Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb
JAP
HLEDEJ v sekci     
Připomínky k návrhu zadání Územního plánu hl.m. Prahy


Připomínka č. 1

Doplnit ochranu před hlukem z Letiště Praha

Odůvodnění

Pochybnost, zda předkládaný Návrh zadání Územního plánu hl. m. Prahy chrání veřejný zájem vzbuzuje odstavec na str. 15 - II. A. 3. 1. 7. Letecká doprava. Obce postižené hlukem Letiště Praha ohrožuje jeho plánovaný rozvoj spojený s hlukovou zátěží. Z důvodu zaručení ochrany zdraví obyvatel, je vhodné text odstavce doplnit v souladu s PÚR ČR 2008 o kompletní citaci Úkoly pro územní plánování:

a) Řešit dopady rozvoje letiště Praha-Ruzyně na územní rozvoj dotčených obcí (zejména hlukové zátěže).

b) Řešit napojení letiště na další druhy dopravy (přednostně kolejovou dopravou).

  

Připomínka č. 2

Vypustit termíny vztahující se k charakteru území, které se svým rozsahem nevztahují k základní koncepci rozvoje území, jak náleží ÚP

Odůvodnění

Řešit v rámci ÚP charakter území je v rozporu s § 43 zákona, kde jsou charaktery území přiřazeny podrobnějším regulačním plánům. Zásady územního rozvoje stanovují základní požadavky, Územní plán základní koncepci a Regulační plán podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí.

Územní plán dle § 43 odst. (3) „nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím.“ Pražské charaktery lokalit vychází z místních specifik a jsou věcí podrobné znalosti území. ÚP je omezen na: „stanovení základní koncepce rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezení zastavěného území, ploch a koridorů, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.“ Z tohoto důvodu je třeba se v rámci ÚP vyhnout administrativně neurčeným termínům „charakter území“, nebo „urbánní charakter“, které dosud díky nezpracovaným regulačním plánům, ke škodě města, nejsou stanoveny, a je nutno se soustředit pouze na „koncepci rozvoje území“, která na rozdíl od „charakteru území“ je úkolem ÚP.

 

Připomínka č. 3

Vypustit omezení možnosti zpracovávat regulační plány

Odůvodnění

Snaha omezit vznik regulačních plánů viz str. 25 - II. D. 1. "Podmínka pořízení regulačního plánu bude stanovena pouze ve zvláště odůvodněných případech po prověření, že pro určité plochy nebo koridory není pro jejich specifickou polohu, význam nebo rozsah, možné stanovit dostatečně určité podmínky uspořádání nebo využití území …“ povede k obecnosti ÚP neumožňující definici heterogenity charakterů jednotlivých čtvrtí definovaných podrobnou dokumentací, jak je např. dobrým zvykem v sousedních zemích Rakousku, Německu, Polsku a Maďarsku.

Regulační plány stanovují podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Chybí-li zákonem předpokládané regulační plány v daném měřítku v dané lokalitě, není ani způsob jak v dostatečné podrobnosti naplnit Cíle územního plánování § 18 odst. (1) „předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích“.

Návrh zadání Územního plánu hl.m. Prahy18.04.13 12:00
Návštěvnost: 5263 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Komentáře
Předmět Autor Datum
Seminář STUŽ Tomáš Vích 29.04.13 13:51
Na jaře 2016 Tomáš Vích 21.09.16 07:40
jsem vlastně spokojený pražák 22.09.16 00:38
show all comments add comment
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Leden 2018
arrow
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2018
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.