Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Zachraňme Ochoz u Brna
Přijmout satelit nebo jej odmítnout?
V několika minulých dnech došlo v okolí Brna ke dvěma zajímavým událostem. Obyvatelé Omic a Ochoze u Brna se rozhodli zabránit satelitní výstavbě na svých katastrech. Díky obecnímu referendu se jim to v Omicích podařilo, v Ochozi probíhá referendum tento víkend. Události jsou to natolik zajímavé, že Česká televize natočila zajímavou reportáž o bydlení v satelitech.
Na základě mého loňského článku v novinách (MF Dnes, 1.9.2006), jsem byl osloven občanským sdružením z Ochoze u Brna, abych vystoupil na veřejné prezentaci (diskusním panelu) konaného v neděli 4. listopadu v místní Orlovně. Poněvadž se domnívám, že masivní rozvoj obcí do okolní krajiny není správný, podpořil jsem svým příspěvkem snažení občanského sdružení a věřím, že výsledek referenda povede k zabránění vzniku satelitního bujení v Ochozi u Brna.

Dovoluji si vyzvat k diskusi o problému, který v Ochozi existuje, a to:
V intravilánu obce je řada proluk a nezastavěných pozemků, avšak jejich vlastníci odmítají na těchto pozemcích stavět. Jakými nástroji je motivovat, aby na těchto pozemcích vznikaly nové domy a nebylo potřeba zastavovat okolní krajinu?

Níže připojuji záznam přednášky a text vzniklý na základě mého vystoupení:

Vážení přítomní,
ještě dříve, než zahájím svůj příspěvek k problematice satelitních městeček, bych chtěl poděkovat členům občanského sdružení Pro Ochoz a chtěl bych jim vyslovit obdiv za jejich dosavadní kroky. I mezi odbornou veřejností totiž v posledních letech začal převládat pocit, že satelitní výstavbě je možné jen stěží zabránit. Jak však ukazují příklady z Omic a právě z Ochozi, důležitá rozhodnutí stále leží na občanech a nejsou diktována penězi developerů. Poněvadž mi není jako architektu-urbanistovi osud Ochoze lhostejný (a to i přesto, že jsem zde teprve popáté v životě), přijal jsem pozvání a přednesu svůj názor na urbanistický rozvoj venkova a na problémy satelitní výstavby.

Začnu velmi vážně, poněvadž rozhodnutí, které před vámi stojí, je pro budoucí podobu vaší obce zásadní. Většina českých a moravských vesnic má dlouho historii. Vyvíjely se celá staletí, jejich současná podoba je výsledkem činnosti desítek generací. Můžeme říct, že urbanistická struktura a jednotlivé domy jsou kronikou obce, hmotným dokladem života našich předků. A na vás v těchto dnech leží rozhodnutí, kterým napíšete do kroniky Ochoze další kapitolu a kterou předáte svým potomkům. Váš hlas v referendu možná rozhodne o tom, jestli vaše děti budou chtít v Ochozi v dospělosti zůstat respektive jestli se do ní budou rádi vracet. Doufám, že zásadní otázky referenda vám nebudou lhostejné a že pomůžete svému zastupitelstvu rozhodnout, jak se má Ochoz v budoucnu rozvíjet.
Smyslem referenda není rozhodnout, jestli se mají v budoucnu v Ochozi stavět nové domy, nebo jestli se mají do Ochoze stěhovat noví obyvatelé. Svými hlasy pouze rozhodnete, jakým způsobem se tak bude dít. V Ochozi se totiž nové domy stavět musí a počet obyvatel musí taktéž růst. Každá obec se musí rozvíjet a musí být atraktivní. Jinak upadá a může i zaniknout.

Je důležité, aby obyvatelstvo vesnice bylo pestré a žily v ní všechny generace obyvatel. Když budou mít děti prostředí své obce rády, vytvoří si k ní pouto a budou vědět, že právě zde mají své kořeny. Starší generace předává potomkům tradice a zkušenosti. Kupříkladu kde je dobré stavět a kde naopak hrozí záplavy nebo sesuvy půdy.
Dále je důležité, aby obyvatelé tvořili komunitu, která spolu prožívá radosti i strasti. Aby společně slavili svátky i smutky, aby soused podal sousedovi pomocnou ruku, aby žila obec kulturně a duchovně, aby bylo semknutí lidí pevné a celoživotní. Důležitá je komunikace mezi lidmi, zájem o obecní dění a chuť rozhodovat a spolupodílet se na životě v obci.
Život v obci musí být komfortní. Musí v ní být základní služby a vybavenost, aby lidé nemuseli své potřeby řešit ve městě nebo v jiné obci. Čím více služeb bude k dispozici, tím pohodlnější a zajímavější bude v obci život. Atraktivita vybavenosti naláká nové občany.
Prvořadým zájmem musí být soulad života obce s okolní přírodou. Příroda je to nejcennější bohatství, které máme, a právě její charakter ovlivňuje atmosféru v obci a podílí se na jejím obraze. To, jak je obec do přírody zasazena a jak ovlivňuje její krajinný ráz, je jeden z nejdůležitějších faktorů při hodnocení kvality života v konkrétní obci.

