Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Stará a Nová Athénská charta
Repetitio, mater studiorum

   

Athénská charta 1933

95 tezí moderního urbanismu

  I. VŠEOBECNĚ 

8. Příchod strojového věku vyvolal obrovské zmatky v chování lidí,
v jejich osídlení na Zemi, v jejich podnikání - nespoutané proudění do měst ve prospěch mechanické rychlosti,
brutální a všeobecný vývoj, který historie nikdy předtím neznala,
chaos pronikající do měst.

 

 II.  ZJIŠTĚNÍ / JE NUTNO POŽADOVAT

Bydlení
9. Historická jádra měst jsou nadměrně přelidněna, připadá až 1 000 a dokonce 1 500 obyvatel na hektar(!) a totéž se týká pásem, která vznikla v důsledku rozvoje průmyslu v 19. století.
29. Výstavbu vysokých staveb s dostatečnými vzájemnými odstupy, uvolňujícími prostor pro rozsáhlé zelené plochy.  

Rekreace
34. Území, která by mohla sloužit pro dny volna, jsou často špatně spojena s městem.
35. Budoucí zabezpečení dostatku zelených ploch v každé obytné čtvrti pro hry a sport dětí, mladých lidí a dospělých.

Práce
44. Absence rozvojových programů, neplánovitý růst města, nedostatek výhledu, spekulace s pozemky atd. vedou k tomu, že si průmysl volí pozemky svévolně a bez jakýchkoliv pravidel.
47. Nezávislost průmyslových území na obytných čtvrtích a jejich oddělení zelenými plochami.

Doprava
52. Hlavní komunikace, určené původně pro chodce a povozy, nevyhovují dnešním mechanizovaným dopravním prostředkům.
64. Izolaci hlavních dopravních ulic zelenými pásy.

  Historické dědictví měst
70.  Používání minulých stavebních slohů – pod estetickými záminkami – při výstavbě nových budov v historickém prostředí má zhoubné následky. Tento postup se nesmí trpět za žádných okolností a v jakékoliv formě, tím spíše nesmí být obnovován.

  

III. ROZHODUJÍCÍ ZÁSADY

77. Základními klíči urbanismu jsou čtyři funkce: bydlení, práce, rekreace, doprava.
82. Urbanismus je věda o třech a nikoli jen o dvou rozměrech.
Jen přiřazením výškového rozměru lze řešit moderní dopravní problémy a stejně tak i problém rekreace využitím získaného volného prostoru.
95. Zájem jednotlivce je nutno podřídit zájmům celku.

  


   

Athénská charta 1933


Athénská charta 1933 podcenila psychologické, biologické a společenské funkce města. Po mrazivém procitnutí společnosti na prefabrikovaných sídlištích v 70. letech se ukázaly její neblahé dopady na urbanistickou strukturu měst. Nefunkční modernistické liniové město zón bydlení - práce - rekreace se stalo gordickým uzlem, který nadešel čas rozetnout.

Následující charty přijaly udržitelný rozvoj
jako hlavní cíl Nového urbanismu.

 

Torremolinská charta 1983

 
Evropská charta regionálního a územního plánování


1 •

evropská dimenze územního plánování

2 •
spolupráce regionů bez ohledu na jejich administrativní hranice

3 •
integrovaný přístup k plánování

4 •
stanovení a dodržování dlouhodobých cílů

5 •
participace veřejnosti

6 •
vyvážení sociálního a ekonomického rozvoje

7 •
odpovědné nakládání se zdroji a ochrana životního prostředí

8 •
rozumné využití půdy

9 •
zlepšování kvality života

10 •
koordinace zájmů jednotlivých aktérů a disciplín územního rozvoje 
 

Aalborgská charta 1994

 
Charta evropských měst

směřujících k trvale udržitelnému rozvoji1
Jsme přesvědčeni,
že udržitelný lidský život na této zeměkouli nemůže být dosažen
bez udržitelného rozvoje místních komunit.

2
Chápeme,
že idea udržitelného rozvoje nám pomáhá
založit náš životní standard
na únosné přírodní kapacitě.

3
Jsme přesvědčeni,
že město je jak největším původcem problémů v architektuře, sociálních podmínkách, ekonomice, politice a životním prostředí,
jež nás poškozují, tak je i nejmenší jednotkou,
ve které mohou být problémy vyřešeny.

4
Uvědomujeme si,
že udržitelnost je tvořivý místní proces snažící se o rovnováhu,
který je rozšířen do všech oblastí místního rozhodování.

5
Uznáváme,
že město si nesmí dovolit přenášet své problémy
do širokého okolí nebo do budoucnosti.

6
Jsme si vědomi,
že limitem ekonomického rozvoje se stal přírodní kapitál,

jako je atmosféra, půda, voda a les.

7
Uvědomujeme si,
že chudí jsou nejvíce ohroženi problémy jako hluk,
znečištěné ovzduší, nedostatek estetických hodnot,
nezdravé bydlení, nedostatek prostoru
a zároveň nemají schopnost je sami řešit.

