stydí a mají tak rádi město? Možná si jen lidé vytoužené prostředí města stejně jako za socíku chtějí přiblížit a pod okny si ho užít. Možná si jen přistěhovalci z měst odložili vedle svých nových vilek městskou veteš i do vesnického veřejného prostoru. Ať žije starosta! Ať žije hejtman, ať žije rozvoj kraje a jeho obcí. Vyhlašují se Vesnice roku, jezdí se do Holašovic nebo na Veselý Kopec. Musí ale vesnice v Česku podstupovat ministerskou a krajskou soutěžní šaškárnu, nebo musí být v UNESCU, nebo musí být rovnou skanzenem, aby vypadaly normálně? Možná je snazší si všímat zbytků, než toho, že tzv. obnova venkova a většina vesnic a jejich prostředí se dnes mění k horšímu. Jak dnes vypadají české a jihočeské vesnice? Jak to dneska vypadá s identitou a venkovskou krajinou, která dělá také Česko Českem?

O SVĚTĚ, VE KTERÉM UŽ ANI S KLASIKEM NEJDE BLÍT DO ALEJÍ A O PODPOŘE SILNIČNÍ BIODIVERZITY
Aleje mají v hledáčku a oblibě ekologická sdružení mluvící o lepším životním prostředí a zachraňující co se dá. Vytvářejí nejrůznější koncepce stromořadí v české krajině, rádi o nich pořádají také nejrůznější konference s obědem, přestávkami na kávu a moučníček a závěrečnou diskuzí. Ekologové také o nich v nejrůznějších anketách dávají hlasovat. Účastníky jsou i krajské správy údržby silnic, krajské úřady, MMR, MKČR a MŽP. Jak vypadá dnešní česká národní alej? Stejně jako všechno kolem. Má to víc než tři stromy a alej to není.

Cesty mezi českými obcemi a vesnicemi, když nepřipomínají tankodrom a nevyvolávají vzpomínky na minulost, začínají připomínat exhibici myšlenek pseudosocialistického inženýrství a plánování. A právě kolem cest je vidět, co se zeleným inženýrům a plánovačům krajiny honí v hlavě. Takový sociální, silniční nebo zelený specialista přijde unaven domů, hodí do hrnce všechny možné stromy, včetně ovocných, přidá keře a pak to zamíchá (Baum – Eintopf) a ráno pro bolest břicha a hlavy ten neuvěřitelný mišmaš vyzvrací pěkně přerušovaně a porůznu kolem sebe a silnic cestou do práce. Legendární hláška: „To zase bude v alejích nablito,“ bude v současném pojetí obnovy přírody a dnešní dopravní kultury už jen těžko přežívat. Obyčejná alej byla shledána za přežitek a přestává dnes existovat. Není IN. Vysazené stromy rostou buď na jedné, nebo na druhé straně silnice či cesty. Hlavně ne naproti sobě a hlavně ne souvisle, řady musí být vědecky přerušené, aby se to řidiči a krajině neomrzelo. Stromořadí je nejlépe vysazovat odnikud do nikam. Výsadby musí být druhově pestré, a když překáží dožívající ovocné, lipové, či jiné stromořadí, napere se do něj pestrá výsadba různých druhů všeho možného. Řidič a krajina musí být v napětí, jak to všechno dopadne. Silničáři možná chtěli sdělit, že příroda je umění a že cesty a stromořadí v krajinném umění vytváří opravdu nezanedbatelnou stopu. Byl vytvořen nový prazáklad české národní aleje a nové identity krajiny a nových tradic? Přihlašuji do soutěže o alejích roků budoucích všechny nové a nedomrlé aleje založené v uplynulých několika letech a prohlašuji, že výhru propiju v Kersku. Dnešní aleje stačily zničit kilometry české krajiny podél silnic. 

PODĚKOVÁNÍ, VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ A ROZDÁNÍ CEN
Nízká úroveň české dopravní politiky, dopravní kultury a stupidní stavění odráží i hloupé ceny pro vítěze. Aby toho nebylo málo, pořádají se soutěže a vyhlašují vítězové v blbosti. Připomínají to třeba krajské soutěže o “Nejzdařilejší stavbu silničního hospodářství“ samozřejmě pod garancí Ministerstva dopravy ČR a ČKAIT. Cíl je jasný: „seznámit odbornou i laickou veřejnost s úrovní současného stavebnictví a projektování silničních staveb v kraji.“ A tak nejkvalitnější česká dopravní politická invence představuje své nejzdařilejší silniční stavby, krásné kruhové křižovatky, sjezdy, objezdy, podjezdy, nadjezdy, zářezy, obchvaty, svahy, mosty . . . . představuje celou dnešní stupiditu stavění bez zaváhání, studu a sebereflexe. Pokud je celá úroveň stavění tam, kde je, divím se spíš tomu, že už dávno není zničeno celé Česko. Mají zapotřebí se politici a jejich dopraváci chlubit tak neuvěřitelně nízkou a hloupou dopravní a stavební kulturou? Na druhou stranu jsou jenom obrazem svých voličů. Kdo bude vyhlašovat a předávat cenu za zničené Česko?

 

 

04.01.17 11:35
Návštěvnost: 1589 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Komentáře
Předmět Autor Datum
dopravaci se jednoduse premnozili architekt chodec i ridic 05.01.17 20:01
show all comments add comment
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Prosinec 2017
arrow
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2017
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.