Aby mohla obec tyto vize naplňovat, musí mít k tomu nástroje a nejdůležitějším z nástrojů je územní plán. Ten říká, kde se má jaký dům stavět a jak se bude s územím obce nakládat. Zde vidíme územní plán Ochoze z roku 1997, který stále platí. Osobně pokládám tento ÚP za velmi kvalitní a citlivý ke stávající struktuře obce. Je to pravděpodobně z toho důvodu, že jeho autor nebyl vystaven žádným tlakům a při zpracování plánu postupoval podle svého nejlepšího svědomí.
Podíváme-li se na lokality, jichž se dotýká referendum, uvidíme, že na louce Pod Skalkou urbanista uzavřel novou výstavbou hranici zastavěného území obce do ladného tvaru. V lokalitě u kostela vidíme kružnicí vymezené ochranné pásmo pohřebiště, které vzniklo na základě ochrany podzemních vod (domovní studny). Dnes by mělo zaručit kostelu jeho dominantní postavení, poněvadž se jedná o nejstarší a z architektonického hlediska nejkvalitnější stavbu v obci.
Můžeme si také povšimnout pestré nabídky ploch-parcel určených pro zástavbu rodinnými domy.

Dovolte mi nyní krátké zamyšlení nad tím, jakým způsobem by se měla obec jako Ochoz rozvíjet. Představme si, že žijeme v rodinném domě s nevyužívanou půdou. Když potřebujeme vytvořit nový pokoj, logicky přeměníme část půdy na obytné podkroví. Jen zcela výjimečně bychom dům přistavovali a zvětšovali jeho půdorysný rozměr. Podobně by se měla rozvíjet obec. Domy neobývané nebo zdevastované by měly být rekonstruovány nebo nahrazeny novostavbami. Podobných domů jsem v Ochozi moc nenašel, nebo mne na první pohled nezaujaly, co mě však během poslední návštěvy znepokojovalo, byl poměrně velký počet prázdných parcel přímo v obci. Jistě by bylo v zájmu obce tyto parcely zaplnit novými domy a zvelebit tak celkové prostředí.

Je mi jasné, že ne vždy se podaří všechny parcely využít pro zamýšlený účel. Vlastnická práva k pozemkům, omezení inženýrskými sítěmi, dopravou apod. vedou k tomu, že obec se nedokáže rozvíjet pouze ve svém zastavěném území, ale musí tu a tam se svou novou výstavbou vyhřeznout do krajiny a přeměnit zemědělskou půdu na stavební pozemky. Osobně se však domnívám, že v těchto případech by se mělo postupovat velmi obezřetně. Zatímco původní zástavba obce vznikala několik staletí a byla průběžně korigována do harmonického celku, v současnosti se bezostyšně pouštíme do zastavování obrovského množství krajiny, a to s velmi smutnými výsledky.

URBANISMUS - Můžeme si připomenout několik varování, která k nám vysílají obce, jež se rozhodly rozvíjet na zelených loukách ve svém okolí. Na prvním obrázku vidíme Jehnice. První rozvoj směrem na východ ukázal nevýhody satelitů, avšak díky přírodnímu okolí a relativně malému rozsahu nepředstavoval až tak špatný přírůstek do struktury obce. Nicméně o několik let později na jižních polích vzniknul nevábný satelitní útvar, který celkový obraz Jehnic z estetického hlediska degradoval.
MONOFUNKČNOST - Na příkladu Troubska vidíme nový rozlehlý satelit, který se chová jako úplně nová vesnice, avšak bez radnice, obchodů, školy atd. Je to v podstatě noclehárna na poli, z níž ráno odjíždí desítky aut do Brna a odpoledne zase zpět.
SEGREGACE - Satelit na západě Bílovic nad Svitavou bude po dokončení jedním z největších kolem Brna. Již dnes je zřejmé, že kromě bydlení v něm nebudou žádné další aktivity - sport, kultura, školství, obchody. Nejživějším místem v území je benzínová pumpa rozšířená o prodej smíšeného zboží. Je otázkou, jak často obyvatelé satelitu zajíždí do centra Bílovic a jak se podílejí na obecním životě. Dle mého názoru vedou cesty lidí ze satelitu jen na západ směrem do Brna.
KRAJINNÝ RÁZ, DOPRAVA - Pro mne nejsmutnějším příkladem satelitní výstavby jsou nedaleké Kanice. Původní sympatická struktura obce vklíněná do údolí mezi severní a jižní svahy lemovala hlavní cestu. V těžišti protáhlé ulicovky stojí obecní úřad s menší návsí. Tato zelená ochranná náruč přírody byla novou výstavbou totálně zničena. Negativním zásahem byl již průmyslový závod a řadové domy z let socialismu, avšak nová výstavba ničení Kanic nasadila korunu. Přístupové komunikace do satelitu jsou poddimenzované a obsahují řadu nebezpečných míst.