8
Uvědomujeme si
důležitost efektivního využívání půdy a vytvoření územně
plánovací politiky místních samospráv, která bude obsahovat strategické environmnetální posouzení všech záměrů.

9
Budeme usilovat
o zlepšení přístupnosti a udržení sociálního blaha
a městského
životního stylu s menším množstvím transportu.

10
Víme,
že globální oteplování vyžaduje co nejrychlejší odezvu 
pro stabilizaci a redukci emisí skleníkových plynů do atmosféry.

11
Jsme si vědomi,
že do ovzduší, vod, půdy a potravy
se dostává stále více
jedovatých látek,
které ohrožují zdraví a podnikneme všechny kroky,
aby znečišťování bylo zamezeno u zdroje.

12
Věříme,
že máme sílu, znalosti i tvořivý potenciál, abychom vytvořili cesty k trvale
udržitelnému životu a jsme jako demokraticky zvolení zastupitelé připraveni převzít zodpovědnost za úkol přetvořit naše města v trvale udržitelná.

13
Zaručujeme se plnit
mandát daný programem Agenda 21,
v Rio de Janeiro, a postupovat v rámci rozvoje našich plánů
lokální Agendy 21 společně se všemi stranami našich obcí
- obyvateli, podniky a zájmovými skupinami.

14
Zaručujeme se využít
politické a technické nástroje zpracování dat a plánování,
regulační, ekonomické a komunikační nástroje,
které zahrnují účast veřejnosti.


•  •  •

Uvědomujeme si,
že v mnoha evropských městech již byla úspěšně aplikována celá řada politických rozhodnutí a aktivit s pozitivními ekologickými výsledky.

 

   

Nová Athénská charta 2003

 

10 priorit Nového urbanismu

1 •
Město pro všechny
nevyloučení ohrožených sociálních skupin

2 •
Zapojené město
budování dobrých sousedských vztahů

3 •
Bezpečné město
potlačování příčin kriminality

4 •
Zdravé město
umožnění žít zdravě

5 •
Produktivní město
zdroj pracovních příležitostí

6 •
Inovativní město
školství, věda a výzkum

7 •
Přístupné město
přístup ke službám bez zbytečného cestování

8 •
Ekologické město
principy trvale udržitelného rozvoje

9 •
Kulturní město
město jako tvůrce kultury

10 •
Město tradic
město jako nositel civilizačních hodnot

 

 


   

Zásady územního rozvoje


hl. m. Prahy 2009
 

12 priorit pro zajištění udržitelného rozvoje území 

 

• 1
Vycházet
z vyjímečného postavení Prahy jako hlavního města České republiky,
přirozeného centra Pražského regionu
a významného města Evropy.

2
Respektovat
a rozvíjet kulturní a historické hodnoty
a rozmanité přírodní podmínky na území hl. m. Prahy.

3
Vytvořit podmínky
pro vyvážený rozvoj území návrhem odpovídajícího funkčního
i prostorového uspořádání ve všech historicky vzniklých pásmech města.

4
Upřednostnit využití
transformačních území oproti rozvoji v dosud nezastavěném území.

5
Zmírnit negativní vlivy
suburbanizace v přilehlé části Pražského regionu
opatřeními v
e vnějším pásmu hl. m. Prahy.

6
Zajistit podmínky
pro rozvoj všech dopravních systémů nezbytných pro fungování města, přednostně pro rozvoj integrované veřejné dopravy
s potřebným přesahem
do Středočeského kraje.

7
Vytvořit podmínky
umožňující omezit individuální automobilovou dopravu směrem
do centra města, zejména do území Památkové rezervace v hlavním městě Praze.

8
Vytvořit podmínky
pro rozvoj druhů dopravy šetrných k životnímu prostředí.

9
Zajistit rozvoj
všech systémů technické infrastruktury,
které jsou podmínkou pro další rozvoj města.

10
Zvyšovat
podíl zeleně a spojovat ji do uceleného systému.

11
Vytvořit podmínky
pro odstranění nebo zmírnění současných ekologických problémů

a přispět k vyřešení střetů zájmů mezi ochranou životního prostředí a ekonomickým
a stavebním rozvojem hlavního města.

12
Vytvořit podmínky
pro odstranění současných problémů mezi veřejným zájmem na
zachování historického stavebního fondu a rozvojem uvnitř historického jádra.


 
Zdroje:
Athénská charta 1933
Aalborgská charta 1994
Nová Athénská charta 2003
Zásady územního rozvoje Hl. m. Prahy 2009
Charta evropského plánování 2013
Co byla Athénská charta a její vliv na vzhled současných měst
14.10.17 15:20
Návštěvnost: 657 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Komentáře
Předmět Autor Datum
show all comments add comment
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Listopad 2017
arrow
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2017
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.