Podíváme-li se na další fotografie, vidíme přetečení sídelní kaše takřka přes okraj hrnce-kopce. Hustota samostatně stojících domů je veliká, stejně jako hmota těchto domů. Domy se snaží krkolomně vyrovnat se svahem a vynikají obludnými proporcemi.

Na protějším jižním svahu nás ubíjí stereotyp řadových domů, které jsou po stavební stránce identické a ve výsledku nudné. Naopak o ulici dál vidíme zástavbu, která odpovídá svým charakterem spíše městské vilové čtvrti než vesnické zástavbě.

Velmi často se stává, že i přes regulativy dokáže movitý stavebník přesvědčit dotčené úředníky státní správy o své výjimečnosti a společně s architektem vytvoří architekturu, která je v daném místě nepatřičná a nepochopitelná.

Někdy zůstanou domy rozestavěné a jejich dokončení se z nejrůznějších důvodů odkládá. Hyzdí tak po několik let své okolí.

Zkusme se nyní podívat, jestli by podobný nedobrý osud mohl potkat i Ochoz. Pokud si vybavíte stávající územní plán, tak v tom novém přibylo ploch pro bytovou výstavbu, původní parcely pro bydlení zůstaly nezastavěny. Z jakého důvodu se tak stalo? Byly tyto důvody natolik závažné, že je potřeba posunout hranici zastavěného území obce do krajiny? Na první pohled by se mohlo zdát, že Ochoz čelí invazi nově příchozích obyvatel a musí hledat nové a nové lokality, avšak stavební činnost v obci tomu nenasvědčuje. Vzhledem k životnosti územního plánu 10-15 let se domnívám, že počet ploch pro nové bydlení je předimenzovaný a není možné jej rozumně regulovat.

Nejvíce otazníků se vznáší kolem lokality Pod Skalkou. Teorie urbanismu říká, že rozumný růst urbanistické struktury jsou maximálně 2% za rok. Pokud je v Ochozi 400 domů, bylo by rozumné ročně postavit nebo nově obydlit maximálně 7-8 domů. S tímto tempem je možné operativně reagovat na nastalé problémy - například v dopravě, v malé kapacitě školských a sportovních zařízení, v inženýrských sítích apod. Pokud by došlo k výstavbě 60 rodinných domů v jeden okamžik, jednalo by se ve výsledku o experiment, jehož důsledkem by mohl být kolaps některé ze složek obce. Před výstavbou tohoto počtu domů existuje řada otázek a proměnných údajů. Není možné dopředu stanovit, kolik školáků, dojíždějících, seniorů respektive automobilů přibude v území. Rovněž není známa přesná urbanistická a architektonická podoba obytného komplexu. Z dokumentace, kterou mám k dispozici, soudím, že architektonicky se bude výstavba blížit té v sousedních Kanicích. Navržené řadové domy nesouzní se strukturou vesnice a stejně jako vily nad nimi budou působit jako novotvar a budou s původní zástavbou kontrastovat.
Rozhodnutí rozšířit Ochoz o 60 nových rodinných domů v lokalitě Pod Skalkou pokládám za nelogické a za velmi riskantní. Přijatelnějším řešením by bylo rozložit budované novostavby rovnoměrně po zastavěném území obce tak, aby ve výsledku nevznikla zóna s jedním typem architektury a jedním charakterem obyvatel. Vedlo by to pak k segregaci této skupiny a i z urbanistického hlediska by nová část obce celkovému obrazu-panoramatu ublížila. Dle mého názoru by bylo vhodné rozložit výstavbu Pod Skalkou do tří etap-ulic. Pokud by se první etapa-ulice shledala s úspěchem, bylo by možné přikročit k realizaci dalších etap-ulic tohoto satelitu.
Pokud by se však přistoupilo k celkové realizaci satelitu Pod Skalkou, je nezbytně nutné vyhotovit regulační plán tohoto území. V tomto plánu by bylo předurčeno celkové prostorové uspořádání satelitu - přesná poloha komunikací, stavební čáry domů, výška hřebenů střech, podlažnost, indexy zastavitelnosti atd. Bylo by vhodné regulovat i architektonickou podobu nových domů - závazné materiály fasád, střechy apod. Postup vedoucí ke vzniku regulačního plánu by mohl vést přes variantní urbanisticko-architektonické studie území, k nimž by mohli občané podávat připomínky. Výsledná odsouhlasená studie by se stala regulačním plánem území.

Co je důležité si uvědomit:
- výstavba 60 rodinných domů nebude otázkou jednoho nebo dvou let. Po celou dobu výstavby bude obec zatěžována nákladní dopravou, odvozem zeminy - hluk, prašnost, znečištění komunikací…
- rozvolněná struktura zástavby s sebou přináší vyšší náklady na údržbu komunikací, inženýrských sítí, osvětlení. Obyvatelé ve stávajících řadových rodinných domech budou dotovat obyvatele v samostatně stojících domech...
- několik parcel v satelitu může zůstat nezastavěno nebo některé domy mohou zůstat rozestavěny. U tak velkého počtu staveb je možné předpokládat cokoliv, dokonce i porušení závazných regulativů výstavby - sankce je možné zaplatit a není neobvyklé, že při kolaudaci se schválí úpravy, které v projektu nebyly. Výsledná architektonická podoba se může rozcházet s očekáváním...
- není možné stanovit, jaké bude sociální složení nově příchozích obyvatel, kolik jich bude mít trvalé bydliště v Ochozi, kolik bude navštěvovat školu, školku apod. Rozhodně však stoupne individuální automobilová doprava v obci - možné vyšší riziko nehodovosti; nová dopravní opatření...
- doposud žádný ze satelitů kolem Brna neoznačila odborná veřejnost za kvalitní. Všechny jsou publikovány jako ukázky špatného rozvoje vesnice a jako území generující problémy pro Brno (individuální automobilová doprava).Jeden z 
textů na letáku rozeslaného prostřednictvím občanského sdružení obyvatelům Ochoze:

V 90. letech se v důsledku zvýšené poptávky po bydlení v zeleni v rodinných domech začala budovat tzv. satelitní městečka kolem velkých měst. Tento trend postihnul i většinu obcí kolem Brna. Některé vesnice byly satelitní výstavbou nenávratně zničeny.
Ochoz u Brna je jednou z mála lokalit, kde nová masivní výstavba neproběhla a obec si uchovává původní charakter, který se utvářel po několik staletí. Urbanisté se shodují na tom, že nejrozumnější rozvoj venkova neprobíhá zastavováním pozemků mimo zastavěné území obce, nýbrž postupnou kultivací a zvelebováním již zastavěného území - rekonstrukcí nebo asanací nevyhovujících domů respektive zástavbou prázdných proluk mezi domy.
Rozrůstání obce do krajiny je přirozené a probíhalo vždy, avšak nikdy skokově, nýbrž plynule organicky. Záměr postavit 60 rodinných domů v Ochozi v jeden okamžik nemá v dějinách obce obdoby a bude ve výsledku experimentem. Příklady z okolních obcí naznačují, jakým způsobem a jakými domy by se lokalita Pod Skalkou mohla zastavět. Ohleduplnější pro obraz obce by bylo rozložit novou výstavbu rovnoměrněji tak, aby na jednom místě nevzniknul velký soubor staveb jednoho výtvarného názoru, nýbrž aby se novostavby plynule začlenily do organismu obce a navázaly na stávající strukturu. Nejhorším možným výsledkem by byl vznik samostatné čtvrti oddělené závorou, jejíž architektura i obyvatelé by neměli s okolím nic společného a byly by vůči stávající zástavbě i občanům v opozici.
Osobně doporučuji provést zamýšlenou výstavbu kolonie Pod Skalkou v několika (nejméně třech) etapách, jejichž výsledky by bylo možné v čase regulovat, korigovat nebo od dalších etap upustit. Je nesmírně důležité, aby byla výstavba Pod Skalkou definována regulačním plánem, který (narozdíl od územního plánu) naznačí budoucí prostorové vlastnosti lokality - přesná poloha komunikací a sítí, velikost domů, jejich výška, vzdálenosti od hranic pozemků, tvar střech, použité materiály apod. Projednávání regulačního plánu by mohly připomínkovat občané.

Jan Kratochvíl, 09.11.07 00:30
Návštěvnost: 130271 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Leden 2018
arrow
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2018
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.